หนังสือเวียน
 
453 ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกนักกีฬาเปตอง กลุ่มชลนที (สีฟ้า) ประจำปี 2561 [ 2018-11-15 ]อ่าน:[ 6 ]
452 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-11-15 ]อ่าน:[ 1 ]
451 ด่วนที่สุด! ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี พ.ศ.2561 [ 2018-11-13 ]อ่าน:[ 13 ]
450 ด่วนที่สุด! รับสมัครนักกีฬามหาสนุก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน กลุ่มชลนที (สีฟ้า) [ 2018-11-13 ]อ่าน:[ 24 ]
449 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2018-11-12 ]อ่าน:[ 8 ]
448 ด่วนที่สุด! พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9 เพิ่มเติม [ 2018-11-12 ]อ่าน:[ 24 ]
447 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำและเปิดเผยราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการจัดทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [ 2018-11-09 ]อ่าน:[ 35 ]
446 ขอแจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 2018-11-08 ]อ่าน:[ 38 ]
445 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2018-11-08 ]อ่าน:[ 31 ]
444 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2018-11-08 ]อ่าน:[ 16 ]
443 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะ การผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 34 ]
442 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับ 5/2561 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 6 ]
441 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 66 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 7 ]
440 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 40 ปีที่ 4 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 5 ]
439 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ [ 2018-11-06 ]อ่าน:[ 16 ]
438 ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ การเลือกตั้ง [ 2018-11-06 ]อ่าน:[ 12 ]
437 ขอแจ้งหมายเลขโทรศพท์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงานของแต่ละสวน/กลุ่ม [ 2018-11-06 ]อ่าน:[ 8 ]
436 ด่วนที่สุด! ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 [ 2018-11-06 ]อ่าน:[ 41 ]
435 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9 [ 2018-10-31 ]อ่าน:[ 59 ]
434 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 [ 2018-10-31 ]อ่าน:[ 20 ]
433 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 15 [ 2018-10-31 ]อ่าน:[ 12 ]
432 แนวทางดำเนินการในการนำภาพยนต์ Animation Blue Hero ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน [ 2018-10-31 ]อ่าน:[ 13 ]
431 พิจาราณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 1 [ 2018-10-29 ]อ่าน:[ 41 ]
430 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งเอกสาร [ 2018-10-29 ]อ่าน:[ 16 ]
429 ขอเชิญส่งข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าอบรมหลักสูตร English for Office workers [ 2018-10-26 ]อ่าน:[ 52 ]
428 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 [ 2018-10-26 ]อ่าน:[ 38 ]
427 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการทำงาน Para soil-Cement ตามมาตรฐานกรมทางหลวง รุ่นที่ 1 [ 2018-10-26 ]อ่าน:[ 37 ]
426 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสังซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกแก้วกัลยา [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 19 ]
425 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 14 ]
424 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 4 ปี [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 11 ]
423 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 10 ]
422 ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 23 ]
421 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 12 ]
420 ขอประชาสัมพัน์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยและโครงการฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-10-24 ]อ่าน:[ 22 ]
419 พิจรณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา ระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที่ 16-17 [ 2018-10-24 ]อ่าน:[ 39 ]
418 การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2018-10-18 ]อ่าน:[ 32 ]
417 ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานเป็นหมู่คณะในงาน เมทัลเล็กซ์ 2018 [ 2018-10-18 ]อ่าน:[ 15 ]
416 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2561 [ 2018-10-17 ]อ่าน:[ 13 ]
415 นายนิตย์ เกษชุมพล อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ถึงแก่รรม [ 2018-10-17 ]อ่าน:[ 42 ]
414 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสังของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 6 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 70 ]
413 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4-5 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 33 ]
412 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for change รุ่นที่ 53 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 33 ]
411 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ Effective Communication รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 34 ]
410 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 91 ปีที่ 8 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 21 ]
409 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ [ 2018-10-12 ]อ่าน:[ 25 ]
408 ่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษศาสตร์ [ 2018-10-12 ]อ่าน:[ 19 ]
407 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัมนจิตประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-10-12 ]อ่าน:[ 51 ]
406 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากร กระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 11 [ 2018-10-11 ]อ่าน:[ 45 ]
405 ขอสำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์เข้าร่วม โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศ (จังหวัดราชบุรี) [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 46 ]
404 ส่งคู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 34 ]
403 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 15 ]
402 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 16 ]
401 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 19 ]
400 การรับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies ณ กรุงโตเกียว [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 30 ]
399 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์การทำงานในเรื่องคนไร้รัฐ พัฒนาการและข้อท้าทายในการขจัดความไร้รัฐในประเทศไทย โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 38 ]
398 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ 2018-10-04 ]อ่าน:[ 19 ]
397 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ [ 2018-10-04 ]อ่าน:[ 32 ]
396 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-10-04 ]อ่าน:[ 17 ]
395 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2018-10-03 ]อ่าน:[ 37 ]
394 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลข้าราชการในสังกัดเพื่อเตรียมการในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-03 ]อ่าน:[ 25 ]
393 ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน [ 2018-10-03 ]อ่าน:[ 28 ]
392 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาพและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง พ.ศ. 2558 [ 2018-09-28 ]อ่าน:[ 34 ]
391 Indian Technical and Economic Cooperation (ITEO) Fellowship to CIRDAP Member Countries for 2018-19 [ 2018-09-27 ]อ่าน:[ 79 ]
390 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้น/รายประเด็น การรวมกลุ่มธุรกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ [ 2018-09-27 ]อ่าน:[ 44 ]
389 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุงสุด รุ่นที่ 2 [ 2018-09-27 ]อ่าน:[ 75 ]
388 ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat เวอร์ชั่นใหม่) [ 2018-09-27 ]อ่าน:[ 58 ]
387 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. [ 2018-09-26 ]อ่าน:[ 49 ]
386 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-09-20 ]อ่าน:[ 35 ]
385 วารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2018-09-20 ]อ่าน:[ 29 ]
384 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Eco innovation forum 2018 [ 2018-09-19 ]อ่าน:[ 53 ]
383 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ITD Research Forum 2018 [ 2018-09-19 ]อ่าน:[ 56 ]
382 การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course:ILC) [ 2018-09-17 ]อ่าน:[ 64 ]
381 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผุ้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1-5 [ 2018-09-17 ]อ่าน:[ 50 ]
380 การตรวจสอบข้าราชการในสังกัดที่ไม่ผ่านการประเมินผลการทดสอบปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 75 ]
379 บัญชีนวัตกรรมไทย สิงหาคม 2561 [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 80 ]
378 ขอแจ้งเปลียนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 46 ]
377 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 38 ปีที่ 4 [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 27 ]
376 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 90 ปีที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 29 ]
375 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [ 2018-09-12 ]อ่าน:[ 79 ]
374 ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2561 [ 2018-09-12 ]อ่าน:[ 42 ]
373 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-09-11 ]อ่าน:[ 33 ]
372 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 52 ปีที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-09-11 ]อ่าน:[ 27 ]
371 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-09-11 ]อ่าน:[ 26 ]
370 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [ 2018-09-06 ]อ่าน:[ 147 ]
369 กรอกแบบสอบถามการใช้บริการพื้นที่สนามกอล์ฟ กรมชลประทาน [ 2018-09-05 ]อ่าน:[ 79 ]
368 การลดการใช้กระดาษด้วย QR-Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการ จากประชาชนในรูปแบบวีดีทัศน์ [ 2018-08-31 ]อ่าน:[ 48 ]
367 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 กินเปลี่ยนวัย กินอย่างมั่นใจด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน [ 2018-08-31 ]อ่าน:[ 61 ]
366 ขอเปลี่ยนแปลง e-mail ในการรับ-ส่งเอกสาร [ 2018-08-31 ]อ่าน:[ 111 ]
365 ขอความร่วมมือสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ [ 2018-08-28 ]อ่าน:[ 36 ]
364 ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับที่เสนอกรมลงนาม [ 2018-08-28 ]อ่าน:[ 36 ]
363 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ [ 2018-08-24 ]อ่าน:[ 53 ]
362 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 [ 2018-08-24 ]อ่าน:[ 33 ]
361 ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-24 ]อ่าน:[ 52 ]
360 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการปลูกหญ้าแฝก เพื่อใช้ในการชลประทาน [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 94 ]
359 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561 [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 54 ]
358 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 24 ]
357 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18 [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 57 ]
356 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 37 ปีที่ 4 [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 86 ]
355 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม [ 2018-08-21 ]อ่าน:[ 96 ]
354 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 89 ปีที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-21 ]อ่าน:[ 49 ]
จำนวนทั้งหมด 453 ข่าว
page: [1] 2 3 4 5
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com