หนังสือเวียน
 
355 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-06-20 ]อ่าน:[ 3 ]
354 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2019-06-20 ]อ่าน:[ 2 ]
353 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [ 2019-06-20 ]อ่าน:[ 4 ]
352 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 10/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 2019-06-20 ]อ่าน:[ 3 ]
351 ขอมอบส่วนลดสำหรับหน่วยงาน [ 2019-06-18 ]อ่าน:[ 8 ]
350 คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย การตลาดนำการผลิต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2019-06-18 ]อ่าน:[ 2 ]
349 ขอส่งข้อมูลจุลข่าวสาร ฉบับที่ 4 ปีที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 2019-06-17 ]อ่าน:[ 1 ]
348 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม [ 2019-06-11 ]อ่าน:[ 5 ]
347 ด่วนที่สุด! ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรม ครบรอบปีที่ 117 และเปลี่ยนแปลงเวลาพิธีปิดนิทรรศการ [ 2019-06-11 ]อ่าน:[ 31 ]
346 จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม [ 2019-06-07 ]อ่าน:[ 6 ]
345 การปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [ 2019-06-07 ]อ่าน:[ 8 ]
344 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [ 2019-06-07 ]อ่าน:[ 5 ]
343 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลานล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2019-06-07 ]อ่าน:[ 6 ]
342 ขอส่งจุลสาร สารสนเทสประจำปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2562) [ 2019-06-07 ]อ่าน:[ 4 ]
341 ขอส่งวารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 12 เล่ม 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2562 [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 5 ]
340 รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 31 พิเศษ ประจำปี 2562 และการจัดทำรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง ในประเทศคู่ค้า Notorious Markets [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 5 ]
339 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 5 ]
338 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 46 ปีที่ 5 [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 4 ]
337 วารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 3 ]
336 ขอนำส่งรายงานผลสำรวจและขอบคุณความอนุเคราะห์ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศปี 2561 และมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 2561 [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 6 ]
335 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 7 ]
334 การปรับเปลี่ยนสถานที่การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ปีงบประมาณ 2562 [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 4 ]
333 กำหนดวันหยุดราชการประจำปี [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 16 ]
332 พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 7 ]
331 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 7 ]
330 ด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือในการงดนำรถมาจอดบริเวณกรมชลประทาน สามเสน [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 38 ]
329 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 2019-05-28 ]อ่าน:[ 8 ]
328 ด่วนที่สุด! พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม [ 2019-05-28 ]อ่าน:[ 28 ]
327 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 8 ]
326 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2561 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 7 ]
325 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง กำหนดการมอบอำนาจสำหรับการปฏิบัติราชการที่แตกต่างจากมาตรา23(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 6 ]
324 ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการทางกฎหมาย [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 7 ]
323 แจ้งเปลี่ยนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 7 ]
322 ท่านอธิบดีกรมชลประทาน [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 17 ]
321 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 30 ปีที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 6 ]
320 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโดเมนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 6 ]
319 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดหาเครื่องแต่งกายตราสัญลักษณ์ฯ [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 11 ]
318 การปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 6 ]
317 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560-2564 ฉบับทบทวน สำหรับปีงบประมาณ 2563 [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 5 ]
316 การถวานพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนามคำขึ้นต้น คำลงท้าย ในคำกราบบังคมทูล/กราบทูล และระเบียบส่วนราชการในพระองค์ [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 8 ]
315 การปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่อำนาจ และการเปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 5 ]
314 ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-05-21 ]อ่าน:[ 11 ]
313 มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ.2562 [ 2019-05-21 ]อ่าน:[ 5 ]
312 การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ปีงบประมาณ 2562 [ 2019-05-21 ]อ่าน:[ 5 ]
311 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 98 ปีที่ 9 ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 2019-05-21 ]อ่าน:[ 7 ]
310 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 2019-05-21 ]อ่าน:[ 7 ]
309 รายงานประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [ 2019-05-17 ]อ่าน:[ 15 ]
308 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 [ 2019-05-14 ]อ่าน:[ 11 ]
307 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังการทำนา [ 2019-05-14 ]อ่าน:[ 12 ]
306 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 2019-05-14 ]อ่าน:[ 6 ]
305 ความก้าวหน้ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ.2561-2570 [ 2019-05-13 ]อ่าน:[ 9 ]
304 บัญชีนวัตกรรม เมษายน 2562 [ 2019-05-13 ]อ่าน:[ 10 ]
303 ขอส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย [ 2019-05-13 ]อ่าน:[ 8 ]
302 บิดาของนายสุรชาติ มาลาศรี ผส.ชป.12 ถึงแก่กรรม [ 2019-05-10 ]อ่าน:[ 27 ]
301 ขอเรียนเชิญเข้าชมงานมหกรรม เมนูแฟกเจอริ่งเอ๊กซ์โป 2019 เป็นหมู่คณะ [ 2019-05-10 ]อ่าน:[ 52 ]
300 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 2019-05-08 ]อ่าน:[ 10 ]
299 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-05-08 ]อ่าน:[ 13 ]
298 ประกาศชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและเผย [ 2019-05-08 ]อ่าน:[ 12 ]
297 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมังคุดด้วยการมอบพื้นที่จำหน่ายผลผลิตมังคุดฟรี ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ [ 2019-05-08 ]อ่าน:[ 12 ]
296 ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ของคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ [ 2019-05-08 ]อ่าน:[ 10 ]
295 ประกาศชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2019-05-08 ]อ่าน:[ 12 ]
294 การขยายเวลาการรับจองเหรียญกฏาปณ์ที่ระลึกเหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 2019-05-08 ]อ่าน:[ 14 ]
293 การประกาศใช้รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2019-05-08 ]อ่าน:[ 11 ]
292 กฎกระทรวง (การคลัง) กำหนดลักษณะของเหีรยญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 [ 2019-05-03 ]อ่าน:[ 24 ]
291 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 6 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 [ 2019-05-03 ]อ่าน:[ 16 ]
290 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 2019-05-03 ]อ่าน:[ 16 ]
289 ขอประชาสัมพันธ์และเรียเชิญเข้าร่วมโครงการ [ 2019-05-01 ]อ่าน:[ 35 ]
288 แจ้งเปิดการใช้งาน ระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 2019-05-01 ]อ่าน:[ 17 ]
287 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 2019-05-01 ]อ่าน:[ 20 ]
286 แต่งตั้งนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ [ 2019-05-01 ]อ่าน:[ 16 ]
285 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2019-05-01 ]อ่าน:[ 24 ]
284 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2019-05-01 ]อ่าน:[ 16 ]
283 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 2019-05-01 ]อ่าน:[ 16 ]
282 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 2019-05-01 ]อ่าน:[ 18 ]
281 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 45 ปีที่ 5 [ 2019-04-29 ]อ่าน:[ 17 ]
280 ประชาสัมพันธ์บริการใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง MEA Smart Life Plus [ 2019-04-22 ]อ่าน:[ 24 ]
279 ขอประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้งาน Line Official Account ของกระทรวงสาธารณสุข MOPH Connect [ 2019-04-22 ]อ่าน:[ 22 ]
278 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด [ 2019-04-22 ]อ่าน:[ 22 ]
277 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 59 ปีที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 2019-04-22 ]อ่าน:[ 18 ]
276 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 97 ปีที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 2019-04-22 ]อ่าน:[ 18 ]
275 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 [ 2019-04-22 ]อ่าน:[ 19 ]
274 ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 76 ]
273 พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2562 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 26 ]
272 รายงานผลการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 22 ]
271 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 23 ]
270 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์หม่อนไหม Silk Berry Corner [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 25 ]
269 ของดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 23 ]
268 ขอแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 26 ]
267 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 71 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 22 ]
266 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 29 ปีที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 25 ]
265 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 2019-04-11 ]อ่าน:[ 23 ]
264 บิดา นางศศิธร พรหมมลมาส ภริยา ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด สมบูรณ์ชล ถึงแก่กรรม [ 2019-04-09 ]อ่าน:[ 58 ]
263 นายสุขสม ธนะภูมิ อดีตผู้อำนวยการกองบริหารโครงการเงินกู้ ถึงแก่กรรม [ 2019-04-09 ]อ่าน:[ 49 ]
262 ขอยุติการสั่งจองเสื้อยืดโปโบตราสัญลักษณ์ 117 ปี กรมชลประทาน [ 2019-04-09 ]อ่าน:[ 57 ]
261 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-04-09 ]อ่าน:[ 25 ]
260 ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2/2562 [ 2019-04-04 ]อ่าน:[ 26 ]
259 การเผยแพร่ราคายางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ Para Asphalt Concrete [ 2019-03-29 ]อ่าน:[ 36 ]
258 ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม [ 2019-03-28 ]อ่าน:[ 29 ]
257 ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. [ 2019-03-28 ]อ่าน:[ 30 ]
256 ทรงขอบใจ [ 2019-03-28 ]อ่าน:[ 31 ]
จำนวนทั้งหมด 355 ข่าว
page: [1] 2 3 4
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com