หนังสือเวียน
 
318 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 50 ปีที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2018-07-13 ]อ่าน:[ 71 ]
317 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 51 ]
316 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand4.0 [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 56 ]
315 ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล Digital run2018 [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 43 ]
314 เรียนเชิญเข้าอบรม [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 50 ]
313 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 66 ]
312 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 69 ]
311 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 [ 2018-07-12 ]อ่าน:[ 104 ]
310 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย [ 2018-07-09 ]อ่าน:[ 72 ]
309 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2018-07-09 ]อ่าน:[ 103 ]
308 มารดานางจันทร์เพ็ญ เจริญจันทร์ (ฝบท.คก.) ถึงแก่กรรม [ 2018-07-09 ]อ่าน:[ 115 ]
307 มารดานางเสาวลักษ์ ฉวีสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการชลประทานเชียงใหม่ ถึงแก่กรรม [ 2018-07-09 ]อ่าน:[ 67 ]
306 ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ 2018-07-06 ]อ่าน:[ 46 ]
305 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับ 3/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 [ 2018-07-06 ]อ่าน:[ 99 ]
304 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-07-06 ]อ่าน:[ 76 ]
303 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 [ 2018-07-03 ]อ่าน:[ 51 ]
302 ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางปัญญา บูชา พระกรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาววันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 2018-06-29 ]อ่าน:[ 56 ]
301 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ภาพยนต์โฆษณาณรงค์ Whisper of Ovary มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ [ 2018-06-29 ]อ่าน:[ 93 ]
300 มาตรการกลไกการป้องกันผลประโชยน์ทับซ้อน กรมชลประทาน [ 2018-06-29 ]อ่าน:[ 61 ]
299 แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออัตราข้าราชการตั้งใหม่ [ 2018-06-27 ]อ่าน:[ 127 ]
298 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ [ 2018-06-27 ]อ่าน:[ 87 ]
297 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่แบบสำรวจออนไลน์ [ 2018-06-27 ]อ่าน:[ 50 ]
296 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 35 ปีที่ 4 [ 2018-06-27 ]อ่าน:[ 35 ]
295 แจ้งระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 44 ]
294 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 37 ]
293 ขอความร่วมมือส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 34 ]
292 รับสมัครงานตำแหนงผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Personal Assistant to CEO จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 77 ]
291 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 47 ]
290 นายธนภัตร ชาติเวียง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 ถึงแก่กรรม [ 2018-06-26 ]อ่าน:[ 41 ]
289 ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand competitiveness conference 2018 [ 2018-06-22 ]อ่าน:[ 66 ]
288 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-06-21 ]อ่าน:[ 77 ]
287 ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ [ 2018-06-21 ]อ่าน:[ 62 ]
286 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 87 ปีที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 2018-06-21 ]อ่าน:[ 39 ]
285 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 [ 2018-06-20 ]อ่าน:[ 39 ]
284 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2561 และฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2561 [ 2018-06-20 ]อ่าน:[ 35 ]
283 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2018-06-20 ]อ่าน:[ 72 ]
282 จุลสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561 [ 2018-06-18 ]อ่าน:[ 64 ]
281 ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ [ 2018-06-15 ]อ่าน:[ 109 ]
280 เรียนเชิญร่วมงาน Manufacturing Expo 2018 [ 2018-06-15 ]อ่าน:[ 45 ]
279 การจัด Satellite constellation eminar [ 2018-06-14 ]อ่าน:[ 35 ]
278 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใจ [ 2018-06-14 ]อ่าน:[ 39 ]
277 ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมการสัมมนา Seminar on Japanese Construction Technology in Thailand 2018 [ 2018-06-12 ]อ่าน:[ 66 ]
276 ขอเชิญชวนรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD [ 2018-06-12 ]อ่าน:[ 55 ]
275 ขอส่งหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี [ 2018-06-12 ]อ่าน:[ 145 ]
274 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) [ 2018-06-12 ]อ่าน:[ 37 ]
273 การจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) [ 2018-06-11 ]อ่าน:[ 94 ]
272 ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 [ 2018-06-11 ]อ่าน:[ 72 ]
271 รายงานประจำปี 2560 กรมธนารักษ์ [ 2018-06-08 ]อ่าน:[ 41 ]
270 รายงานประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2018-06-08 ]อ่าน:[ 97 ]
269 การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการะเงิน ประจำปี 2560 [ 2018-06-08 ]อ่าน:[ 41 ]
268 แจ้งเปลียนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 42 ]
267 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 43 ]
266 ขอความร่วมมือในการสั่งซื้อผลผลิตกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 55 ]
265 ขอส่งจุลสารสำหรับบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 61 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 40 ]
264 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 2018-06-07 ]อ่าน:[ 57 ]
263 ขอสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโดภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง [ 2018-06-04 ]อ่าน:[ 42 ]
262 ขอส่งเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง การศึกษาความเต็มใจจ่ายประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร จำนวน 1เล่ม [ 2018-06-04 ]อ่าน:[ 45 ]
261 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 [ 2018-06-01 ]อ่าน:[ 94 ]
260 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามพึงพอใจระบบ DPIS และระบบ E-Leave [ 2018-06-01 ]อ่าน:[ 90 ]
259 แจ้งเปลี่ยนชื่อ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง [ 2018-06-01 ]อ่าน:[ 45 ]
258 ขอขยายระยะเวลาในการตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ของบุคลากรกรมชลประทาน [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 98 ]
257 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 60 ]
256 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 7 ตำแหน่ง และรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 62 ]
255 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 50 ]
254 จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือน เมษายน 2561 [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 53 ]
253 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 34 ปีที่ 4 [ 2018-05-25 ]อ่าน:[ 69 ]
252 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ [ 2018-05-24 ]อ่าน:[ 61 ]
251 บิดานายบรรจบ ปันเต๋ ถึงแก่กรรม [ 2018-05-23 ]อ่าน:[ 73 ]
250 บิดา นายธนะพงษ์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ถึงแก่กรรม [ 2018-05-23 ]อ่าน:[ 151 ]
249 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 86 ปีที่ 8 ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 2018-05-23 ]อ่าน:[ 57 ]
248 รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ 2018-05-23 ]อ่าน:[ 64 ]
247 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุก/รับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ.2560 [ 2018-05-22 ]อ่าน:[ 73 ]
246 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม [ 2018-05-22 ]อ่าน:[ 52 ]
245 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 [ 2018-05-22 ]อ่าน:[ 42 ]
244 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 2018-05-22 ]อ่าน:[ 180 ]
243 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช 2561 [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 48 ]
242 ขอนำส่งแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 46 ]
241 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ การเมืองการปกครอบไทย 2561 บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิบไตรไทย [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 53 ]
240 ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Strategic Utilization of Hydro-meteorological Data Observation Technology [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 43 ]
239 มารดาของนายศุภชัย รุ่งศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ถึงแก่กรรม [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 42 ]
238 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2561 รอบที่ 2 [ 2018-05-18 ]อ่าน:[ 83 ]
237 วารสารข่าประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 2018-05-18 ]อ่าน:[ 42 ]
236 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 4 [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 64 ]
235 ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานเป็นหมู่คณะในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ๊กซ์โป 2018 [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 51 ]
234 รับโอนข้าราชการพลเรือน สามัญมารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 61 ]
233 รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน Finance Officer [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 51 ]
232 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 41 ]
231 ขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 56 ]
230 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1ปี การศึกษา รุ่นที่ 33 [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 45 ]
229 ขอจัดส่งหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 38 ]
228 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง 2559 [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 40 ]
227 รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560 [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 43 ]
226 ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 40 ]
225 ขอนำหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ (แผ่นซีดี) [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 45 ]
224 บัตร Krungthai travel card [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 43 ]
223 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 5 ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 37 ]
222 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 2018-05-09 ]อ่าน:[ 54 ]
221 ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (แก้ไข อัพเดดเมื่อ22พค61) [ 2018-05-09 ]อ่าน:[ 87 ]
220 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2/2561 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 [ 2018-05-04 ]อ่าน:[ 40 ]
219 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม [ 2018-05-04 ]อ่าน:[ 46 ]
จำนวนทั้งหมด 418 ข่าว
page: 1 [2] 3 4 5
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com