กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
แผนผังเว็บไซต์
 

 

Top Menu
 • ข้อมูลทั่วไป

   1. ประวัติและความเป็นมา
   2. พื้นที่ความรับผิดชอบ
   3. หน่วยงานในสังกัด
   4. หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
   5. โครงสร้างองค์กร
   6. ทำเนียบผู้บริหาร
   7. อัตรากำลังพล        
        

 
 • บุคลากร

1. ทำเนียบผู้บริหาร
2. อัตรากำลัง

 
 • สถานการณ์น้ำ

1. สรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน

      1.1 โครงการ ฯ แม่แฝกแม่งัด
      1.2 โครงการ ฯ แม่กวง
      1.3 โครงการ ฯ แม่แตง
      1.4 ศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน

2. ระบบบริหารจัดการน้ำ
3. ลุ่มน้ำปิง ตอนบน (ชม./ลพ.)
4. ภาพรวมฯ ลุ่มน้ำปิงตอนบน

 
 • เกษตร / สชป.1

1. ข้อมูลจัดสรรน้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำ
2. โครงการขนาดใหญ่ / กลาง / เล็ก
3. แผนการปลูกพืชฤดูแล้ง / ฝน
4. แผนการส่งน้ำ / จัดสรรน้ำ / ปลูกพืช
5. รายงานการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ สชป.1

 
 
ระบบสารสนเทศภายใน
 
ติดต่อประชาสัมพันธ์
 
ผลการปฏิบัติราชการ
 • แผนงานโครงการ
 
การจัดการความรู้ (KM)
 
รวม Download
 • แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุม
 • Download
 
สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์
 
 
 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com