หนังสือเวียน
 
118 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 46 ปีที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-03-12 ]อ่าน:[ 76 ]
117 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา [ 2018-03-09 ]อ่าน:[ 96 ]
116 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร การทำเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัดสูตรคนรักสุขภาพ [ 2018-03-09 ]อ่าน:[ 90 ]
115 ขอส่งวารสารส่งเสริมการเกษตร [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 77 ]
114 ขอมอบวารสารดีเอสไอไตรมาส ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 74 ]
113 ขอจัดส่งคู่มือและเอกสารการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 75 ]
112 รับสมัครทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 89 ]
111 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 87 ]
110 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 97 ]
109 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 91 ]
108 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 87 ]
107 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 5 ประจำเดือน ภุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-03-08 ]อ่าน:[ 74 ]
106 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-07 ]อ่าน:[ 95 ]
105 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-07 ]อ่าน:[ 87 ]
104 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-07 ]อ่าน:[ 93 ]
103 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-03-07 ]อ่าน:[ 91 ]
102 ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการคนตาบอด สาขาภาคเหนือ ตอนล่าง [ 2018-03-07 ]อ่าน:[ 73 ]
101 ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-03-06 ]อ่าน:[ 120 ]
100 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 2018-03-06 ]อ่าน:[ 105 ]
99 ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตร-หลาน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน [ 2018-03-06 ]อ่าน:[ 83 ]
98 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-03-02 ]อ่าน:[ 84 ]
97 ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ [ 2018-02-28 ]อ่าน:[ 83 ]
96 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [ 2018-02-28 ]อ่าน:[ 85 ]
95 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2018-02-28 ]อ่าน:[ 82 ]
94 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีำพระราชทานเพลิงศพ [ 2018-02-28 ]อ่าน:[ 91 ]
93 การประชุมใหญ่ สมาชิก กสจ. ประจำปี 2560 [ 2018-02-28 ]อ่าน:[ 92 ]
92 แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ [ 2018-02-27 ]อ่าน:[ 125 ]
91 ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2018-02-27 ]อ่าน:[ 93 ]
90 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม [ 2018-02-27 ]อ่าน:[ 89 ]
89 จัดส่งหนังสือครบรอบ 100ปี สหกรณ์ [ 2018-02-26 ]อ่าน:[ 78 ]
88 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมสาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร [ 2018-02-26 ]อ่าน:[ 83 ]
87 การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basic เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 [ 2018-02-22 ]อ่าน:[ 101 ]
86 ่ขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ ขอเชิญประชาสัมพันธ์และร่วมบุญ ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตาประจำปี 2561 เนื่องในวาระโอกาสมหามงคล 20 ปี โครงการช่วยชาติ [ 2018-02-22 ]อ่าน:[ 83 ]
85 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การเปิดรับสมัคร Hipps รุ่นที่ 14 [ 2018-02-22 ]อ่าน:[ 96 ]
84 ขอเรียนเชิญท่านและคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ Rid number1 [ 2018-02-22 ]อ่าน:[ 107 ]
83 พิจารณาคัดเลือกเลือกข้าราชการเขารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 1 [ 2018-02-20 ]อ่าน:[ 118 ]
82 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย และการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต [ 2018-02-20 ]อ่าน:[ 102 ]
81 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-02-20 ]อ่าน:[ 94 ]
80 ขอส่งวารสารสำนักงานชลประทานที่่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2018-02-20 ]อ่าน:[ 116 ]
79 สำรวจความคิดเห็นการกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมชลประทาน [ 2018-02-16 ]อ่าน:[ 116 ]
78 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 5 เรื่อง การขุดเจาะอุโมงค์โดยวิธี TBM และการประมวลผลและครั้งที่ 6 เรื่อง การวัดการเคลื่อนตัวของหิน การบันทึก และการแปลค่าของหินภายในอุโมงค์ [ 2018-02-16 ]อ่าน:[ 126 ]
77 ขอแจ้งผลการคัดเลือกหน่วยงานและนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นของมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี 2561 [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 88 ]
76 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ระดับ 4 [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 109 ]
75 รายงานประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 83 ]
74 ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ Key Message เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน [ 2018-02-15 ]อ่าน:[ 93 ]
73 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 31 ปีที่ 4 [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 77 ]
72 ขอมอบหนังสือ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี 2559 [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 82 ]
71 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2018-02-13 ]อ่าน:[ 93 ]
70 ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Irrigation and Fertigation for intensive Crop Production [ 2018-02-13 ]อ่าน:[ 95 ]
69 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 109 ]
68 ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Water Related Disaster Risk Reduction [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 96 ]
67 แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 77 ]
66 ขอส่งรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการเลขานุการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 122 ]
65 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 84 ]
64 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 79 ]
63 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 81 ]
62 แจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ [ 2018-02-12 ]อ่าน:[ 81 ]
61 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2018-02-09 ]อ่าน:[ 87 ]
60 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่มาช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักนายกรัฐมนตรี [ 2018-02-09 ]อ่าน:[ 91 ]
59 โครงการพัฒนาบุคคลเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 100 ]
58 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 101 ]
57 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 107 ]
56 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 92 ]
55 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 45 ฉบับที่ 58 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2018-02-08 ]อ่าน:[ 79 ]
54 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 182 ]
53 ขอชืนชมการทำงานของกรมชลประทาน [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 98 ]
52 ขอนำส่ง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส ที่ 4 ปี พ.ศ.2560 [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 84 ]
51 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้หัวข้อบริหารด้วยธรรมาภิบาลบริการอย่างมืออาชีพ [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 86 ]
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบแบบวัดคุณลักษณะทั่วไป ของบุคคล และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 2018-02-06 ]อ่าน:[ 109 ]
49 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-02-06 ]อ่าน:[ 99 ]
48 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ [ 2018-02-05 ]อ่าน:[ 105 ]
47 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร ข้อเสนอโครงการวิจัยเขียนอย่างไรให้ได้คุณภาพและโดนใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 130 ]
46 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างคามรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 118 ]
45 ขออนุมัติจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 105 ]
44 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 114 ]
43 รับโอนข้าราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 110 ]
42 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 123 ]
41 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 82 ]
40 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 108 ]
39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 90 ]
38 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ [ 2018-01-29 ]อ่าน:[ 131 ]
37 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภายในประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเขาคิชฌกูฎ [ 2018-01-29 ]อ่าน:[ 93 ]
36 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2018-01-24 ]อ่าน:[ 94 ]
35 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 94 ]
34 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 98 ]
33 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 103 ]
32 การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basic เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 107 ]
31 ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 102 ]
30 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 95 ]
29 ขอเชิญส่งข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 116 ]
28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 89 ]
27 หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 91 ]
26 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 88 ]
25 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 90 ]
24 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 91 ]
23 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมชลประทาน [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 105 ]
22 ส่งหนังสือรวมกฎหมายเกษตรมาเพื่อการใช้ประโยชน์ในราชการ [ 2018-01-17 ]อ่าน:[ 97 ]
21 ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2 [ 2018-01-17 ]อ่าน:[ 96 ]
20 เอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปี พ.ศ.2561 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 94 ]
19 การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 100 ]
จำนวนทั้งหมด 418 ข่าว
page: 1 2 3 [4] 5
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com