หนังสือเวียน
 
418 ด่วนที่สุด! การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2018-10-18 ]อ่าน:[ 17 ]
417 ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานเป็นหมู่คณะในงาน เมทัลเล็กซ์ 2018 [ 2018-10-18 ]อ่าน:[ 8 ]
416 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2561 [ 2018-10-17 ]อ่าน:[ 5 ]
415 ด่วนที่สุด! นายนิตย์ เกษชุมพล อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ถึงแก่รรม [ 2018-10-17 ]อ่าน:[ 25 ]
414 ด่วนที่สุด! ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสังของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 6 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 38 ]
413 ด่วนที่สุด! ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4-5 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 19 ]
412 ด่วนที่สุด! โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for change รุ่นที่ 53 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 16 ]
411 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ Effective Communication รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 21 ]
410 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 91 ปีที่ 8 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 6 ]
409 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ [ 2018-10-12 ]อ่าน:[ 20 ]
408 ่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษศาสตร์ [ 2018-10-12 ]อ่าน:[ 10 ]
407 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัมนจิตประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-10-12 ]อ่าน:[ 22 ]
406 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากร กระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 11 [ 2018-10-11 ]อ่าน:[ 26 ]
405 ขอสำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์เข้าร่วม โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศ (จังหวัดราชบุรี) [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 36 ]
404 ส่งคู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 25 ]
403 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 10 ]
402 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 12 ]
401 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 9 ]
400 การรับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies ณ กรุงโตเกียว [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 23 ]
399 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์การทำงานในเรื่องคนไร้รัฐ พัฒนาการและข้อท้าทายในการขจัดความไร้รัฐในประเทศไทย โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 28 ]
398 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ 2018-10-04 ]อ่าน:[ 13 ]
397 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ [ 2018-10-04 ]อ่าน:[ 13 ]
396 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-10-04 ]อ่าน:[ 11 ]
395 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2018-10-03 ]อ่าน:[ 31 ]
394 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลข้าราชการในสังกัดเพื่อเตรียมการในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-03 ]อ่าน:[ 21 ]
393 ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน [ 2018-10-03 ]อ่าน:[ 20 ]
392 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาพและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง พ.ศ. 2558 [ 2018-09-28 ]อ่าน:[ 26 ]
391 Indian Technical and Economic Cooperation (ITEO) Fellowship to CIRDAP Member Countries for 2018-19 [ 2018-09-27 ]อ่าน:[ 44 ]
390 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้น/รายประเด็น การรวมกลุ่มธุรกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ [ 2018-09-27 ]อ่าน:[ 32 ]
389 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุงสุด รุ่นที่ 2 [ 2018-09-27 ]อ่าน:[ 32 ]
388 ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat เวอร์ชั่นใหม่) [ 2018-09-27 ]อ่าน:[ 34 ]
387 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. [ 2018-09-26 ]อ่าน:[ 43 ]
386 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-09-20 ]อ่าน:[ 29 ]
385 วารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2018-09-20 ]อ่าน:[ 24 ]
384 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Eco innovation forum 2018 [ 2018-09-19 ]อ่าน:[ 47 ]
383 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ITD Research Forum 2018 [ 2018-09-19 ]อ่าน:[ 37 ]
382 การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course:ILC) [ 2018-09-17 ]อ่าน:[ 35 ]
381 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผุ้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1-5 [ 2018-09-17 ]อ่าน:[ 38 ]
380 การตรวจสอบข้าราชการในสังกัดที่ไม่ผ่านการประเมินผลการทดสอบปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 61 ]
379 บัญชีนวัตกรรมไทย สิงหาคม 2561 [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 43 ]
378 ขอแจ้งเปลียนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 39 ]
377 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 38 ปีที่ 4 [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 20 ]
376 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 90 ปีที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 22 ]
375 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [ 2018-09-12 ]อ่าน:[ 48 ]
374 ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2561 [ 2018-09-12 ]อ่าน:[ 35 ]
373 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-09-11 ]อ่าน:[ 20 ]
372 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 52 ปีที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-09-11 ]อ่าน:[ 22 ]
371 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-09-11 ]อ่าน:[ 19 ]
370 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [ 2018-09-06 ]อ่าน:[ 93 ]
369 กรอกแบบสอบถามการใช้บริการพื้นที่สนามกอล์ฟ กรมชลประทาน [ 2018-09-05 ]อ่าน:[ 46 ]
368 การลดการใช้กระดาษด้วย QR-Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการ จากประชาชนในรูปแบบวีดีทัศน์ [ 2018-08-31 ]อ่าน:[ 39 ]
367 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 กินเปลี่ยนวัย กินอย่างมั่นใจด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน [ 2018-08-31 ]อ่าน:[ 49 ]
366 ขอเปลี่ยนแปลง e-mail ในการรับ-ส่งเอกสาร [ 2018-08-31 ]อ่าน:[ 90 ]
365 ขอความร่วมมือสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ [ 2018-08-28 ]อ่าน:[ 29 ]
364 ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับที่เสนอกรมลงนาม [ 2018-08-28 ]อ่าน:[ 28 ]
363 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ [ 2018-08-24 ]อ่าน:[ 39 ]
362 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 [ 2018-08-24 ]อ่าน:[ 26 ]
361 ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-24 ]อ่าน:[ 37 ]
360 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการปลูกหญ้าแฝก เพื่อใช้ในการชลประทาน [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 55 ]
359 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561 [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 42 ]
358 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 19 ]
357 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18 [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 49 ]
356 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 37 ปีที่ 4 [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 54 ]
355 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม [ 2018-08-21 ]อ่าน:[ 79 ]
354 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 89 ปีที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-21 ]อ่าน:[ 22 ]
353 เครื่องมือในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานกาาขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ ข้าราชการบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน [ 2018-08-20 ]อ่าน:[ 46 ]
352 ขอความร่วมมือสั่งซื้อลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ [ 2018-08-20 ]อ่าน:[ 41 ]
351 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา ประจำปี 2561 [ 2018-08-17 ]อ่าน:[ 24 ]
350 นางเต็มดวง สายหอม อดีตผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ถึงแก่กรรม [ 2018-08-17 ]อ่าน:[ 57 ]
349 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 29 ]
348 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่จุลสารข่าวสารสนเทศ ประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 2 [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 23 ]
347 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 28 ]
346 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 23 ]
345 ขอเชิญชวนแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 64 ]
344 แจ้งความต้องการแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-08-07 ]อ่าน:[ 50 ]
343 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 51 ปีที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-07 ]อ่าน:[ 34 ]
342 ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 10 [ 2018-08-06 ]อ่าน:[ 36 ]
341 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 [ 2018-08-06 ]อ่าน:[ 64 ]
340 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-08-03 ]อ่าน:[ 152 ]
339 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3-4 [ 2018-08-03 ]อ่าน:[ 75 ]
338 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 2018-08-01 ]อ่าน:[ 52 ]
337 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม [ 2018-08-01 ]อ่าน:[ 121 ]
336 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวานความเครารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน [ 2018-07-31 ]อ่าน:[ 42 ]
335 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 2018-07-26 ]อ่าน:[ 34 ]
334 พิจาณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้และวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-07-26 ]อ่าน:[ 50 ]
333 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 [ 2018-07-24 ]อ่าน:[ 33 ]
332 ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน [ 2018-07-24 ]อ่าน:[ 60 ]
331 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น ปฏิบัติธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [ 2018-07-24 ]อ่าน:[ 36 ]
330 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 36 ปีที่ 4 [ 2018-07-23 ]อ่าน:[ 30 ]
329 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-07-23 ]อ่าน:[ 67 ]
328 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 96 ]
327 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้งานเรือกำจัดวัชพืชน้ำขนาดเล็ก [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 112 ]
326 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบบริหารการฝึกอบรมออนไลน์ e-training ของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 45 ]
325 แนวทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ Talent retention ผ่านกลไกการปฏิบัติงาน ในโครงการเชิงยุทธศาสตร์ โครงการสำคัญระดับประเทศ Policy study work team [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 41 ]
324 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี ช่วยน้องให้ปลอดภัย [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 45 ]
323 จุลสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือน มิถุนายน 2561 [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 36 ]
322 ขอส่งจุลสารข่าสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-07-16 ]อ่าน:[ 41 ]
321 ขอส่งจุลสารข่าสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 88 ปีที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-07-16 ]อ่าน:[ 34 ]
320 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 62 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-07-13 ]อ่าน:[ 57 ]
319 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน 2561 [ 2018-07-13 ]อ่าน:[ 43 ]
จำนวนทั้งหมด 418 ข่าว
page: [1] 2 3 4 5
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com