หนังสือเวียน
 
836 ด่วนที่สุด! การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ นบร. รุ่นที่ 7 [ 2017-12-15 ]อ่าน:[ 6 ]
835 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2017-12-15 ]อ่าน:[ 1 ]
834 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 2017-12-15 ]อ่าน:[ 1 ]
833 ด่วนที่สุด! การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ [ 2017-12-14 ]อ่าน:[ 11 ]
832 ด่วนที่สุด! การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 2017-12-14 ]อ่าน:[ 25 ]
831 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-12-14 ]อ่าน:[ 9 ]
830 ด่วนที่สุด! อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่องการออกแบบและการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน และส่วนประกอบอาคาร พร้อมระบบควบคุม และครั้งที่ 3 เรื่องการออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูบน้ำออกจาอุโมงค์ลอดแม่น้ำปิง พร้อมส่วนประกอบอื่น [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 24 ]
829 ด่วนที่สุด! ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่นแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 10 ]
828 ขอส่งประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายฯ [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 3 ]
827 รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองประจำปี 2559 [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 5 ]
826 ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 5 ]
825 ขอความร่วมมือโปรดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 3 ]
824 หนังสือ สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2559-2560 [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 3 ]
823 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมภาครัฐ 4.0 [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 3 ]
822 แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานในโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบท [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 9 ]
821 รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษแต่ละรอบ [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 15 ]
820 หนังสือแจ้งบอกยกเลิกรับรองการเลื่อนขั้น เป็น ชล1 [ 2017-12-13 ]อ่าน:[ 5 ]
819 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดกิจกรรมแนะนำสินค้ามาจำหน่ายในกิจกรรม วันส่งเสริมวิชาชีพกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2560 [ 2017-12-08 ]อ่าน:[ 12 ]
818 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้่ำและอุทกวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 56 ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 2017-12-08 ]อ่าน:[ 7 ]
817 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 20 [ 2017-12-08 ]อ่าน:[ 19 ]
816 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 31-36 [ 2017-12-08 ]อ่าน:[ 22 ]
815 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถานบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2560 [ 2017-12-07 ]อ่าน:[ 16 ]
814 ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี 2561 [ 2017-12-07 ]อ่าน:[ 11 ]
813 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 2017-12-07 ]อ่าน:[ 7 ]
812 แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ [ 2017-12-07 ]อ่าน:[ 8 ]
811 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวัดธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล [ 2017-12-07 ]อ่าน:[ 7 ]
810 ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนและปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2017-12-07 ]อ่าน:[ 8 ]
809 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน ชื่อตำแหน่ง และกลุ่มงาน [ 2017-12-06 ]อ่าน:[ 35 ]
808 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 2017-12-06 ]อ่าน:[ 7 ]
807 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ [ 2017-12-06 ]อ่าน:[ 13 ]
806 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม [ 2017-12-06 ]อ่าน:[ 25 ]
805 แนะนำตัวข้าราชการ นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง [ 2017-12-06 ]อ่าน:[ 30 ]
804 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ [ 2017-12-06 ]อ่าน:[ 23 ]
803 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 5ตำแหน่ง และรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการและตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ [ 2017-12-06 ]อ่าน:[ 18 ]
802 ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างสุขสี่สิบ รุ่นที่ 5 [ 2017-12-06 ]อ่าน:[ 13 ]
801 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย [ 2017-11-30 ]อ่าน:[ 51 ]
800 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธไหว้พระรับพร [ 2017-11-30 ]อ่าน:[ 25 ]
799 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและนำสินค้ามาจำหน่ายในกิจกรรม วันส่งเสริมวิชาชีพกรมชลประทาน ประจำปี 2560 [ 2017-11-30 ]อ่าน:[ 21 ]
798 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดกรมควบคุมมลพิษ [ 2017-11-30 ]อ่าน:[ 17 ]
797 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 9้ เพิ่มเติม [ 2017-11-30 ]อ่าน:[ 24 ]
796 ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษในงานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 [ 2017-11-30 ]อ่าน:[ 12 ]
795 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการภาครัฐ [ 2017-11-30 ]อ่าน:[ 17 ]
794 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน [ 2017-11-30 ]อ่าน:[ 19 ]
793 ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมบริจาค [ 2017-11-29 ]อ่าน:[ 12 ]
792 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ [ 2017-11-29 ]อ่าน:[ 30 ]
791 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-11-29 ]อ่าน:[ 30 ]
790 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-11-29 ]อ่าน:[ 23 ]
789 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกาใช้คำราชาศัพท์ในการเขียนหนังสือราชการและประชาสัมพันธ์ [ 2017-11-27 ]อ่าน:[ 29 ]
788 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 [ 2017-11-27 ]อ่าน:[ 30 ]
787 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร [ 2017-11-27 ]อ่าน:[ 14 ]
786 ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2560 [ 2017-11-27 ]อ่าน:[ 17 ]
785 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์งาน Thailand halal assembly 2017 [ 2017-11-27 ]อ่าน:[ 10 ]
784 ขอประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการประกันกลุ่มสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุราชการ ครบอายุ 60 ปี [ 2017-11-27 ]อ่าน:[ 21 ]
783 พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มทิศวิทยฐานะ และโล่ร่างวัลเรียนดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และรุ่นที่ 69 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-11-24 ]อ่าน:[ 31 ]
782 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ Systems thinking ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2017-11-24 ]อ่าน:[ 37 ]
781 การเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ [ 2017-11-24 ]อ่าน:[ 20 ]
780 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 28 ปีที่ 3 [ 2017-11-24 ]อ่าน:[ 13 ]
779 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 2017-11-23 ]อ่าน:[ 45 ]
778 ส่งรายงานประจำปี 2559 [ 2017-11-23 ]อ่าน:[ 20 ]
777 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา [ 2017-11-23 ]อ่าน:[ 15 ]
776 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ การเลือกตั้ง [ 2017-11-23 ]อ่าน:[ 17 ]
775 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2017-11-23 ]อ่าน:[ 20 ]
774 ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 [ 2017-11-23 ]อ่าน:[ 16 ]
773 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทาน รุ่นที่ 1 [ 2017-11-23 ]อ่าน:[ 42 ]
772 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-11-21 ]อ่าน:[ 28 ]
771 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2017-11-21 ]อ่าน:[ 27 ]
770 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2017-11-21 ]อ่าน:[ 17 ]
769 แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 27 ]
768 ขอให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 19 ]
767 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 13 ]
766 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2556 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 12 ]
765 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 16 ]
764 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 137-174 เมกะเฮิรตซ์ ฉบับที่ 2 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 16 ]
763 ขออนุญาตใช้โลโก้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรเมืองทอง 2018 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 14 ]
762 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 12 ]
761 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่23 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 40 ]
760 ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างสุขสี่สิบ รุ่นที่ 5 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 37 ]
759 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2560 [ 2017-11-17 ]อ่าน:[ 11 ]
758 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 31-36 [ 2017-11-16 ]อ่าน:[ 40 ]
757 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 2017-11-16 ]อ่าน:[ 24 ]
756 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารระดับตน รุ่นที่ 9 [ 2017-11-16 ]อ่าน:[ 44 ]
755 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 2017-11-16 ]อ่าน:[ 26 ]
754 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง [ 2017-11-16 ]อ่าน:[ 22 ]
753 ทุนรัฐบาลอินเดีย [ 2017-11-14 ]อ่าน:[ 28 ]
752 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 2017-11-14 ]อ่าน:[ 14 ]
751 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-11-14 ]อ่าน:[ 41 ]
750 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การออกแบบและการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน และส่วนประกอบอาคาร พร้อมระบบควบคุม และครั้งที่ 3 เรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างอาคารสูบน้ำออกจาอุโมงค์ลอดแม่น้ำปิง พร้อมส่วนประกอบอื่น [ 2017-11-14 ]อ่าน:[ 36 ]
749 แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2017-11-13 ]อ่าน:[ 26 ]
748 ขอเชิญชวนให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์ หนังสือภูมิพโลภิกขุ ร่มโพธิ์ของปวงประชา [ 2017-11-13 ]อ่าน:[ 16 ]
747 ส่งหนังสือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และพร้อมส่งวิธีการใช้สื่อ AR Animation Interactive [ 2017-11-13 ]อ่าน:[ 18 ]
746 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี [ 2017-11-13 ]อ่าน:[ 13 ]
745 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2560 [ 2017-11-13 ]อ่าน:[ 16 ]
744 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่ผู้บริหารควรรู้ [ 2017-11-13 ]อ่าน:[ 46 ]
743 ขอให้พิจารณามอบหมายหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ... [ 2017-11-10 ]อ่าน:[ 27 ]
742 ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุน โครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ [ 2017-11-10 ]อ่าน:[ 13 ]
741 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap [ 2017-11-10 ]อ่าน:[ 29 ]
740 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2017-11-09 ]อ่าน:[ 34 ]
739 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบกรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 8 (ยังไ [ 2017-11-08 ]อ่าน:[ 28 ]
738 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 20/21 [ 2017-11-08 ]อ่าน:[ 19 ]
737 การสำรวจความพร้อมการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2017-11-08 ]อ่าน:[ 22 ]
จำนวนทั้งหมด 836 ข่าว
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com