หนังสือเวียน
 
502 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และประพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 2019-11-18 ]อ่าน:[ 0 ]
501 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 [ 2019-11-18 ]อ่าน:[ 0 ]
500 ขอเชิญชวนส่งนักกีฬาแอโรบิค เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี 2562 (กลุ่มเขียววารีทิพย์) [ 2019-11-15 ]อ่าน:[ 1 ]
499 ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา [ 2019-11-15 ]อ่าน:[ 1 ]
498 ขอส่งเอกสาร เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรม 5ส. ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปี 2562 [ 2019-11-15 ]อ่าน:[ 2 ]
497 ประกาศชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2019-11-15 ]อ่าน:[ 1 ]
496 ขอส่งจุลสาร สารสนเทศประจำปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) [ 2019-11-15 ]อ่าน:[ 1 ]
495 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 [ 2019-11-15 ]อ่าน:[ 1 ]
494 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 32 ปีที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 2019-11-15 ]อ่าน:[ 1 ]
493 โครงการจัดกิจกรรม ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ประจำปี 2562 [ 2019-11-13 ]อ่าน:[ 2 ]
492 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 2019-11-13 ]อ่าน:[ 4 ]
491 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 [ 2019-11-13 ]อ่าน:[ 1 ]
490 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศ ระดับเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 16 [ 2019-11-11 ]อ่าน:[ 4 ]
489 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562) [ 2019-11-11 ]อ่าน:[ 7 ]
488 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 66 ปีที่ 6 ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 2019-11-11 ]อ่าน:[ 2 ]
487 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 2019-11-11 ]อ่าน:[ 1 ]
486 ขอส่งรายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม ประจำปี 2562 [ 2019-11-04 ]อ่าน:[ 5 ]
485 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [ 2019-11-04 ]อ่าน:[ 3 ]
484 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-11-04 ]อ่าน:[ 3 ]
483 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2019-11-04 ]อ่าน:[ 3 ]
482 ด่วนที่สุด! การคัดเลือกกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัมนาและบริหารจัดการผลไม้ชุดใหม่ [ 2019-10-31 ]อ่าน:[ 15 ]
481 การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง [ 2019-10-31 ]อ่าน:[ 5 ]
480 ่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) [ 2019-10-31 ]อ่าน:[ 3 ]
479 ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 4/2562 [ 2019-10-25 ]อ่าน:[ 6 ]
478 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2019-10-25 ]อ่าน:[ 8 ]
477 ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ งานกาชาด ประจำปี 2562 [ 2019-10-25 ]อ่าน:[ 5 ]
476 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ 2019-10-25 ]อ่าน:[ 5 ]
475 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2019-10-25 ]อ่าน:[ 6 ]
474 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกและส่งบทความวิชาการ [ 2019-10-25 ]อ่าน:[ 4 ]
473 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 แบับที่ 103 ปีที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 2019-10-25 ]อ่าน:[ 4 ]
472 ด่วนที่สุด! นายจำนง หิรัญประดิษฐ อดีตผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ถึงแก่กรรม [ 2019-10-22 ]อ่าน:[ 33 ]
471 เชิญร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 National Engineering 2019 [ 2019-10-21 ]อ่าน:[ 6 ]
470 การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2562 [ 2019-10-21 ]อ่าน:[ 6 ]
469 การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร [ 2019-10-21 ]อ่าน:[ 13 ]
468 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานเสด็จพระราชดำเนินเบียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [ 2019-10-21 ]อ่าน:[ 8 ]
467 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบันที่มีความดีเด่นการเกษตรประจำปี 2562 [ 2019-10-15 ]อ่าน:[ 10 ]
466 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Agriculture conference & Exhibition 2019 [ 2019-10-15 ]อ่าน:[ 6 ]
465 การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็ก การจัดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก [ 2019-10-15 ]อ่าน:[ 12 ]
464 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 51 ปีที่ 5 [ 2019-10-15 ]อ่าน:[ 9 ]
463 รายงานตัวดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี 2561 [ 2019-10-10 ]อ่าน:[ 10 ]
462 โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม [ 2019-10-10 ]อ่าน:[ 11 ]
461 ขอส่งวารสาร ประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 11 ]
460 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 2019-10-09 ]อ่าน:[ 12 ]
459 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกแก้วกัลยา [ 2019-10-08 ]อ่าน:[ 15 ]
458 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี [ 2019-10-08 ]อ่าน:[ 14 ]
457 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง Good guy run 2019และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม [ 2019-10-08 ]อ่าน:[ 8 ]
456 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 13/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2019-10-08 ]อ่าน:[ 13 ]
455 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 76 ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 2019-10-08 ]อ่าน:[ 9 ]
454 ขอส่งข้อมุลจุลสารข่าว ฉบับที่ 31 ปีที่ 4 ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 2019-10-04 ]อ่าน:[ 13 ]
453 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือนสิงหาคม 2562 [ 2019-10-04 ]อ่าน:[ 7 ]
452 ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.2562) [ 2019-10-01 ]อ่าน:[ 14 ]
451 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวานผ้ากฐิน ประจำปี 2562 [ 2019-09-27 ]อ่าน:[ 15 ]
450 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ และเครื่องมือการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ กรุงแอลเจียร์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชานแอลจีเรีย [ 2019-09-27 ]อ่าน:[ 13 ]
449 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2019-09-27 ]อ่าน:[ 13 ]
448 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 102 ปีที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 2019-09-26 ]อ่าน:[ 14 ]
447 ด่วนที่สุด! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น [ 2019-09-25 ]อ่าน:[ 47 ]
446 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-09-25 ]อ่าน:[ 17 ]
445 ่แต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ [ 2019-09-25 ]อ่าน:[ 11 ]
444 ขอเชิญร่วมทำบุญทอผ้าป่า ช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรง [ 2019-09-25 ]อ่าน:[ 17 ]
443 ด่วนที่สุด! มารดาของนายประวิตวิทย์ สวัสดิ์ดวง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 ถึงแก่กรรม [ 2019-09-21 ]อ่าน:[ 48 ]
442 การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2562 [ 2019-09-18 ]อ่าน:[ 12 ]
441 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมถุทธิบัตร [ 2019-09-18 ]อ่าน:[ 16 ]
440 ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนา 2019 [ 2019-09-18 ]อ่าน:[ 15 ]
439 การเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 2019-09-14 ]อ่าน:[ 19 ]
438 ประกาศชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลานสูง พ.ศ.2559 [ 2019-09-14 ]อ่าน:[ 17 ]
437 ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 3/2562 [ 2019-09-12 ]อ่าน:[ 13 ]
436 เปลีย่นแปลงที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ และอื่นๆ [ 2019-09-12 ]อ่าน:[ 16 ]
435 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ [ 2019-09-12 ]อ่าน:[ 19 ]
434 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 14 ]
433 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรม [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 21 ]
432 อิสราเอลขอเชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอชื่อผู้แทนเข้าชิงรางวัล 2020 wolf prize [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 20 ]
431 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะกรรมมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 16 ]
430 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพิ่มเติม [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 20 ]
429 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 14 ]
428 บัญชีวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2562 [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 18 ]
427 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2562 [ 2019-09-10 ]อ่าน:[ 19 ]
426 การสำรวจหนังสือประจำปี 2562 [ 2019-09-09 ]อ่าน:[ 20 ]
425 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2019-09-09 ]อ่าน:[ 13 ]
424 การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและร่างกฎหมายกระทรวง การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดการบริหารพืั้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบอนุญาตการพักใช้ใบอนุญาต [ 2019-09-06 ]อ่าน:[ 21 ]
423 ส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการไตรมาส 2 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 [ 2019-09-06 ]อ่าน:[ 19 ]
422 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 75 ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 2019-09-06 ]อ่าน:[ 23 ]
421 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 12/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2019-09-02 ]อ่าน:[ 30 ]
420 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 [ 2019-09-02 ]อ่าน:[ 19 ]
419 ่ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติ 9 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี [ 2019-09-02 ]อ่าน:[ 17 ]
418 ขอความร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย (มังคุด ลองกอง และลำใย) [ 2019-09-02 ]อ่าน:[ 21 ]
417 การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร การต่ออายุใบอนุญาต การขออกใบแทนใบอนุญาตการพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ..... [ 2019-09-02 ]อ่าน:[ 19 ]
416 วารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 2019-08-29 ]อ่าน:[ 27 ]
415 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม 2562 [ 2019-08-29 ]อ่าน:[ 19 ]
414 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 101 ปีที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 2019-08-29 ]อ่าน:[ 21 ]
413 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่ีมีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 20 ]
412 การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ด้วยระบบออนไลน์ ebmc.cdd.go.th [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 20 ]
411 ่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งจองพระพิฆเนศวร รุ่น 108 ปี กรมศิลปากร [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 21 ]
410 ช่วยเหลือวัดปากช่องสาริกาเนื่องจากอุทกภัย น้ำท่วม [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 18 ]
409 ขอความร่วมมือประชาสันพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 18 ]
408 การจัดงานกาชาดประจำปี 2562 [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 16 ]
407 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) [ 2019-08-26 ]อ่าน:[ 20 ]
406 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด [ 2019-08-21 ]อ่าน:[ 36 ]
405 มารดาของนายสุรชัย จิวะสุรัตน์ ถึงแก่กรรม [ 2019-08-19 ]อ่าน:[ 46 ]
404 การซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี [ 2019-08-19 ]อ่าน:[ 31 ]
403 หลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 [ 2019-08-14 ]อ่าน:[ 26 ]
จำนวนทั้งหมด 502 ข่าว
page: [1] 2 3 4 5 6
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com