หนังสือเวียน
 
9 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 186 ]
8 การรับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies ณ กรุงโตเกียว [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 105 ]
7 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์การทำงานในเรื่องคนไร้รัฐ พัฒนาการและข้อท้าทายในการขจัดความไร้รัฐในประเทศไทย โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 114 ]
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ 2018-10-04 ]อ่าน:[ 79 ]
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ [ 2018-10-04 ]อ่าน:[ 185 ]
4 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-10-04 ]อ่าน:[ 78 ]
3 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2018-10-03 ]อ่าน:[ 106 ]
2 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลข้าราชการในสังกัดเพื่อเตรียมการในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-03 ]อ่าน:[ 84 ]
1 ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน [ 2018-10-03 ]อ่าน:[ 81 ]
จำนวนทั้งหมด 309 ข่าว
page: 1 2 3 [4]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com