หนังสือเวียน
 
572 ประชาสัมพันธ์คลังความรู้ของผู้ผ่านการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน [ 2017-08-30 ]อ่าน:[ 48 ]
571 มารดาของนายฎรงศ์กร สมตน อดีต ผส.ชป.1 ถึงแก่กรรม [ 2017-08-30 ]อ่าน:[ 64 ]
570 การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing thailand tourism year 2018 [ 2017-08-29 ]อ่าน:[ 41 ]
569 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-08-29 ]อ่าน:[ 36 ]
568 ขอเรียนเชิญเข้าชมงาน Thailand Lab International 2017 [ 2017-08-29 ]อ่าน:[ 40 ]
567 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) [ 2017-08-29 ]อ่าน:[ 43 ]
566 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ [ 2017-08-25 ]อ่าน:[ 94 ]
565 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 77 ปีที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 2017-08-25 ]อ่าน:[ 36 ]
564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2017-08-24 ]อ่าน:[ 91 ]
563 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 2017-08-24 ]อ่าน:[ 34 ]
562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล [ 2017-08-22 ]อ่าน:[ 77 ]
561 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน [ 2017-08-22 ]อ่าน:[ 77 ]
560 ขอเชิญชวนร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รับชัน 2560 ภายใต้แนวคิด รัฐบาลใหม่ คอร์รปชั่นเก่า [ 2017-08-21 ]อ่าน:[ 48 ]
559 เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ พุทธธรรมกับสังคม สู่เยาวชน [ 2017-08-21 ]อ่าน:[ 38 ]
558 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2017-08-21 ]อ่าน:[ 43 ]
557 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-08-21 ]อ่าน:[ 92 ]
556 ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 [ 2017-08-18 ]อ่าน:[ 37 ]
555 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย [ 2017-08-18 ]อ่าน:[ 38 ]
554 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน [ 2017-08-18 ]อ่าน:[ 71 ]
553 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมพิเศษ หัวข้อ สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง [ 2017-08-18 ]อ่าน:[ 40 ]
552 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒธรรม [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 52 ]
551 ขอเรียนเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 101 ]
550 การบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน DPIS [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 66 ]
549 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 25 ปีที่ 3 [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 36 ]
548 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ด้านอุโมงค์สำหรับผู้บริหารและบุคลากรของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 58 ]
547 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 45 ]
546 การสัมมนาอาสาสมัครชลประทานที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนอาสาสมัครชลประทานที่หมดวาระ [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 48 ]
545 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 34 ]
544 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 2017-08-17 ]อ่าน:[ 35 ]
543 สนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 2017-08-16 ]อ่าน:[ 42 ]
542 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-08-16 ]อ่าน:[ 39 ]
541 ขอส่งหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2559 [ 2017-08-16 ]อ่าน:[ 38 ]
540 เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 [ 2017-08-16 ]อ่าน:[ 32 ]
539 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเรื่อง การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล [ 2017-08-16 ]อ่าน:[ 41 ]
538 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 2017-08-16 ]อ่าน:[ 38 ]
537 รับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 2017-08-16 ]อ่าน:[ 37 ]
536 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมการค้าภายใน [ 2017-08-16 ]อ่าน:[ 48 ]
535 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารและคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานชลประทานที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 [ 2017-08-15 ]อ่าน:[ 55 ]
534 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน 25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต [ 2017-08-15 ]อ่าน:[ 41 ]
533 ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-08-11 ]อ่าน:[ 113 ]
532 ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ [ 2017-08-11 ]อ่าน:[ 37 ]
531 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-08-11 ]อ่าน:[ 82 ]
530 ขอขอบคุณ [ 2017-08-11 ]อ่าน:[ 40 ]
529 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่งปี 2561 [ 2017-08-11 ]อ่าน:[ 42 ]
528 แจ้งความต้องการบุคคล เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-08-10 ]อ่าน:[ 59 ]
527 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0 [ 2017-08-10 ]อ่าน:[ 41 ]
526 ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชเพลิงศพ คุณหญิงถนัด ปิติวงษ์ ภริยานายมนัส ปิติวงษ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน [ 2017-08-10 ]อ่าน:[ 68 ]
525 ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 [ 2017-08-10 ]อ่าน:[ 37 ]
524 แจ้งความต้องการแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2017-08-10 ]อ่าน:[ 60 ]
523 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือน สิงหาคม 2560 [ 2017-08-10 ]อ่าน:[ 40 ]
522 แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 39 ]
521 ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Disaster mangement on infrastructure [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 48 ]
520 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 42 ]
519 ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 36 ]
518 ขอขอบคุณ [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 44 ]
517 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ กรณี การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 40 ]
516 ขอส่งใบปลิวประชาสัมพันธ์ ซื้อผ้าไหมให้แม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 34 ]
515 ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560 [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 36 ]
514 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-08-09 ]อ่าน:[ 43 ]
513 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ KM DAY สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2017 [ 2017-08-07 ]อ่าน:[ 52 ]
512 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ [ 2017-08-07 ]อ่าน:[ 50 ]
511 ขอนำส่งรายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตฐานและตัวชี้วัดด้านการสอบสวนคดีพิเศษ [ 2017-08-04 ]อ่าน:[ 38 ]
510 ขอแจ้งเลขที่หนังสือออกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร [ 2017-08-04 ]อ่าน:[ 37 ]
509 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-08-04 ]อ่าน:[ 35 ]
508 โครงการกระจายผลผลิตลำไยผ่านศูนย์ประสานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดเชียงใหม่ [ 2017-08-04 ]อ่าน:[ 39 ]
507 ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน [ 2017-08-03 ]อ่าน:[ 38 ]
506 ขอเชิญร่วมชมการนำเสนอผลงานและการประกวด อากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560 [ 2017-08-03 ]อ่าน:[ 37 ]
505 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมศิลปากร [ 2017-08-03 ]อ่าน:[ 67 ]
504 การอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่ [ 2017-08-03 ]อ่าน:[ 49 ]
503 รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน [ 2017-08-02 ]อ่าน:[ 48 ]
502 นายประทิน วัฎฎางกูร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ถึงแก่กรรม [ 2017-08-02 ]อ่าน:[ 82 ]
501 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ [ 2017-07-31 ]อ่าน:[ 54 ]
500 การนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 2017-07-31 ]อ่าน:[ 45 ]
499 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม้ [ 2017-07-31 ]อ่าน:[ 57 ]
498 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-07-31 ]อ่าน:[ 39 ]
497 ขอมอบเอกสิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษสำหรับการใช้บริการที่ห้องรับรองผู้โดยสาร มิราเคิล เลานจ์ [ 2017-07-31 ]อ่าน:[ 39 ]
496 ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 [ 2017-07-31 ]อ่าน:[ 37 ]
495 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer กรมชลประทาน [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 69 ]
494 ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Echo English [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 56 ]
493 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 56 ]
492 การจัดทำ VDO Presentation [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 39 ]
491 ขอส่งวารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 25606 [ 2017-07-27 ]อ่าน:[ 39 ]
490 ขอแจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2017-07-25 ]อ่าน:[ 49 ]
489 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ [ 2017-07-25 ]อ่าน:[ 55 ]
488 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 2017-07-25 ]อ่าน:[ 41 ]
487 ขอส่งรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2017-07-25 ]อ่าน:[ 38 ]
486 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 2017-07-25 ]อ่าน:[ 38 ]
485 ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตทำงาน และการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 [ 2017-07-25 ]อ่าน:[ 36 ]
484 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 [ 2017-07-24 ]อ่าน:[ 40 ]
483 โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 [ 2017-07-24 ]อ่าน:[ 44 ]
482 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Gondwana ครั้งที่ 16 [ 2017-07-24 ]อ่าน:[ 38 ]
481 ขอให้รวบรวมข้อมูลจำนวนครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการและจำนวนสถานที่จุดบริการประชาชน [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 72 ]
480 ขอเผยแพร่คู่มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 31 ]
479 คุณหญิงถนัด ปิติวงษ์ ภริยานายมนัส ปิติวงษ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 73 ]
478 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 29 ]
477 ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 52 ]
476 ผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมชลประทาน [ 2017-07-20 ]อ่าน:[ 61 ]
475 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับถาวรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสูง [ 2017-07-20 ]อ่าน:[ 41 ]
474 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนปี 2560 [ 2017-07-20 ]อ่าน:[ 44 ]
473 หนังสือแนะนำการปฏิบัติงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ฉบับที่ 25/2560 [ 2017-07-19 ]อ่าน:[ 40 ]
จำนวนทั้งหมด 772 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com