หนังสือเวียน
 
218 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวเรื่อง นโยบายเกษตรภายใต้หลักการสำหรับการลงทุนอย่างรับผิดชอบภาคการเกษตรและระบบอาหาร [ 2018-05-04 ]อ่าน:[ 47 ]
217 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-05-04 ]อ่าน:[ 57 ]
216 ขอเชิญส่งผู้สมัครเพือเข้าร่วม Workshop ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 54 ]
215 ประกาศรับสมัครงานจำนวน 2 ตำแหน่ง [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 75 ]
214 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ก.พ.รับรอง [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 43 ]
213 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 38 ]
212 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Basic English Grammar and Communication Workshop Level 1 รุ่นที่ 6 [ 2018-05-02 ]อ่าน:[ 53 ]
211 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 23 [ 2018-05-01 ]อ่าน:[ 69 ]
210 หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ2 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 68 ]
209 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 74 ]
208 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านสารบรรณของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 44 ]
207 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 33 ปีที่ 4 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 38 ]
206 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 6 เดือน [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 42 ]
205 การตั้ง fanpage รอบรั้งชลประทาน [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 41 ]
204 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 38 ]
203 ปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของบัตรโดยสารกลุ่มลูกค้าราชการ สายการบินนกแอร์ [ 2018-04-29 ]อ่าน:[ 45 ]
202 ส่งหนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจแรงงาน ไตรมาส 4 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 37 ]
201 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 1 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 40 ]
200 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 34 ]
199 กรมวิชาการเกษตร ขอส่งรายงานประจำปี 2559 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 38 ]
198 ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 38 ]
197 นายบุญนาค วงศ์แสงนาค มารดาของนายวีระ วงศ์แสงนาค อดีตรองอธิบดี ถึงแก่กรรม [ 2018-04-30 ]อ่าน:[ 47 ]
196 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 85 ปีที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 2018-04-26 ]อ่าน:[ 38 ]
195 กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 2018-04-26 ]อ่าน:[ 89 ]
194 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 46 ]
193 การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล ทุน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 42 ]
192 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61 รุ่นที่ 62 [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 39 ]
191 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 36 ]
190 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 60 ]
189 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร [ 2018-04-24 ]อ่าน:[ 40 ]
188 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2018-04-23 ]อ่าน:[ 34 ]
187 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดทำเทมเพลตกับเว็บไซต์ CMS เพื่อรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ [ 2018-04-23 ]อ่าน:[ 51 ]
186 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 2018-04-20 ]อ่าน:[ 34 ]
185 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 35 ]
184 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ระดับภาค และระดับสำนักงานชลประทานประจำ [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 54 ]
183 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินที่ 1/2561 [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 48 ]
182 หลักเกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน (เพิ่มเติม) [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 44 ]
181 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2018-04-19 ]อ่าน:[ 54 ]
180 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 [ 2018-04-18 ]อ่าน:[ 36 ]
179 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 2018-04-18 ]อ่าน:[ 32 ]
178 ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2561 [ 2018-04-18 ]อ่าน:[ 34 ]
177 โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน [ 2018-04-17 ]อ่าน:[ 49 ]
176 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาชีพหลักสูตร การจัดดอกไม้สด [ 2018-04-17 ]อ่าน:[ 40 ]
175 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับอบรมพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ HRD e-Learning [ 2018-04-17 ]อ่าน:[ 40 ]
174 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) ในวันที่ 1 เมษายน 2561 [ 2018-04-11 ]อ่าน:[ 72 ]
173 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) ในวันที่ 1 เมษายน 2561 [ 2018-04-11 ]อ่าน:[ 62 ]
172 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 2018-04-11 ]อ่าน:[ 37 ]
171 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2561 [ 2018-04-11 ]อ่าน:[ 37 ]
170 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2018-04-10 ]อ่าน:[ 54 ]
169 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาด้านการจัดการความรู้และสร้างเครือข่าย [ 2018-04-10 ]อ่าน:[ 51 ]
168 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-04-10 ]อ่าน:[ 44 ]
167 ขอให้ส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2018-04-10 ]อ่าน:[ 34 ]
166 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำเอกสารการประเมิน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-04-09 ]อ่าน:[ 65 ]
165 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 4-6 [ 2018-04-09 ]อ่าน:[ 55 ]
164 กำหนดเลขที่หนังสือ กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปยป.กษ) [ 2018-04-09 ]อ่าน:[ 40 ]
163 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 [ 2018-04-09 ]อ่าน:[ 33 ]
162 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม [ 2018-04-05 ]อ่าน:[ 66 ]
161 ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด vdo streaming โครงการสัมมนา เรื่องแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ส่วนุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการป้องกันการทุจริตภายในกรมชลประทาน [ 2018-04-05 ]อ่าน:[ 65 ]
160 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2560 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2018-04-05 ]อ่าน:[ 53 ]
159 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ [ 2018-04-05 ]อ่าน:[ 46 ]
158 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-04-03 ]อ่าน:[ 79 ]
157 ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน [ 2018-04-03 ]อ่าน:[ 52 ]
156 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 2018-04-03 ]อ่าน:[ 51 ]
155 ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม [ 2018-04-03 ]อ่าน:[ 56 ]
154 ขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร [ 2018-04-03 ]อ่าน:[ 55 ]
153 ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายพระราชกุศลฯ และศึกษาต่อ [ 2018-03-30 ]อ่าน:[ 68 ]
152 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีวัดขนาดใจคนภาครัฐเห็นคนภาครัฐ สำหรับคนทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 [ 2018-03-30 ]อ่าน:[ 87 ]
151 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมพลศึกษา [ 2018-03-29 ]อ่าน:[ 79 ]
150 ขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560-31มีนาคม 2561) ในวันที่ 1 เมษายน 2561 [ 2018-03-29 ]อ่าน:[ 100 ]
149 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการป้องกันการทุจริตภายในกรมชลประทาน [ 2018-03-27 ]อ่าน:[ 84 ]
148 โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่ [ 2018-03-27 ]อ่าน:[ 77 ]
147 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดกรมการท่องเที่ยว [ 2018-03-27 ]อ่าน:[ 70 ]
146 รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 [ 2018-03-26 ]อ่าน:[ 67 ]
145 ขอเชิญร่วมโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร สมุนไพรไทยยุค 4.0 [ 2018-03-26 ]อ่าน:[ 66 ]
144 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการฟังธรรมสุขใจ [ 2018-03-26 ]อ่าน:[ 65 ]
143 การพิจารณากำหนดวันหยุราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 [ 2018-03-26 ]อ่าน:[ 85 ]
142 การเข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อประเมินผู้บริหารองค์การ [ 2018-03-26 ]อ่าน:[ 72 ]
141 แจ้งงดใช้ตำแหน่งข้าราชการที่จะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-26 ]อ่าน:[ 78 ]
140 แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 [ 2018-03-23 ]อ่าน:[ 95 ]
139 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-03-23 ]อ่าน:[ 68 ]
138 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 84 ปีที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-03-23 ]อ่าน:[ 63 ]
137 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [ 2018-03-21 ]อ่าน:[ 76 ]
136 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 2018-03-21 ]อ่าน:[ 72 ]
135 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 2018-03-21 ]อ่าน:[ 67 ]
134 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรภาษาอังกฤษ [ 2018-03-19 ]อ่าน:[ 79 ]
133 การทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 [ 2018-03-19 ]อ่าน:[ 79 ]
132 ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 2018-03-16 ]อ่าน:[ 98 ]
131 ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2561-2562 [ 2018-03-16 ]อ่าน:[ 74 ]
130 ยกเลิกส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกรมชลประทาน KPI [ 2018-03-16 ]อ่าน:[ 68 ]
129 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 32 ปีที่ 4 [ 2018-03-16 ]อ่าน:[ 73 ]
128 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-03-16 ]อ่าน:[ 71 ]
127 ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาครั้งที่ 188 นโยบายที่อยู่อาศัย อสังหาฯ และการพัฒนาเมืองไทย วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย [ 2018-03-14 ]อ่าน:[ 84 ]
126 ซักซ้อมแนวทางการ่างหนังสือราชการ [ 2018-03-14 ]อ่าน:[ 83 ]
125 ข้อมูลเขื่อนเพื่อจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซมเขื่อน/ปรับปรุง [ 2018-03-14 ]อ่าน:[ 112 ]
124 ขอเรียนเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงาน วิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0 [ 2018-03-13 ]อ่าน:[ 85 ]
123 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชการ เรื่อง นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน [ 2018-03-13 ]อ่าน:[ 79 ]
122 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 [ 2018-03-13 ]อ่าน:[ 88 ]
121 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ 2018-03-12 ]อ่าน:[ 91 ]
120 ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) [ 2018-03-12 ]อ่าน:[ 113 ]
119 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2018-03-12 ]อ่าน:[ 73 ]
จำนวนทั้งหมด 418 ข่าว
page: 1 2 [3] 4 5
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com