หนังสือเวียน
 
772 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-11-21 ]อ่าน:[ 6 ]
771 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2017-11-21 ]อ่าน:[ 6 ]
770 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2017-11-21 ]อ่าน:[ 5 ]
769 แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 17 ]
768 ขอให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 11 ]
767 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 5 ]
766 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2556 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 5 ]
765 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 7 ]
764 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 137-174 เมกะเฮิรตซ์ ฉบับที่ 2 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 7 ]
763 ขออนุญาตใช้โลโก้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรเมืองทอง 2018 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 8 ]
762 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 4 ]
761 ด่วนที่สุด! การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่23 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 15 ]
760 ด่วนที่สุด! ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างสุขสี่สิบ รุ่นที่ 5 [ 2017-11-20 ]อ่าน:[ 16 ]
759 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2560 [ 2017-11-17 ]อ่าน:[ 4 ]
758 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 31-36 [ 2017-11-16 ]อ่าน:[ 25 ]
757 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 2017-11-16 ]อ่าน:[ 12 ]
756 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารระดับตน รุ่นที่ 9 [ 2017-11-16 ]อ่าน:[ 33 ]
755 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 2017-11-16 ]อ่าน:[ 18 ]
754 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง [ 2017-11-16 ]อ่าน:[ 15 ]
753 ทุนรัฐบาลอินเดีย [ 2017-11-14 ]อ่าน:[ 19 ]
752 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 2017-11-14 ]อ่าน:[ 7 ]
751 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-11-14 ]อ่าน:[ 28 ]
750 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การออกแบบและการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน และส่วนประกอบอาคาร พร้อมระบบควบคุม และครั้งที่ 3 เรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างอาคารสูบน้ำออกจาอุโมงค์ลอดแม่น้ำปิง พร้อมส่วนประกอบอื่น [ 2017-11-14 ]อ่าน:[ 23 ]
749 แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2017-11-13 ]อ่าน:[ 18 ]
748 ขอเชิญชวนให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์ หนังสือภูมิพโลภิกขุ ร่มโพธิ์ของปวงประชา [ 2017-11-13 ]อ่าน:[ 10 ]
747 ส่งหนังสือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และพร้อมส่งวิธีการใช้สื่อ AR Animation Interactive [ 2017-11-13 ]อ่าน:[ 12 ]
746 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี [ 2017-11-13 ]อ่าน:[ 7 ]
745 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2560 [ 2017-11-13 ]อ่าน:[ 10 ]
744 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่ผู้บริหารควรรู้ [ 2017-11-13 ]อ่าน:[ 34 ]
743 ขอให้พิจารณามอบหมายหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ... [ 2017-11-10 ]อ่าน:[ 19 ]
742 ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุน โครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ [ 2017-11-10 ]อ่าน:[ 7 ]
741 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap [ 2017-11-10 ]อ่าน:[ 21 ]
740 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2017-11-09 ]อ่าน:[ 27 ]
739 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบกรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 8 (ยังไ [ 2017-11-08 ]อ่าน:[ 25 ]
738 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 20/21 [ 2017-11-08 ]อ่าน:[ 12 ]
737 การสำรวจความพร้อมการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2017-11-08 ]อ่าน:[ 17 ]
736 การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ [ 2017-11-08 ]อ่าน:[ 15 ]
735 การให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับความจริง [ 2017-11-08 ]อ่าน:[ 13 ]
734 รับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน - แก้ไข [ 2017-11-08 ]อ่าน:[ 59 ]
733 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 2017-11-08 ]อ่าน:[ 7 ]
732 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นด้านภาษา PHP [ 2017-11-07 ]อ่าน:[ 26 ]
731 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร การทำสลัดโรลและน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ [ 2017-11-07 ]อ่าน:[ 15 ]
730 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวางแผนและติดตามโครงการก่อสร้างเพื่องานชลประทานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2017-11-07 ]อ่าน:[ 21 ]
729 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง [ 2017-11-07 ]อ่าน:[ 10 ]
728 ขอปิดบ้านพักรับรองเพื่อเตรียมการรับเสด็จ [ 2017-11-07 ]อ่าน:[ 21 ]
727 นายพีระ วัฑฒกานนท์ อดีตรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง/ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแก่กรรม [ 2017-11-07 ]อ่าน:[ 11 ]
726 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2017-11-06 ]อ่าน:[ 18 ]
725 ส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES [ 2017-11-06 ]อ่าน:[ 11 ]
724 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Thailand e-Commerce Week2017 [ 2017-11-06 ]อ่าน:[ 8 ]
723 รายงานผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2560 [ 2017-11-06 ]อ่าน:[ 12 ]
722 มารดาขอนายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง ถึงแก่กรรม [ 2017-11-06 ]อ่าน:[ 17 ]
721 การเสนอชื่อเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 [ 2017-11-03 ]อ่าน:[ 11 ]
720 ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจสุขภาพ [ 2017-11-03 ]อ่าน:[ 9 ]
719 การคัดเลือกกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ชุดใหม่ [ 2017-11-02 ]อ่าน:[ 20 ]
718 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับรบส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภาค ก พิเศษ [ 2017-11-02 ]อ่าน:[ 27 ]
717 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-11-02 ]อ่าน:[ 29 ]
716 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง [ 2017-11-02 ]อ่าน:[ 22 ]
715 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for change รุ่นที่ 51 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2017-11-02 ]อ่าน:[ 23 ]
714 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ โครงการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2017-11-02 ]อ่าน:[ 24 ]
713 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์ และเข็มวิทยฐานะเกษตรภิบาล [ 2017-11-01 ]อ่าน:[ 21 ]
712 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1 [ 2017-11-01 ]อ่าน:[ 25 ]
711 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ รุ่นที่1-2 [ 2017-11-01 ]อ่าน:[ 15 ]
710 ข้อมูลการปฏิบัติงานต่างพื้นที่ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย [ 2017-11-01 ]อ่าน:[ 14 ]
709 ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 [ 2017-10-31 ]อ่าน:[ 12 ]
708 แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน [ 2017-10-31 ]อ่าน:[ 15 ]
707 ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 2017-10-31 ]อ่าน:[ 18 ]
706 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 2017-10-31 ]อ่าน:[ 11 ]
705 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-10-27 ]อ่าน:[ 18 ]
704 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง [ 2017-10-27 ]อ่าน:[ 30 ]
703 ขอเชิญร่วมกุศลในการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และมอบทุนการศึกษา [ 2017-10-27 ]อ่าน:[ 13 ]
702 ขอเชิญร่วมงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-10-27 ]อ่าน:[ 14 ]
701 แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 [ 2017-10-27 ]อ่าน:[ 13 ]
700 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 [ 2017-10-27 ]อ่าน:[ 12 ]
699 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2017-10-27 ]อ่าน:[ 11 ]
698 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ [ 2017-10-27 ]อ่าน:[ 12 ]
697 การขอหนังสือรับรอง [ 2017-10-27 ]อ่าน:[ 16 ]
696 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 [ 2017-10-27 ]อ่าน:[ 12 ]
695 โครงการหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5 [ 2017-10-25 ]อ่าน:[ 38 ]
694 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Basic English Grammar and Communication Workshop Level 2 รุ่นที่ 4 [ 2017-10-25 ]อ่าน:[ 34 ]
693 ขอส่งสำเนาหนังสือรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ Procurement Officer 1 ตำแหน่ง [ 2017-10-20 ]อ่าน:[ 26 ]
692 ส่งรายชื่อผู้มีเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะเกษตรธิปัตย์ และเข็มวิทยฐานะเกษตรภิบาล [ 2017-10-20 ]อ่าน:[ 44 ]
691 การเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน [ 2017-10-20 ]อ่าน:[ 22 ]
690 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร นานาชาติ รุ่นที่ 3 [ 2017-10-20 ]อ่าน:[ 15 ]
689 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.สัญจร) ครั้งที่ 1-5 [ 2017-10-20 ]อ่าน:[ 17 ]
688 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ครั้งที่ 1 เพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 [ 2017-10-20 ]อ่าน:[ 23 ]
687 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร [ 2017-10-20 ]อ่าน:[ 15 ]
686 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง [ 2017-10-20 ]อ่าน:[ 20 ]
685 ภรรยาของ นายเสวต ตันพลีรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมและสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาถึงแก่กรรม [ 2017-10-20 ]อ่าน:[ 20 ]
684 การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร [ 2017-10-18 ]อ่าน:[ 25 ]
683 นายเกษม สวัสดี นักเรียนช่าง รุ่นที่ 1 อดีตผู้อำนวยการกองออกแบบถึงแก่กรรม [ 2017-10-18 ]อ่าน:[ 37 ]
682 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำแผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 [ 2017-10-16 ]อ่าน:[ 41 ]
681 กำหนดการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน [ 2017-10-16 ]อ่าน:[ 29 ]
680 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 20-21 [ 2017-10-16 ]อ่าน:[ 28 ]
679 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2017-10-16 ]อ่าน:[ 42 ]
678 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ รุ่นที่3 [ 2017-10-16 ]อ่าน:[ 27 ]
677 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์ [ 2017-10-12 ]อ่าน:[ 15 ]
676 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย [ 2017-10-12 ]อ่าน:[ 55 ]
675 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 27 ปีที่ 3 [ 2017-10-12 ]อ่าน:[ 14 ]
674 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560 [ 2017-10-12 ]อ่าน:[ 14 ]
673 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 4 ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 2017-10-12 ]อ่าน:[ 16 ]
จำนวนทั้งหมด 772 ข่าว
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com