คำสั่งทั้งหมด
 
33 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิโรจน์ อุบลน้อย) [ 2018-02-26 ]อ่าน:[ 102 ]
32 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/12/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-02-26 ]อ่าน:[ 221 ]
31 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 201/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 256 ]
30 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวกัณฑสินี แจ้งปุย และ นางสาวนัฐชา สมตัว) [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 93 ]
29 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางอรุมา นิกรพิพัฒน์) [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 92 ]
28 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนรุตม์ เดชศิริ) [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 86 ]
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/11/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-02-13 ]อ่าน:[ 189 ]
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 170/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 240 ]
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 165/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 175 ]
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 167/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 209 ]
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1876/2560 เรื่อง แต่งตั้งโฆษณากรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน [ 2018-02-06 ]อ่าน:[ 129 ]
22 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิศษ [ 2018-02-06 ]อ่าน:[ 118 ]
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 147/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2018-02-05 ]อ่าน:[ 169 ]
20 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสุนทร สุนทรศิริ) [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 105 ]
19 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวจิตรลดา เพียรภัณฑวณิช) [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 101 ]
18 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายเชาวลิต มะหะมะ และ นายปิยพัฒน์ เหลือโกศล) [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 106 ]
17 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวแก้วตา พะนิจรัมย์) [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 98 ]
16 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวรพงษ์ หล่ายบุญ) [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 101 ]
15 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 1 [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 127 ]
14 คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่ ข /2/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 189 ]
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/5/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 177 ]
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 186 ]
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/7/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 157 ]
10 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [ 2018-01-29 ]อ่าน:[ 141 ]
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/1/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 312 ]
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 39/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 283 ]
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/2/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-01-15 ]อ่าน:[ 220 ]
6 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวกัญญา ใจเอื้อ) [ 2018-01-10 ]อ่าน:[ 149 ]
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1980/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประสบการณ์การทำงานเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ [ 2018-01-10 ]อ่าน:[ 144 ]
4 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [ 2018-01-09 ]อ่าน:[ 175 ]
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2017/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ 2018-01-04 ]อ่าน:[ 229 ]
2 ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธีรกฤติ อภิรักษ์ขิต) [ 2018-01-04 ]อ่าน:[ 146 ]
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/52/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [ 2018-01-03 ]อ่าน:[ 194 ]
จำนวนทั้งหมด 133 ข่าว
page: 1 [2]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com