หนังสือเวียน
 
384 ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Eco innovation forum 2018 [ 2018-09-19 ]อ่าน:[ 5 ]
383 ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ITD Research Forum 2018 [ 2018-09-19 ]อ่าน:[ 3 ]
382 ด่วนที่สุด! การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course:ILC) [ 2018-09-17 ]อ่าน:[ 10 ]
381 ด่วนที่สุด! ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผุ้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1-5 [ 2018-09-17 ]อ่าน:[ 13 ]
380 การตรวจสอบข้าราชการในสังกัดที่ไม่ผ่านการประเมินผลการทดสอบปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 27 ]
379 บัญชีนวัตกรรมไทย สิงหาคม 2561 [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 2 ]
378 ขอแจ้งเปลียนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 13 ]
377 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 38 ปีที่ 4 [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 2 ]
376 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 90 ปีที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-09-14 ]อ่าน:[ 2 ]
375 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [ 2018-09-12 ]อ่าน:[ 20 ]
374 ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2561 [ 2018-09-12 ]อ่าน:[ 11 ]
373 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-09-11 ]อ่าน:[ 4 ]
372 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 52 ปีที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-09-11 ]อ่าน:[ 4 ]
371 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-09-11 ]อ่าน:[ 4 ]
370 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [ 2018-09-06 ]อ่าน:[ 46 ]
369 กรอกแบบสอบถามการใช้บริการพื้นที่สนามกอล์ฟ กรมชลประทาน [ 2018-09-05 ]อ่าน:[ 28 ]
368 การลดการใช้กระดาษด้วย QR-Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการ จากประชาชนในรูปแบบวีดีทัศน์ [ 2018-08-31 ]อ่าน:[ 24 ]
367 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 กินเปลี่ยนวัย กินอย่างมั่นใจด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน [ 2018-08-31 ]อ่าน:[ 21 ]
366 ขอเปลี่ยนแปลง e-mail ในการรับ-ส่งเอกสาร [ 2018-08-31 ]อ่าน:[ 34 ]
365 ขอความร่วมมือสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ [ 2018-08-28 ]อ่าน:[ 14 ]
364 ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับที่เสนอกรมลงนาม [ 2018-08-28 ]อ่าน:[ 13 ]
363 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ [ 2018-08-24 ]อ่าน:[ 8 ]
362 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 [ 2018-08-24 ]อ่าน:[ 12 ]
361 ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-24 ]อ่าน:[ 8 ]
360 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการปลูกหญ้าแฝก เพื่อใช้ในการชลประทาน [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 29 ]
359 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561 [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 11 ]
358 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 6 ]
357 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18 [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 29 ]
356 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 37 ปีที่ 4 [ 2018-08-23 ]อ่าน:[ 13 ]
355 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม [ 2018-08-21 ]อ่าน:[ 52 ]
354 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 89 ปีที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-21 ]อ่าน:[ 7 ]
353 เครื่องมือในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานกาาขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ ข้าราชการบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน [ 2018-08-20 ]อ่าน:[ 30 ]
352 ขอความร่วมมือสั่งซื้อลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ [ 2018-08-20 ]อ่าน:[ 16 ]
351 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา ประจำปี 2561 [ 2018-08-17 ]อ่าน:[ 10 ]
350 นางเต็มดวง สายหอม อดีตผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ถึงแก่กรรม [ 2018-08-17 ]อ่าน:[ 24 ]
349 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 13 ]
348 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่จุลสารข่าวสารสนเทศ ประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 2 [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 7 ]
347 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 9 ]
346 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 7 ]
345 ขอเชิญชวนแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 26 ]
344 แจ้งความต้องการแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-08-07 ]อ่าน:[ 32 ]
343 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 51 ปีที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-08-07 ]อ่าน:[ 15 ]
342 ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 10 [ 2018-08-06 ]อ่าน:[ 23 ]
341 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 [ 2018-08-06 ]อ่าน:[ 25 ]
340 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-08-03 ]อ่าน:[ 90 ]
339 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3-4 [ 2018-08-03 ]อ่าน:[ 27 ]
338 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 2018-08-01 ]อ่าน:[ 36 ]
337 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม [ 2018-08-01 ]อ่าน:[ 59 ]
336 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวานความเครารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน [ 2018-07-31 ]อ่าน:[ 26 ]
335 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 2018-07-26 ]อ่าน:[ 20 ]
334 พิจาณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้และวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-07-26 ]อ่าน:[ 37 ]
333 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 [ 2018-07-24 ]อ่าน:[ 20 ]
332 ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน [ 2018-07-24 ]อ่าน:[ 16 ]
331 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น ปฏิบัติธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [ 2018-07-24 ]อ่าน:[ 20 ]
330 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 36 ปีที่ 4 [ 2018-07-23 ]อ่าน:[ 14 ]
329 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-07-23 ]อ่าน:[ 17 ]
328 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 37 ]
327 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้งานเรือกำจัดวัชพืชน้ำขนาดเล็ก [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 49 ]
326 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบบริหารการฝึกอบรมออนไลน์ e-training ของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 28 ]
325 แนวทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ Talent retention ผ่านกลไกการปฏิบัติงาน ในโครงการเชิงยุทธศาสตร์ โครงการสำคัญระดับประเทศ Policy study work team [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 27 ]
324 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี ช่วยน้องให้ปลอดภัย [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 29 ]
323 จุลสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือน มิถุนายน 2561 [ 2018-07-19 ]อ่าน:[ 18 ]
322 ขอส่งจุลสารข่าสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-07-16 ]อ่าน:[ 19 ]
321 ขอส่งจุลสารข่าสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 88 ปีที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-07-16 ]อ่าน:[ 17 ]
320 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 62 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 2018-07-13 ]อ่าน:[ 22 ]
319 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน 2561 [ 2018-07-13 ]อ่าน:[ 22 ]
318 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 50 ปีที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2018-07-13 ]อ่าน:[ 24 ]
317 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 38 ]
316 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand4.0 [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 40 ]
315 ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล Digital run2018 [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 24 ]
314 เรียนเชิญเข้าอบรม [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 32 ]
313 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 49 ]
312 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 20 ]
311 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 38 ]
310 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย [ 2018-07-09 ]อ่าน:[ 29 ]
309 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2018-07-09 ]อ่าน:[ 46 ]
308 มารดานางจันทร์เพ็ญ เจริญจันทร์ (ฝบท.คก.) ถึงแก่กรรม [ 2018-07-09 ]อ่าน:[ 52 ]
307 มารดานางเสาวลักษ์ ฉวีสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการชลประทานเชียงใหม่ ถึงแก่กรรม [ 2018-07-09 ]อ่าน:[ 50 ]
306 ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ 2018-07-06 ]อ่าน:[ 33 ]
305 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับ 3/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 [ 2018-07-06 ]อ่าน:[ 49 ]
304 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-07-06 ]อ่าน:[ 22 ]
303 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 [ 2018-07-03 ]อ่าน:[ 35 ]
302 ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางปัญญา บูชา พระกรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาววันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 2018-06-29 ]อ่าน:[ 32 ]
301 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ภาพยนต์โฆษณาณรงค์ Whisper of Ovary มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ [ 2018-06-29 ]อ่าน:[ 40 ]
300 มาตรการกลไกการป้องกันผลประโชยน์ทับซ้อน กรมชลประทาน [ 2018-06-29 ]อ่าน:[ 35 ]
299 แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออัตราข้าราชการตั้งใหม่ [ 2018-06-27 ]อ่าน:[ 69 ]
298 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ [ 2018-06-27 ]อ่าน:[ 39 ]
297 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่แบบสำรวจออนไลน์ [ 2018-06-27 ]อ่าน:[ 36 ]
296 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 35 ปีที่ 4 [ 2018-06-27 ]อ่าน:[ 22 ]
295 แจ้งระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 34 ]
294 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 26 ]
293 ขอความร่วมมือส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 25 ]
292 รับสมัครงานตำแหนงผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Personal Assistant to CEO จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 31 ]
291 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 37 ]
290 นายธนภัตร ชาติเวียง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 ถึงแก่กรรม [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 32 ]
289 ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand competitiveness conference 2018 [ 2018-06-22 ]อ่าน:[ 34 ]
288 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-06-21 ]อ่าน:[ 34 ]
287 ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ [ 2018-06-21 ]อ่าน:[ 38 ]
286 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 87 ปีที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 2018-06-21 ]อ่าน:[ 30 ]
285 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 [ 2018-06-20 ]อ่าน:[ 30 ]
จำนวนทั้งหมด 384 ข่าว
page: [1] 2 3 4
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com