หนังสือเวียน
 
351 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา ประจำปี 2561 [ 2018-08-17 ]อ่าน:[ 1 ]
350 ด่วนที่สุด! นางเต็มดวง สายหอม อดีตผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ถึงแก่กรรม [ 2018-08-17 ]อ่าน:[ 2 ]
349 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 3 ]
348 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่จุลสารข่าวสารสนเทศ ประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 2 [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 1 ]
347 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 1 ]
346 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 1 ]
345 ขอเชิญชวนแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 15 ]
344 ด่วนที่สุด! แจ้งความต้องการแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-08-07 ]อ่าน:[ 20 ]
343 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 51 ปีที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-07 ]อ่าน:[ 6 ]
342 ด่วนที่สุด! ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 10 [ 2018-08-06 ]อ่าน:[ 13 ]
341 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 [ 2018-08-06 ]อ่าน:[ 17 ]
340 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-08-03 ]อ่าน:[ 78 ]
339 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3-4 [ 2018-08-03 ]อ่าน:[ 14 ]
338 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 2018-08-01 ]อ่าน:[ 27 ]
337 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม [ 2018-08-01 ]อ่าน:[ 38 ]
336 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวานความเครารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน [ 2018-07-31 ]อ่าน:[ 15 ]
335 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 2018-07-26 ]อ่าน:[ 14 ]
334 พิจาณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้และวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-07-26 ]อ่าน:[ 30 ]
333 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 [ 2018-07-24 ]อ่าน:[ 14 ]
332 ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน [ 2018-07-24 ]อ่าน:[ 8 ]
331 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น ปฏิบัติธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [ 2018-07-24 ]อ่าน:[ 12 ]
330 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 36 ปีที่ 4 [ 2018-07-23 ]อ่าน:[ 7 ]
329 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-07-23 ]อ่าน:[ 7 ]
328 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 23 ]
327 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้งานเรือกำจัดวัชพืชน้ำขนาดเล็ก [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 25 ]
326 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบบริหารการฝึกอบรมออนไลน์ e-training ของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 21 ]
325 แนวทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ Talent retention ผ่านกลไกการปฏิบัติงาน ในโครงการเชิงยุทธศาสตร์ โครงการสำคัญระดับประเทศ Policy study work team [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 19 ]
324 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี ช่วยน้องให้ปลอดภัย [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 12 ]
323 จุลสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือน มิถุนายน 2561 [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 9 ]
322 ขอส่งจุลสารข่าสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-07-16 ]อ่าน:[ 10 ]
321 ขอส่งจุลสารข่าสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 88 ปีที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-07-16 ]อ่าน:[ 10 ]
320 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 62 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-07-13 ]อ่าน:[ 14 ]
319 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน 2561 [ 2018-07-13 ]อ่าน:[ 13 ]
318 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 50 ปีที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2018-07-13 ]อ่าน:[ 12 ]
317 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 29 ]
316 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand4.0 [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 26 ]
315 ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล Digital run2018 [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 16 ]
314 เรียนเชิญเข้าอบรม [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 21 ]
313 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 32 ]
312 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 12 ]
311 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 17 ]
310 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย [ 2018-07-09 ]อ่าน:[ 21 ]
309 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2018-07-09 ]อ่าน:[ 39 ]
308 มารดานางจันทร์เพ็ญ เจริญจันทร์ (ฝบท.คก.) ถึงแก่กรรม [ 2018-07-09 ]อ่าน:[ 39 ]
307 มารดานางเสาวลักษ์ ฉวีสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการชลประทานเชียงใหม่ ถึงแก่กรรม [ 2018-07-09 ]อ่าน:[ 42 ]
306 ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ 2018-07-06 ]อ่าน:[ 24 ]
305 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับ 3/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 [ 2018-07-06 ]อ่าน:[ 17 ]
304 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-07-06 ]อ่าน:[ 13 ]
303 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 [ 2018-07-03 ]อ่าน:[ 22 ]
302 ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางปัญญา บูชา พระกรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาววันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 2018-06-29 ]อ่าน:[ 24 ]
301 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ภาพยนต์โฆษณาณรงค์ Whisper of Ovary มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ [ 2018-06-29 ]อ่าน:[ 17 ]
300 มาตรการกลไกการป้องกันผลประโชยน์ทับซ้อน กรมชลประทาน [ 2018-06-29 ]อ่าน:[ 25 ]
299 แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออัตราข้าราชการตั้งใหม่ [ 2018-06-27 ]อ่าน:[ 56 ]
298 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ [ 2018-06-27 ]อ่าน:[ 27 ]
297 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่แบบสำรวจออนไลน์ [ 2018-06-27 ]อ่าน:[ 28 ]
296 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 35 ปีที่ 4 [ 2018-06-27 ]อ่าน:[ 12 ]
295 แจ้งระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 25 ]
294 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 17 ]
293 ขอความร่วมมือส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 19 ]
292 รับสมัครงานตำแหนงผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Personal Assistant to CEO จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 18 ]
291 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 21 ]
290 นายธนภัตร ชาติเวียง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 ถึงแก่กรรม [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 25 ]
289 ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand competitiveness conference 2018 [ 2018-06-22 ]อ่าน:[ 24 ]
288 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-06-21 ]อ่าน:[ 18 ]
287 ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ [ 2018-06-21 ]อ่าน:[ 23 ]
286 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 87 ปีที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 2018-06-21 ]อ่าน:[ 15 ]
285 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 [ 2018-06-20 ]อ่าน:[ 17 ]
284 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2561 และฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2561 [ 2018-06-20 ]อ่าน:[ 16 ]
283 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2018-06-20 ]อ่าน:[ 17 ]
282 จุลสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561 [ 2018-06-18 ]อ่าน:[ 17 ]
281 ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ [ 2018-06-15 ]อ่าน:[ 19 ]
280 เรียนเชิญร่วมงาน Manufacturing Expo 2018 [ 2018-06-15 ]อ่าน:[ 18 ]
279 การจัด Satellite constellation eminar [ 2018-06-14 ]อ่าน:[ 19 ]
278 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใจ [ 2018-06-14 ]อ่าน:[ 18 ]
277 ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมการสัมมนา Seminar on Japanese Construction Technology in Thailand 2018 [ 2018-06-12 ]อ่าน:[ 37 ]
276 ขอเชิญชวนรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD [ 2018-06-12 ]อ่าน:[ 23 ]
275 ขอส่งหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี [ 2018-06-12 ]อ่าน:[ 28 ]
274 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) [ 2018-06-12 ]อ่าน:[ 16 ]
273 การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) [ 2018-06-11 ]อ่าน:[ 69 ]
272 ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 [ 2018-06-11 ]อ่าน:[ 16 ]
271 รายงานประจำปี 2560 กรมธนารักษ์ [ 2018-06-08 ]อ่าน:[ 17 ]
270 รายงานประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2018-06-08 ]อ่าน:[ 27 ]
269 การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการะเงิน ประจำปี 2560 [ 2018-06-08 ]อ่าน:[ 15 ]
268 แจ้งเปลียนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 19 ]
267 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 21 ]
266 ขอความร่วมมือในการสั่งซื้อผลผลิตกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 19 ]
265 ขอส่งจุลสารสำหรับบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 61 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 18 ]
264 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 18 ]
263 ขอสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโดภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง [ 2018-06-04 ]อ่าน:[ 20 ]
262 ขอส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง การศึกษาความเต็มใจจ่ายประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร จำนวน 1เล่ม [ 2018-06-04 ]อ่าน:[ 22 ]
261 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 [ 2018-06-01 ]อ่าน:[ 71 ]
260 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามพึงพอใจระบบ DPIS และระบบ E-Leave [ 2018-06-01 ]อ่าน:[ 37 ]
259 แจ้งเปลี่ยนชื่อ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง [ 2018-06-01 ]อ่าน:[ 20 ]
258 ขอขยายระยะเวลาในการตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ของบุคลากรกรมชลประทาน [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 24 ]
257 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 32 ]
256 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 7 ตำแหน่ง และรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 27 ]
255 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 32 ]
254 จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือน เมษายน 2561 [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 16 ]
253 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 34 ปีที่ 4 [ 2018-05-25 ]อ่าน:[ 21 ]
252 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ [ 2018-05-24 ]อ่าน:[ 35 ]
จำนวนทั้งหมด 351 ข่าว
page: [1] 2 3 4
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com