หนังสือเวียน
 
402 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 2019-08-14 ]อ่าน:[ 23 ]
401 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-08-14 ]อ่าน:[ 28 ]
400 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 [ 2019-08-14 ]อ่าน:[ 19 ]
399 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 74 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2019-08-14 ]อ่าน:[ 21 ]
398 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 6 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2019-08-14 ]อ่าน:[ 23 ]
397 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน 2562 [ 2019-08-09 ]อ่าน:[ 32 ]
396 มารดาของ นายสมพร อารยชาติสกุล ถึงแก่กรรม [ 2019-08-09 ]อ่าน:[ 55 ]
395 ่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง 2562 [ 2019-08-08 ]อ่าน:[ 26 ]
394 การเสนอชื่อเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2563 [ 2019-08-08 ]อ่าน:[ 25 ]
393 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี [ 2019-08-08 ]อ่าน:[ 15 ]
392 ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเรื่อง กำหนดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.2559 [ 2019-08-08 ]อ่าน:[ 32 ]
391 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียถึงแก่อสัญกรรม (นายบาญี กออิต อัลซิบซี) [ 2019-08-02 ]อ่าน:[ 28 ]
390 ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562 [ 2019-08-02 ]อ่าน:[ 34 ]
389 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 48 ปีที่ 5 [ 2019-08-02 ]อ่าน:[ 25 ]
388 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-07-30 ]อ่าน:[ 25 ]
387 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์วิ่งการกุศล Pcmc charity run 2019 [ 2019-07-30 ]อ่าน:[ 46 ]
386 เพิ่มมาตรการป้องกันรักษาทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย [ 2019-07-30 ]อ่าน:[ 40 ]
385 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 2019-07-30 ]อ่าน:[ 29 ]
384 ขอนำส่งรายงานสรุปผลการประชุมเพื่อทบทวนร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง ขององค์การเภสัชกรรม [ 2019-07-25 ]อ่าน:[ 24 ]
383 การจัดงาน Thailand space week 2019 [ 2019-07-25 ]อ่าน:[ 37 ]
382 วารส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3เดือน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2562 [ 2019-07-25 ]อ่าน:[ 30 ]
381 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 11/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 2019-07-25 ]อ่าน:[ 22 ]
380 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 100 ปีที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 2019-07-25 ]อ่าน:[ 32 ]
379 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณพื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด [ 2019-07-15 ]อ่าน:[ 40 ]
378 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 2019-07-12 ]อ่าน:[ 46 ]
377 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 73 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 2019-07-11 ]อ่าน:[ 39 ]
376 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 [ 2019-07-09 ]อ่าน:[ 39 ]
375 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายสุขสม ธนะภูมิ อดีตผู้อำนวยการกองบริหารโครงการเงินกู้ [ 2019-07-09 ]อ่าน:[ 52 ]
374 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2562 [ 2019-07-09 ]อ่าน:[ 38 ]
373 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 2019-07-09 ]อ่าน:[ 34 ]
372 กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร 2562 [ 2019-07-08 ]อ่าน:[ 26 ]
371 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 2019-07-08 ]อ่าน:[ 34 ]
370 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [ 2019-07-08 ]อ่าน:[ 36 ]
369 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 47 ปีที่ 5 [ 2019-07-03 ]อ่าน:[ 43 ]
368 ขอเชิญร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ [ 2019-07-03 ]อ่าน:[ 60 ]
367 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 [ 2019-07-03 ]อ่าน:[ 43 ]
366 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและเจ้าหน้าที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่ [ 2019-07-03 ]อ่าน:[ 38 ]
365 มารดาของนายธีระ วงศ์สมุทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงแก่กรรม [ 2019-07-03 ]อ่าน:[ 34 ]
364 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่12 เดือนมีนาคม 2562 และฉบับที่ 13 เดือนเมษายน 2562 [ 2019-07-03 ]อ่าน:[ 42 ]
363 ขอส่งคำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ.2562 [ 2019-06-27 ]อ่าน:[ 44 ]
362 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 2019-06-27 ]อ่าน:[ 38 ]
361 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2561 Annual Report 2018 [ 2019-06-27 ]อ่าน:[ 38 ]
360 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2561 ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ [ 2019-06-27 ]อ่าน:[ 40 ]
359 วารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 2019-06-27 ]อ่าน:[ 32 ]
358 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่99 ปีที่ 9 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 2019-06-27 ]อ่าน:[ 43 ]
357 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 2019-06-26 ]อ่าน:[ 48 ]
356 ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [ 2019-06-26 ]อ่าน:[ 42 ]
355 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-06-20 ]อ่าน:[ 48 ]
354 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2019-06-20 ]อ่าน:[ 38 ]
353 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [ 2019-06-20 ]อ่าน:[ 40 ]
352 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 10/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 2019-06-20 ]อ่าน:[ 48 ]
351 ขอมอบส่วนลดสำหรับหน่วยงาน [ 2019-06-18 ]อ่าน:[ 53 ]
350 คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย การตลาดนำการผลิต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2019-06-18 ]อ่าน:[ 50 ]
349 ขอส่งข้อมูลจุลข่าวสาร ฉบับที่ 4 ปีที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 2019-06-17 ]อ่าน:[ 37 ]
348 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม [ 2019-06-11 ]อ่าน:[ 55 ]
347 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรม ครบรอบปีที่ 117 และเปลี่ยนแปลงเวลาพิธีปิดนิทรรศการ [ 2019-06-11 ]อ่าน:[ 102 ]
346 จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม [ 2019-06-07 ]อ่าน:[ 41 ]
345 การปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [ 2019-06-07 ]อ่าน:[ 59 ]
344 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [ 2019-06-07 ]อ่าน:[ 46 ]
343 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลานล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2019-06-07 ]อ่าน:[ 51 ]
342 ขอส่งจุลสาร สารสนเทสประจำปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2562) [ 2019-06-07 ]อ่าน:[ 43 ]
341 ขอส่งวารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 12 เล่ม 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2562 [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 51 ]
340 รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 31 พิเศษ ประจำปี 2562 และการจัดทำรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง ในประเทศคู่ค้า Notorious Markets [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 49 ]
339 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 46 ]
338 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 46 ปีที่ 5 [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 46 ]
337 วารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 2019-06-06 ]อ่าน:[ 50 ]
336 ขอนำส่งรายงานผลสำรวจและขอบคุณความอนุเคราะห์ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศปี 2561 และมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 2561 [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 48 ]
335 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 46 ]
334 การปรับเปลี่ยนสถานที่การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ปีงบประมาณ 2562 [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 32 ]
333 กำหนดวันหยุดราชการประจำปี [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 56 ]
332 พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 48 ]
331 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 37 ]
330 ขอความร่วมมือในการงดนำรถมาจอดบริเวณกรมชลประทาน สามเสน [ 2019-05-29 ]อ่าน:[ 89 ]
329 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 2019-05-28 ]อ่าน:[ 51 ]
328 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม [ 2019-05-28 ]อ่าน:[ 82 ]
327 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 42 ]
326 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2561 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 47 ]
325 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง กำหนดการมอบอำนาจสำหรับการปฏิบัติราชการที่แตกต่างจากมาตรา23(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 41 ]
324 ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการทางกฎหมาย [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 54 ]
323 แจ้งเปลี่ยนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 34 ]
322 ท่านอธิบดีกรมชลประทาน [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 53 ]
321 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 30 ปีที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 53 ]
320 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโดเมนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 47 ]
319 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดหาเครื่องแต่งกายตราสัญลักษณ์ฯ [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 47 ]
318 การปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 52 ]
317 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560-2564 ฉบับทบทวน สำหรับปีงบประมาณ 2563 [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 39 ]
316 การถวานพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนามคำขึ้นต้น คำลงท้าย ในคำกราบบังคมทูล/กราบทูล และระเบียบส่วนราชการในพระองค์ [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 42 ]
315 การปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่อำนาจ และการเปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ [ 2019-05-24 ]อ่าน:[ 48 ]
314 ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 2019-05-21 ]อ่าน:[ 48 ]
313 มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ.2562 [ 2019-05-21 ]อ่าน:[ 52 ]
312 การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ปีงบประมาณ 2562 [ 2019-05-21 ]อ่าน:[ 50 ]
311 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 98 ปีที่ 9 ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 2019-05-21 ]อ่าน:[ 45 ]
310 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 2019-05-21 ]อ่าน:[ 41 ]
309 รายงานประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [ 2019-05-17 ]อ่าน:[ 44 ]
308 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 [ 2019-05-14 ]อ่าน:[ 46 ]
307 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังการทำนา [ 2019-05-14 ]อ่าน:[ 44 ]
306 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 2019-05-14 ]อ่าน:[ 32 ]
305 ความก้าวหน้ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ.2561-2570 [ 2019-05-13 ]อ่าน:[ 33 ]
304 บัญชีนวัตกรรม เมษายน 2562 [ 2019-05-13 ]อ่าน:[ 38 ]
303 ขอส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย [ 2019-05-13 ]อ่าน:[ 33 ]
จำนวนทั้งหมด 502 ข่าว
page: 1 [2] 3 4 5 6
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com