หนังสือเวียน
 
463 รายงานตัวดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 2561 [ 2019-10-10 ]อ่าน:[ 2 ]
462 โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม [ 2019-10-10 ]อ่าน:[ 5 ]
461 ขอส่งวารสาร ประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 1 ]
460 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 2019-10-09 ]อ่าน:[ 2 ]
459 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกแก้วกัลยา [ 2019-10-08 ]อ่าน:[ 6 ]
458 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี [ 2019-10-08 ]อ่าน:[ 5 ]
457 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง Good guy run 2019และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม [ 2019-10-08 ]อ่าน:[ 3 ]
456 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 13/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2019-10-08 ]อ่าน:[ 3 ]
455 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 76 ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 2019-10-08 ]อ่าน:[ 2 ]
454 ขอส่งข้อมุลจุลสารข่าว ฉบับที่ 31 ปีที่ 4 ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 2019-10-04 ]อ่าน:[ 3 ]
453 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือนสิงหาคม 2562 [ 2019-10-04 ]อ่าน:[ 3 ]
452 ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.2562) [ 2019-10-01 ]อ่าน:[ 6 ]
451 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวานผ้ากฐิน ประจำปี 2562 [ 2019-09-27 ]อ่าน:[ 8 ]
450 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ และเครื่องมือการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ กรุงแอลเจียร์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชานแอลจีเรีย [ 2019-09-27 ]อ่าน:[ 6 ]
449 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2019-09-27 ]อ่าน:[ 5 ]
448 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 102 ปีที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 2019-09-26 ]อ่าน:[ 5 ]
447 ด่วนที่สุด! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น [ 2019-09-25 ]อ่าน:[ 29 ]
446 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-09-25 ]อ่าน:[ 7 ]
445 ่แต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ [ 2019-09-25 ]อ่าน:[ 7 ]
444 ขอเชิญร่วมทำบุญทอผ้าป่า ช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรง [ 2019-09-25 ]อ่าน:[ 6 ]
443 ด่วนที่สุด! มารดาของนายประวิตวิทย์ สวัสดิ์ดวง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 ถึงแก่กรรม [ 2019-09-21 ]อ่าน:[ 19 ]
442 การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2562 [ 2019-09-18 ]อ่าน:[ 5 ]
441 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมถุทธิบัตร [ 2019-09-18 ]อ่าน:[ 8 ]
440 ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนา 2019 [ 2019-09-18 ]อ่าน:[ 4 ]
439 การเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 2019-09-14 ]อ่าน:[ 13 ]
438 ประกาศชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลานสูง พ.ศ.2559 [ 2019-09-14 ]อ่าน:[ 7 ]
437 ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 3/2562 [ 2019-09-12 ]อ่าน:[ 5 ]
436 เปลีย่นแปลงที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ และอื่นๆ [ 2019-09-12 ]อ่าน:[ 5 ]
435 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ [ 2019-09-12 ]อ่าน:[ 8 ]
434 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 7 ]
433 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรม [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 9 ]
432 อิสราเอลขอเชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอชื่อผู้แทนเข้าชิงรางวัล 2020 wolf prize [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 9 ]
431 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะกรรมมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 5 ]
430 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพิ่มเติม [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 8 ]
429 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 6 ]
428 บัญชีวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2562 [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 7 ]
427 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2562 [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 6 ]
426 การสำรวจหนังสือประจำปี 2562 [ 2019-09-09 ]อ่าน:[ 10 ]
425 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2019-09-09 ]อ่าน:[ 8 ]
424 การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและร่างกฎหมายกระทรวง การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดการบริหารพืั้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบอนุญาตการพักใช้ใบอนุญาต [ 2019-09-06 ]อ่าน:[ 10 ]
423 ส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการไตรมาส 2 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 [ 2019-09-06 ]อ่าน:[ 10 ]
422 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 75 ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 2019-09-06 ]อ่าน:[ 9 ]
421 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 12/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2019-09-02 ]อ่าน:[ 15 ]
420 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 [ 2019-09-02 ]อ่าน:[ 8 ]
419 ่ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติ 9 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี [ 2019-09-02 ]อ่าน:[ 11 ]
418 ขอความร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย (มังคุด ลองกอง และลำใย) [ 2019-09-02 ]อ่าน:[ 10 ]
417 การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร การต่ออายุใบอนุญาต การขออกใบแทนใบอนุญาตการพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ..... [ 2019-09-02 ]อ่าน:[ 7 ]
416 วารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 2019-08-29 ]อ่าน:[ 13 ]
415 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม 2562 [ 2019-08-29 ]อ่าน:[ 9 ]
414 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 101 ปีที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 2019-08-29 ]อ่าน:[ 10 ]
413 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่ีมีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 10 ]
412 การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ด้วยระบบออนไลน์ ebmc.cdd.go.th [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 11 ]
411 ่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งจองพระพิฆเนศวร รุ่น 108 ปี กรมศิลปากร [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 14 ]
410 ช่วยเหลือวัดปากช่องสาริกาเนื่องจากอุทกภัย น้ำท่วม [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 8 ]
409 ขอความร่วมมือประชาสันพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 11 ]
408 การจัดงานกาชาดประจำปี 2562 [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 10 ]
407 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 9 ]
406 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด [ 2019-08-21 ]อ่าน:[ 25 ]
405 มารดาของนายสุรชัย จิวะสุรัตน์ ถึงแก่กรรม [ 2019-08-19 ]อ่าน:[ 34 ]
404 การซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี [ 2019-08-19 ]อ่าน:[ 18 ]
403 หลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 [ 2019-08-14 ]อ่าน:[ 19 ]
402 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 2019-08-14 ]อ่าน:[ 14 ]
401 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-08-14 ]อ่าน:[ 15 ]
400 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 [ 2019-08-14 ]อ่าน:[ 12 ]
399 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 74 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2019-08-14 ]อ่าน:[ 11 ]
398 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 6 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2019-08-14 ]อ่าน:[ 11 ]
397 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน 2562 [ 2019-08-09 ]อ่าน:[ 17 ]
396 มารดาของ นายสมพร อารยชาติสกุล ถึงแก่กรรม [ 2019-08-09 ]อ่าน:[ 43 ]
395 ่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง 2562 [ 2019-08-08 ]อ่าน:[ 18 ]
394 การเสนอชื่อเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2563 [ 2019-08-08 ]อ่าน:[ 20 ]
393 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี [ 2019-08-08 ]อ่าน:[ 10 ]
392 ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเรื่อง กำหนดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.2559 [ 2019-08-08 ]อ่าน:[ 20 ]
391 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียถึงแก่อสัญกรรม (นายบาญี กออิต อัลซิบซี) [ 2019-08-02 ]อ่าน:[ 18 ]
390 ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562 [ 2019-08-02 ]อ่าน:[ 24 ]
389 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 48 ปีที่ 5 [ 2019-08-02 ]อ่าน:[ 17 ]
388 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-07-30 ]อ่าน:[ 18 ]
387 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์วิ่งการกุศล Pcmc charity run 2019 [ 2019-07-30 ]อ่าน:[ 30 ]
386 เพิ่มมาตรการป้องกันรักษาทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย [ 2019-07-30 ]อ่าน:[ 32 ]
385 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 2019-07-30 ]อ่าน:[ 17 ]
384 ขอนำส่งรายงานสรุปผลการประชุมเพื่อทบทวนร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง ขององค์การเภสัชกรรม [ 2019-07-25 ]อ่าน:[ 16 ]
383 การจัดงาน Thailand space week 2019 [ 2019-07-25 ]อ่าน:[ 33 ]
382 วารส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3เดือน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2562 [ 2019-07-25 ]อ่าน:[ 18 ]
381 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 11/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 2019-07-25 ]อ่าน:[ 16 ]
380 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 100 ปีที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 2019-07-25 ]อ่าน:[ 19 ]
379 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณพื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด [ 2019-07-15 ]อ่าน:[ 32 ]
378 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 2019-07-12 ]อ่าน:[ 29 ]
377 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 73 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 2019-07-11 ]อ่าน:[ 26 ]
376 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 [ 2019-07-09 ]อ่าน:[ 29 ]
375 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายสุขสม ธนะภูมิ อดีตผู้อำนวยการกองบริหารโครงการเงินกู้ [ 2019-07-09 ]อ่าน:[ 41 ]
374 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2562 [ 2019-07-09 ]อ่าน:[ 31 ]
373 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 2019-07-09 ]อ่าน:[ 25 ]
372 กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร 2562 [ 2019-07-08 ]อ่าน:[ 22 ]
371 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 2019-07-08 ]อ่าน:[ 24 ]
370 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [ 2019-07-08 ]อ่าน:[ 23 ]
369 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 47 ปีที่ 5 [ 2019-07-03 ]อ่าน:[ 33 ]
368 ขอเชิญร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ [ 2019-07-03 ]อ่าน:[ 52 ]
367 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 [ 2019-07-03 ]อ่าน:[ 31 ]
366 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและเจ้าหน้าที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่ [ 2019-07-03 ]อ่าน:[ 29 ]
365 มารดาของนายธีระ วงศ์สมุทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงแก่กรรม [ 2019-07-03 ]อ่าน:[ 28 ]
364 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่12 เดือนมีนาคม 2562 และฉบับที่ 13 เดือนเมษายน 2562 [ 2019-07-03 ]อ่าน:[ 31 ]
จำนวนทั้งหมด 463 ข่าว
page: [1] 2 3 4 5
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com