กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
หนังสือเวียน
 
48 ย้ายที่ทำการใหม่ [ 2020-02-11 ]อ่าน:[ 46 ]
47 บิดาของนาย นายศิริพงษ์ จิตรีพิทย์ ถึงแก่กรรม [ 2020-02-11 ]อ่าน:[ 66 ]
46 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ synthesizer [ 2020-02-11 ]อ่าน:[ 55 ]
45 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 33 ปีที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2562-มกราคม 2563 [ 2020-02-11 ]อ่าน:[ 40 ]
44 การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti fake news center [ 2020-02-07 ]อ่าน:[ 47 ]
43 การมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติให้ความเห็นชอบ หรือมีคำสั่งแทนคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการอันจำกัด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม [ 2020-02-07 ]อ่าน:[ 50 ]
42 การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน [ 2020-02-07 ]อ่าน:[ 47 ]
41 ขอเรียเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน thailand quality conference & the 2th sympesium on TQM-Best Practiccs in thailand ปี 2563 [ 2020-02-07 ]อ่าน:[ 48 ]
40 นิยามและประเภทครอบครัว [ 2020-02-07 ]อ่าน:[ 49 ]
39 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2020-02-07 ]อ่าน:[ 49 ]
38 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ 2020-02-04 ]อ่าน:[ 49 ]
37 พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ.2563 [ 2020-02-04 ]อ่าน:[ 54 ]
36 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 [ 2020-02-04 ]อ่าน:[ 49 ]
35 วารสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับ เดือนธันวาคม 2563 [ 2020-02-04 ]อ่าน:[ 45 ]
34 ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 2020-02-04 ]อ่าน:[ 51 ]
33 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบรรยายพิเศษ และการเสวนาทางวิชาการ [ 2020-02-04 ]อ่าน:[ 47 ]
32 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 [ 2020-02-04 ]อ่าน:[ 54 ]
31 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 4 ฉบับที่ 17/2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 2020-02-04 ]อ่าน:[ 50 ]
30 วิดิทัศน์การปฏิบัติถวายคามเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบ [ 2020-01-30 ]อ่าน:[ 70 ]
29 ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริ ยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 2020-01-30 ]อ่าน:[ 58 ]
28 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 16/2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 [ 2020-01-30 ]อ่าน:[ 64 ]
27 ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท [ 2020-01-29 ]อ่าน:[ 64 ]
26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 2020-01-29 ]อ่าน:[ 64 ]
25 ขอมอบหนังสือ การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปี 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ [ 2020-01-29 ]อ่าน:[ 58 ]
24 แนวทางการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน [ 2020-01-29 ]อ่าน:[ 61 ]
23 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 63 ]
22 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 54 ปีที่ 5 [ 2020-01-24 ]อ่าน:[ 62 ]
21 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 2020-01-24 ]อ่าน:[ 63 ]
20 ขอเชิญร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ และร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต [ 2020-01-21 ]อ่าน:[ 58 ]
19 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน [ 2020-01-21 ]อ่าน:[ 67 ]
18 ทำการโอนย้ายระบบฐานข้อมูล call center จึงมีความจำเป็นต้องเปลียนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ [ 2020-01-21 ]อ่าน:[ 59 ]
17 วารสารข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 68 ปีที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 2020-01-21 ]อ่าน:[ 55 ]
16 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Land and water management [ 2020-01-16 ]อ่าน:[ 99 ]
15 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2563 [ 2020-01-16 ]อ่าน:[ 60 ]
14 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2020-01-16 ]อ่าน:[ 62 ]
13 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร [ 2020-01-13 ]อ่าน:[ 167 ]
12 มารดาของนายจเร ทองด้วง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด และอดีตผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ถึงแก่กรรม [ 2020-01-09 ]อ่าน:[ 68 ]
11 วีดีทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบ [ 2020-01-09 ]อ่าน:[ 86 ]
10 ขอบิณฑบาตรับความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ [ 2020-01-09 ]อ่าน:[ 56 ]
9 ขอเชิญรวมบริจาค ครบรอบ 1 ปี วันสถาปนา โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร [ 2020-01-09 ]อ่าน:[ 62 ]
8 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ด้านบานระบายน้ำ รุ่นที่ 5 [ 2020-01-09 ]อ่าน:[ 110 ]
7 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง องค์ความรู้ด้านวิทยาการธรณีที่ได้จากกระณีศึกษาในงานชลประทาน ปีงบประมาณ 2563 [ 2020-01-09 ]อ่าน:[ 84 ]
6 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 62 ]
5 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งานวันคืนสู่เหย้า AGGIE Day 63 หรือ รวงทองคืนทุ่ง 63 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 69 ]
4 การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปฌกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 56 ]
3 มารดาของนายจเร ทองด้วง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด และอดีตผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ถึงแก่กรรม [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 54 ]
2 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีเด่นประจำปี 2563 [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 43 ]
1 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 79 ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 2020-01-06 ]อ่าน:[ 50 ]
จำนวนทั้งหมด 148 ข่าว
page: 1 [2]
 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com