หนังสือเวียน
 
148 ด่วนที่สุด! นางจิรา สุขกล่ำ นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ได้ถึงแก่กรรม [ 2019-01-18 ]อ่าน:[ 9 ]
147 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 2019-01-18 ]อ่าน:[ 2 ]
146 ขอนำส่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) [ 2019-01-18 ]อ่าน:[ 1 ]
145 ด่วนที่สุด! นางประทวนศรี กองจันทร์ มารดานายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 18 ]
144 ขอแจ้งการใช้ชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 3 ]
143 ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 8 ]
142 ด่วนที่สุด! การสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาร 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 6 ]
141 ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 5 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 6 ]
140 ด่วนที่สุด! ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 7 ]
139 ่ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 3 ]
138 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2561 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 6 ]
137 ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 3 ]
136 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัยรุ่นที่ 2-3 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 1 ]
135 แบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 5 ]
134 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ราย 3เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 2 ]
133 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นฟูคืนชีพขึ้นพื้นฐาน [ 2019-01-15 ]อ่าน:[ 10 ]
132 การขอใช้บัตรผ่านเข้างานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ (วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562) [ 2019-01-15 ]อ่าน:[ 37 ]
131 การจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเสด็จฯ ของสำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำปี 2562 [ 2019-01-15 ]อ่าน:[ 25 ]
130 ขอแจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รุ่นที่ 8 [ 2019-01-14 ]อ่าน:[ 14 ]
129 การรักษาความปลอดภัยในกรมชลประทาน สามเสน [ 2019-01-14 ]อ่าน:[ 9 ]
128 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 23 [ 2019-01-14 ]อ่าน:[ 15 ]
127 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัมนาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยภาษา PHP [ 2019-01-14 ]อ่าน:[ 21 ]
126 Invitation to the workshop on Sharing best-practice organisation and coordination of water user groups in cambodia, lao pdr, myanmar and viet nam [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 10 ]
125 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 5 ]
124 ประกาศเจตนารมณ์ กรมชลประทาน ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว รวมทั้งกล่องโฟมบรรจุอาหาร [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 14 ]
123 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 4 ปี ของสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 4 ]
122 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง พ.ศ.2558 [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 6 ]
121 ขอแจ้งการใช้ชื่อภาษาอังกฤษ [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 6 ]
120 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 5 ]
119 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน รุ่นที่3 [ 2019-01-08 ]อ่าน:[ 29 ]
118 ขอเชิญส่งผู้สมัครรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี 2562 [ 2019-01-08 ]อ่าน:[ 25 ]
117 นายทวี สว่างศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ถึงแก่กรรม [ 2019-01-08 ]อ่าน:[ 54 ]
116 เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมความพอเพียง [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 11 ]
115 ขอบิณฑบาตรับความอนุเคราะห์ของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 9 ]
114 ขอเชิญร่วมปฏิบัติจิตตภาวนา ปี 2562 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 8 ]
113 การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมมีปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่...) [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 8 ]
112 แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.62) [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 8 ]
111 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2562 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 7 ]
110 ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 10 ]
109 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 7 ]
108 การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการห้วงเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 7 ]
107 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 7 ]
106 นโยบาย No Gift policy [ 2018-12-27 ]อ่าน:[ 20 ]
105 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 35 ]
104 ขอเชิญเข้าร่วมพิจารณา สวดมนต์ข้ามปี ถวานพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม พ.ศ.2562 [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 23 ]
103 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 16 ]
102 การย้ายที่ทำการจากที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 13 ]
101 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 41 ปีที่ 4 [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 16 ]
100 ขอส่งหนังสือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข่าว [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 15 ]
99 ขอรับบริจาคของขวันวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2562 [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 16 ]
98 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-12-20 ]อ่าน:[ 53 ]
97 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2562 [ 2018-12-20 ]อ่าน:[ 75 ]
96 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ [ 2018-12-20 ]อ่าน:[ 16 ]
95 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ [ 2018-12-20 ]อ่าน:[ 24 ]
94 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-12-19 ]อ่าน:[ 55 ]
93 รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-12-19 ]อ่าน:[ 43 ]
92 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2018-12-19 ]อ่าน:[ 17 ]
91 แจ้งกำหนดการกีฬาสีกลุ่มชลนที (สีฟ้า) และรับเสื้อเชียร์ [ 2018-12-18 ]อ่าน:[ 68 ]
90 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 67 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2018-12-18 ]อ่าน:[ 21 ]
89 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 93 ปีที่ 8 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-12-18 ]อ่าน:[ 15 ]
88 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-12-18 ]อ่าน:[ 17 ]
87 นำส่งประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลียนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข. [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 55 ]
86 ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2019 [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 40 ]
85 ขอให้กำชับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดวางตนเป็นกลางทางการเมืองและในการเลือกตั้ง [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 20 ]
84 ขอส่งจุลสารสารสนเทศประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 22 ]
83 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 21 ]
82 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2561 [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 20 ]
81 ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร [ 2018-12-12 ]อ่าน:[ 23 ]
80 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก [ 2018-12-12 ]อ่าน:[ 22 ]
79 โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ 2018-12-11 ]อ่าน:[ 46 ]
78 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ [ 2018-12-11 ]อ่าน:[ 39 ]
77 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและนำสินค้ามาจำหน่ายในกิจกรรม วันส่งเสริมวิชาชีพกรมชลประทาน ประจำปี 2561 [ 2018-12-03 ]อ่าน:[ 75 ]
76 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ [ 2018-12-03 ]อ่าน:[ 51 ]
75 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ [ 2018-11-30 ]อ่าน:[ 60 ]
74 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 16 ประจำปี 2562 [ 2018-11-28 ]อ่าน:[ 59 ]
73 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 67 ]
72 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 02562 [ 2018-11-27 ]อ่าน:[ 39 ]
71 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562 [ 2018-11-26 ]อ่าน:[ 76 ]
70 กำนหดเลขรหัสประจำสำนัก/กอง/กลุ่ม ของกรมชลประทาน [ 2018-11-26 ]อ่าน:[ 69 ]
69 ส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Difa tes [ 2018-11-22 ]อ่าน:[ 43 ]
68 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2561 [ 2018-11-22 ]อ่าน:[ 39 ]
67 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based [ 2018-11-21 ]อ่าน:[ 60 ]
66 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธไหว้พระรับพร [ 2018-11-21 ]อ่าน:[ 57 ]
65 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 [ 2018-11-21 ]อ่าน:[ 35 ]
64 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 54 ปีที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-11-21 ]อ่าน:[ 36 ]
63 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นภาพ และสดับพระธรรมเทศนางานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก [ 2018-11-16 ]อ่าน:[ 42 ]
62 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 92 ปีที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-11-16 ]อ่าน:[ 43 ]
61 ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกนักกีฬาเปตอง กลุ่มชลนที (สีฟ้า) ประจำปี 2561 [ 2018-11-15 ]อ่าน:[ 79 ]
60 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-11-15 ]อ่าน:[ 39 ]
59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี พ.ศ.2561 [ 2018-11-13 ]อ่าน:[ 68 ]
58 รับสมัครนักกีฬามหาสนุก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน กลุ่มชลนที (สีฟ้า) [ 2018-11-13 ]อ่าน:[ 72 ]
57 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2018-11-12 ]อ่าน:[ 46 ]
56 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9 เพิ่มเติม [ 2018-11-12 ]อ่าน:[ 77 ]
55 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำและเปิดเผยราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการจัดทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [ 2018-11-09 ]อ่าน:[ 81 ]
54 ขอแจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 2018-11-08 ]อ่าน:[ 104 ]
53 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2018-11-08 ]อ่าน:[ 75 ]
52 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2018-11-08 ]อ่าน:[ 63 ]
51 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะ การผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 78 ]
50 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับ 5/2561 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 52 ]
49 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 66 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 47 ]
จำนวนทั้งหมด 148 ข่าว
page: [1] 2
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com