คำสั่งทั้งหมด
 
75 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักบริหารโครงการ [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 163 ]
74 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 739/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-05-23 ]อ่าน:[ 200 ]
73 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 206 ]
72 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 702/60 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2017-05-17 ]อ่าน:[ 219 ]
71 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/18/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-05-17 ]อ่าน:[ 170 ]
70 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยไม่ต้องประเมินผงาน (นายมนธีร์ พิชัยรัตน์) [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 123 ]
69 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 156 ]
68 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/17/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-05-11 ]อ่าน:[ 299 ]
67 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 126 ]
66 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 125 ]
65 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 126 ]
64 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 123 ]
63 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรอกตำแหน่งหนึ่ง [ 2017-05-04 ]อ่าน:[ 149 ]
62 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/16/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 219 ]
61 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ พ 92/2560 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 230 ]
60 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 10/9/2560 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 176 ]
59 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสัจจา อารีเอื้อ) [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 89 ]
58 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวีระพงษ์ แดงเหลือ) [ 2017-05-02 ]อ่าน:[ 79 ]
57 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 104 ]
56 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 74 ]
55 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 85 ]
54 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 81 ]
53 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 86 ]
52 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 652/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 131 ]
51 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-05-01 ]อ่าน:[ 71 ]
50 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤษณะ จักราวินท์) [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 92 ]
49 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสุฐาณรักษ์ พัสกรกุลยงค์) [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 96 ]
48 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 101 ]
47 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวชิระ สุรินทร์ และนายเมธัส ยืนประพันธ์) [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 64 ]
46 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพันธุ์ศักดิ์ ปิ่นทอง) [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 76 ]
45 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 67/2560 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่ง(เปลี่ยนสายงาน) [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 258 ]
44 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 61/2560 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ [ 2017-04-12 ]อ่าน:[ 318 ]
43 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 567/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความสมเบื้องต้นของบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ [ 2017-04-07 ]อ่าน:[ 126 ]
42 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 7/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที [ 2017-04-05 ]อ่าน:[ 225 ]
41 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายเมธาฤทธิ์ แนมสัย) [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 115 ]
40 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 535/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 131 ]
39 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 533/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 142 ]
38 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 530/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 127 ]
37 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายประสพโชค มั่งจิตร) [ 2017-03-28 ]อ่าน:[ 87 ]
36 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-03-28 ]อ่าน:[ 182 ]
35 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 103 ]
34 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 422/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่, คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 423/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรักษาราชการแทน [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 162 ]
33 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 5/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-03-21 ]อ่าน:[ 194 ]
32 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/14/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-03-09 ]อ่าน:[ 373 ]
31 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/12/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 230 ]
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/13/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 219 ]
29 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายศิริพงศ์ แดงสวัสดิ์) [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 149 ]
28 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศราวุฒิ ช่วยนาค) [ 2017-03-01 ]อ่าน:[ 171 ]
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 35/1/2560 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1-17 [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 199 ]
26 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการ (นายภุชงค์ สุวรรณปากแพรก และนายพงษ์รัตน์ อ่อนละมุน) [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 127 ]
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 301/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 226 ]
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/11/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 229 ]
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/10/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 202 ]
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/9/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 217 ]
21 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 166 ]
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 264/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 208 ]
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 274/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 166 ]
18 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายทรงพล มงคลพันธุ์) [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 128 ]
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/8/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 225 ]
16 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวชุติมาศ สำแดงฤทธิ์) [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 135 ]
15 คำสั้่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/6/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-02-03 ]อ่าน:[ 271 ]
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 117/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 170 ]
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 112/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 134 ]
12 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการลงมา [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 126 ]
11 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวรนิตย์ พิษพรรณ์ และนางวรรณา ชนะมารจันโท) [ 2017-02-01 ]อ่าน:[ 158 ]
10 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสืบสกุล แสนเตปิน) [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 159 ]
9 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปรีชา หล้าวิเศษ) [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 120 ]
8 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางลำดวน วงศ์วอ และนางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เป้าสอน) [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 111 ]
7 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แก้ไขหน้า 15-16-23) [ 2017-01-20 ]อ่าน:[ 433 ]
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 51/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 303 ]
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/2/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่3 [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 223 ]
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/2/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 198 ]
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/1/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 209 ]
2 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข 1/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 306 ]
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1692/2559 เรื่อง การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 295 ]
จำนวนทั้งหมด 175 ข่าว
page: 1 [2]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com