หนังสือเวียน
 
251 ด่วนที่สุด! บิดานายบรรจบ ปันเต๋ ถึงแก่กรรม [ 2018-05-23 ]อ่าน:[ 8 ]
250 ด่วนที่สุด! บิดา นายธนะพงษ์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ถึงแก่กรรม [ 2018-05-23 ]อ่าน:[ 8 ]
249 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 86 ปีที่ 8 ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 2018-05-23 ]อ่าน:[ 1 ]
248 รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ 2018-05-23 ]อ่าน:[ 2 ]
247 ด่วนที่สุด! การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุก/รับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ.2560 [ 2018-05-22 ]อ่าน:[ 15 ]
246 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม [ 2018-05-22 ]อ่าน:[ 1 ]
245 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 [ 2018-05-22 ]อ่าน:[ 3 ]
244 ด่วนที่สุด! การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 2018-05-22 ]อ่าน:[ 26 ]
243 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช 2561 [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 5 ]
242 ขอนำส่งแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 4 ]
241 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ การเมืองการปกครอบไทย 2561 บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิบไตรไทย [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 3 ]
240 ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Strategic Utilization of Hydro-meteorological Data Observation Technology [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 3 ]
239 มารดาของนายศุภชัย รุ่งศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ถึงแก่กรรม [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 3 ]
238 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2561 รอบที่ 2 [ 2018-05-18 ]อ่าน:[ 3 ]
237 วารสารข่าประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 2018-05-18 ]อ่าน:[ 2 ]
236 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 4 [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 23 ]
235 ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานเป็นหมู่คณะในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ๊กซ์โป 2018 [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 18 ]
234 รับโอนข้าราชการพลเรือน สามัญมารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 8 ]
233 รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน Finance Officer [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 14 ]
232 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 3 ]
231 ขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 22 ]
230 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1ปี การศึกษา รุ่นที่ 33 [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 12 ]
229 ขอจัดส่งหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 5 ]
228 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง 2559 [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 5 ]
227 รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560 [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 7 ]
226 ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 6 ]
225 ขอนำหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ (แผ่นซีดี) [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 6 ]
224 บัตร Krungthai travel card [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 9 ]
223 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 5 ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 5 ]
222 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 2018-05-09 ]อ่าน:[ 22 ]
221 ด่วนที่สุด! ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (แก้ไข อัพเดดเมื่อ22พค61) [ 2018-05-09 ]อ่าน:[ 47 ]
220 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2/2561 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 [ 2018-05-04 ]อ่าน:[ 9 ]
219 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม [ 2018-05-04 ]อ่าน:[ 15 ]
218 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวเรื่อง นโยบายเกษตรภายใต้หลักการสำหรับการลงทุนอย่างรับผิดชอบภาคการเกษตรและระบบอาหาร [ 2018-05-04 ]อ่าน:[ 11 ]
217 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-05-04 ]อ่าน:[ 22 ]
216 ขอเชิญส่งผู้สมัครเพือเข้าร่วม Workshop ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 19 ]
215 ประกาศรับสมัครงานจำนวน 2 ตำแหน่ง [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 38 ]
214 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ก.พ.รับรอง [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 15 ]
213 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 9 ]
212 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Basic English Grammar and Communication Workshop Level 1 รุ่นที่ 6 [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 20 ]
211 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 23 [ 2018-05-01 ]อ่าน:[ 34 ]
210 หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ2 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 34 ]
209 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 38 ]
208 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านสารบรรณของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 12 ]
207 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 33 ปีที่ 4 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 6 ]
206 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 6 เดือน [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 8 ]
205 การตั้ง fanpage รอบรั้งชลประทาน [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 10 ]
204 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 8 ]
203 ปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของบัตรโดยสารกลุ่มลูกค้าราชการ สายการบินนกแอร์ [ 2018-04-29 ]อ่าน:[ 12 ]
202 ส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจแรงงาน ไตรมาส 4 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 7 ]
201 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 1 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 8 ]
200 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 7 ]
199 กรมวิชาการเกษตร ขอส่งรายงานประจำปี 2559 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 8 ]
198 ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 7 ]
197 นายบุญนาค วงศ์แสงนาค มารดาของนายวีระ วงศ์แสงนาค อดีตรองอธิบดี ถึงแก่กรรม [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 14 ]
196 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 85 ปีที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 2018-04-26 ]อ่าน:[ 8 ]
195 กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 2018-04-26 ]อ่าน:[ 57 ]
194 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 17 ]
193 การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล ทุน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 11 ]
192 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61 รุ่นที่ 62 [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 8 ]
191 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 6 ]
190 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 19 ]
189 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 12 ]
188 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2018-04-23 ]อ่าน:[ 7 ]
187 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดทำเทมเพลตกับเว็บไซต์ CMS เพื่อรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ [ 2018-04-23 ]อ่าน:[ 18 ]
186 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 2018-04-20 ]อ่าน:[ 7 ]
185 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 9 ]
184 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ระดับภาค และระดับสำนักงานชลประทานประจำ [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 27 ]
183 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินที่ 1/2561 [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 16 ]
182 หลักเกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน (เพิ่มเติม) [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 17 ]
181 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 26 ]
180 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 [ 2018-04-18 ]อ่าน:[ 12 ]
179 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 2018-04-18 ]อ่าน:[ 7 ]
178 ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2561 [ 2018-04-18 ]อ่าน:[ 6 ]
177 โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน [ 2018-04-17 ]อ่าน:[ 22 ]
176 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาชีพหลักสูตร การจัดดอกไม้สด [ 2018-04-17 ]อ่าน:[ 13 ]
175 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับอบรมพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ HRD e-Learning [ 2018-04-17 ]อ่าน:[ 14 ]
174 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) ในวันที่ 1 เมษายน 2561 [ 2018-04-11 ]อ่าน:[ 42 ]
173 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) ในวันที่ 1 เมษายน 2561 [ 2018-04-11 ]อ่าน:[ 32 ]
172 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 2018-04-11 ]อ่าน:[ 10 ]
171 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2561 [ 2018-04-11 ]อ่าน:[ 10 ]
170 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2018-04-10 ]อ่าน:[ 23 ]
169 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาด้านการจัดการความรู้และสร้างเครือข่าย [ 2018-04-10 ]อ่าน:[ 18 ]
168 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-04-10 ]อ่าน:[ 16 ]
167 ขอให้ส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2018-04-10 ]อ่าน:[ 9 ]
166 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำเอกสารการประเมิน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-04-09 ]อ่าน:[ 34 ]
165 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 4-6 [ 2018-04-09 ]อ่าน:[ 24 ]
164 กำหนดเลขที่หนังสือ กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปยป.กษ) [ 2018-04-09 ]อ่าน:[ 12 ]
163 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 [ 2018-04-09 ]อ่าน:[ 9 ]
162 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม [ 2018-04-05 ]อ่าน:[ 34 ]
161 ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด vdo streaming โครงการสัมมนา เรื่องแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ส่วนุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการป้องกันการทุจริตภายในกรมชลประทาน [ 2018-04-05 ]อ่าน:[ 34 ]
160 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2560 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2018-04-05 ]อ่าน:[ 25 ]
159 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ [ 2018-04-05 ]อ่าน:[ 17 ]
158 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-04-03 ]อ่าน:[ 51 ]
157 ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน [ 2018-04-03 ]อ่าน:[ 28 ]
156 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 2018-04-03 ]อ่าน:[ 21 ]
155 ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม [ 2018-04-03 ]อ่าน:[ 21 ]
154 ขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร [ 2018-04-03 ]อ่าน:[ 21 ]
153 ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายพระราชกุศลฯ และศึกษาต่อ [ 2018-03-30 ]อ่าน:[ 31 ]
152 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีวัดขนาดใจคนภาครัฐเห็นคนภาครัฐ สำหรับคนทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 [ 2018-03-30 ]อ่าน:[ 54 ]
จำนวนทั้งหมด 251 ข่าว
page: [1] 2 3
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com