หนังสือเวียน
 
672 ขอความร่วมมือการส่งเสริม ปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 [ 2017-10-11 ]อ่าน:[ 16 ]
671 วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 [ 2017-10-11 ]อ่าน:[ 136 ]
670 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนตุลาคม 2560 [ 2017-10-11 ]อ่าน:[ 32 ]
669 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ Function-Based) [ 2017-10-09 ]อ่าน:[ 39 ]
668 นายโอภาส ตรีสุวรรณ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม [ 2017-10-09 ]อ่าน:[ 37 ]
667 หลักเกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน [ 2017-10-09 ]อ่าน:[ 35 ]
666 การลากิจ ลาป่วย มาสาย กลับก่อนเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน [ 2017-10-09 ]อ่าน:[ 77 ]
665 แจ้งความต้องการบุคคล เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-10-09 ]อ่าน:[ 40 ]
664 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 14 ]
663 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 18 ]
662 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 14 ]
661 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 16 ]
660 ขอมอบเอกสารเผยแพร่ ดัชนีการวิจัย บันไดสู่การพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2560 [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 15 ]
659 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 18 ]
658 การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 19 ]
657 ขอส่งเอกสารรายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560 [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 12 ]
656 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 11 ]
655 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานและเรียนเชิญเข้าร่วมงาน I Nnovation Thailand [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 16 ]
654 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3 [ 2017-10-06 ]อ่าน:[ 30 ]
653 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาเรื่อง ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน [ 2017-10-05 ]อ่าน:[ 16 ]
652 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ Gondwana ครั้งที่ 16 [ 2017-10-04 ]อ่าน:[ 17 ]
651 เชิญเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 6 [ 2017-10-04 ]อ่าน:[ 15 ]
650 เรียนเชิยเข้าร่วมงาน เวิลด์ไดแด็ค เอเซีย [ 2017-10-04 ]อ่าน:[ 11 ]
649 รับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 [ 2017-10-03 ]อ่าน:[ 17 ]
648 มารดาของนายทินกร สุทิน ผคป.สระแก้ว ถึงแก่กรรม [ 2017-10-03 ]อ่าน:[ 31 ]
647 แจ้งความต้องการบุคคล เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-10-03 ]อ่าน:[ 31 ]
646 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 [ 2017-10-03 ]อ่าน:[ 61 ]
645 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 2017-09-30 ]อ่าน:[ 55 ]
644 ขอส่งหนังสือคู่มือผู้บริโภค รวมสาระน่ารู้เพื่อผู้บริโภค และมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 8/2560 [ 2017-09-29 ]อ่าน:[ 15 ]
643 แจ้งความต้องการบุคคล เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-09-29 ]อ่าน:[ 56 ]
642 กำหนดการจัดงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการกรมชลประทาน ประจำปี 2560 [ 2017-09-28 ]อ่าน:[ 42 ]
641 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 [ 2017-09-28 ]อ่าน:[ 22 ]
640 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ [ 2017-09-28 ]อ่าน:[ 23 ]
639 การรับของที่ระลึกข้าราชการครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-09-27 ]อ่าน:[ 45 ]
638 ขอส่งแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ [ 2017-09-27 ]อ่าน:[ 31 ]
637 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำทางอีเมล (e-Statement) [ 2017-09-27 ]อ่าน:[ 15 ]
636 ขอแจ้งกำหนดการเพิ่มเติมของ นายทวี โกวัฒนะ บิดาของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ถึงแก่กรรม [ 2017-09-27 ]อ่าน:[ 37 ]
635 นายทวี โกวัฒนะ บิดาของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ถึงแก่กรรม [ 2017-09-26 ]อ่าน:[ 69 ]
634 แนวทางการย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการ ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ของโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา [ 2017-09-26 ]อ่าน:[ 30 ]
633 แผนการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน [ 2017-09-26 ]อ่าน:[ 33 ]
632 ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 [ 2017-09-22 ]อ่าน:[ 64 ]
631 ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตร สวัสดิกาแห่งรัฐ [ 2017-09-22 ]อ่าน:[ 25 ]
630 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 59 รูป [ 2017-09-22 ]อ่าน:[ 27 ]
629 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 2017-09-22 ]อ่าน:[ 15 ]
628 การเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี 2560 [ 2017-09-20 ]อ่าน:[ 63 ]
627 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน [ 2017-09-20 ]อ่าน:[ 20 ]
626 แจ้งเพิ่มบริการวงจรสำรองแก่องค์กร [ 2017-09-20 ]อ่าน:[ 20 ]
625 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ [ 2017-09-20 ]อ่าน:[ 39 ]
624 ขอเรียนเชิญข้าราชการที่เกษียณสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง [ 2017-09-18 ]อ่าน:[ 42 ]
623 สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการเกี่ยวกับการลาพักผ่อนประจำปี [ 2017-09-18 ]อ่าน:[ 66 ]
622 การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง Advanced oral communication Course: AOCC รุ่นที่ 12 และ รุ่นที่ 13 [ 2017-09-18 ]อ่าน:[ 36 ]
621 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา [ 2017-09-18 ]อ่าน:[ 36 ]
620 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 78 ปีที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 2017-09-18 ]อ่าน:[ 20 ]
619 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 2017-09-18 ]อ่าน:[ 20 ]
618 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 2017-09-14 ]อ่าน:[ 29 ]
617 การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ DPIS และข้อมูลการได้รับรางวัลต่างๆ [ 2017-09-14 ]อ่าน:[ 36 ]
616 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจหัวข้อแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน Unit school [ 2017-09-14 ]อ่าน:[ 42 ]
615 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกรนด์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [ 2017-09-14 ]อ่าน:[ 32 ]
614 ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 30 ]
613 ขอแจ้งมติกาประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 6-4/2560 จำนวน 1 ชุด [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 30 ]
612 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 33 ]
611 ขอเชิญร่วมทำบุญเช่าบูชาพระกริ่ง-เหรียญ พระพุทธโสธร รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 รายได้สมทบทุนการศึกษาเยาชนด้อยโอกาสทั่วประเทศ [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 29 ]
610 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 33 ]
609 ขอเชิญร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560 [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 39 ]
608 ขอจัดส่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2560 [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 28 ]
607 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 26 ปีที่ 3 [ 2017-09-13 ]อ่าน:[ 26 ]
606 ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 [ 2017-09-12 ]อ่าน:[ 29 ]
605 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ที่ไปช่วยราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ 2017-09-12 ]อ่าน:[ 45 ]
604 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล [ 2017-09-09 ]อ่าน:[ 48 ]
603 ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการพยากรณ์อุทกภัย River Flood Forecasting Specialist [ 2017-09-09 ]อ่าน:[ 40 ]
602 ส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอำเภอทุกอำเภอ [ 2017-09-09 ]อ่าน:[ 45 ]
601 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560-30 กันยายน 2560 [ 2017-09-09 ]อ่าน:[ 81 ]
600 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 2017-09-09 ]อ่าน:[ 35 ]
599 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ [ 2017-09-09 ]อ่าน:[ 37 ]
598 แจ้งนายศรีโรจน์ มาละตุ หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ถึงแก่กรรม [ 2017-09-09 ]อ่าน:[ 67 ]
597 หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2559 [ 2017-09-07 ]อ่าน:[ 36 ]
596 ขอมอบหนังสือ รายงานประจำปี 2559 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี [ 2017-09-07 ]อ่าน:[ 32 ]
595 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ICT Day 2017 ภายใต้ Theme Forward to RID 4.0 [ 2017-09-07 ]อ่าน:[ 76 ]
594 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีรายได้หลังเกษียณ [ 2017-09-07 ]อ่าน:[ 55 ]
593 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 2017-09-07 ]อ่าน:[ 29 ]
592 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการปลูกหญ้าแฝก เพื่อใช้ในงานชลประทาน [ 2017-09-06 ]อ่าน:[ 49 ]
591 แจ้งการประมวลผลวันลาผักผ่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2561ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ E-leave [ 2017-09-06 ]อ่าน:[ 52 ]
590 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค [ 2017-09-06 ]อ่าน:[ 39 ]
589 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ [ 2017-09-06 ]อ่าน:[ 32 ]
588 แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ [ 2017-09-06 ]อ่าน:[ 32 ]
587 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หนังสือ 130 ปี โรงเรียนนายร้อยพระชุลจอมเกล้า 130 พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน จปร. [ 2017-09-06 ]อ่าน:[ 34 ]
586 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบสำรวจระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสูง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2017-09-06 ]อ่าน:[ 36 ]
585 สถาบัน Russian Academy of Natural Sciences ประกาศรับเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร สำหรับรางวัล Eco World ประจำปี 2017 [ 2017-09-06 ]อ่าน:[ 28 ]
584 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-09-05 ]อ่าน:[ 39 ]
583 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-09-05 ]อ่าน:[ 34 ]
582 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-09-05 ]อ่าน:[ 33 ]
581 ส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจ [ 2017-09-05 ]อ่าน:[ 37 ]
580 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน [ 2017-09-05 ]อ่าน:[ 52 ]
579 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ของสมาคมนักอุทกวิทยาไทย [ 2017-09-05 ]อ่าน:[ 39 ]
578 เลื่อนวันจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 [ 2017-09-05 ]อ่าน:[ 55 ]
577 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 2017-09-02 ]อ่าน:[ 49 ]
576 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer กรมชลประทาน [ 2017-09-02 ]อ่าน:[ 45 ]
575 กรมการศาสนา กระทรวงวัมนธรรม ย้ายที่ทำการ [ 2017-09-02 ]อ่าน:[ 35 ]
574 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 NBTC Annual Review 2017 [ 2017-08-30 ]อ่าน:[ 37 ]
573 ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นศูนย์บ่มเพะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์และวิทยาการ E-Commerce ชุมชนภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน Village E-Commerce [ 2017-08-30 ]อ่าน:[ 42 ]
จำนวนทั้งหมด 772 ข่าว
page: 1 [2] 3 4 5 6 7 8
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com