หนังสือเวียน
 
200 ขอส่งคู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การสอบแข่งขัน [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 85 ]
199 แจ้งการนำชื่อและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไปใช้ในทางมิชอบ [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 63 ]
198 การประกวดตำราดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 75 ]
197 ขอมอบหนังสือหนังสือกองทัพบก 2561 [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 84 ]
196 ขอมอบหนังสือ [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 76 ]
195 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5 [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 83 ]
194 ่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 86 ]
193 ขอส่งเอกสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 54 ]
192 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 2019-02-21 ]อ่าน:[ 55 ]
191 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินผู้ค้าและการจัดระเบียบพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 57 ]
190 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยุ่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1-4 [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 54 ]
189 กำหนดวันหยุราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 69 ]
188 การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้สวนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง ลักษณะฯ [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 56 ]
187 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Flood Disaster Risk Reduction [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 61 ]
186 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 95 ปีที่ 9 ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 2019-02-14 ]อ่าน:[ 51 ]
185 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-02-13 ]อ่าน:[ 90 ]
184 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สามคมนักอุทกวิทยาไทย [ 2019-02-13 ]อ่าน:[ 68 ]
183 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-02-11 ]อ่าน:[ 57 ]
182 แจ้งมาตรการควบคุมและลดมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ [ 2019-02-11 ]อ่าน:[ 60 ]
181 มอบหนังสือธรรมะ [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 62 ]
180 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 59 ]
179 แจ้งชื่อและที่อยู่หน่วยงาน (สำนักงานคระกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) [ 2019-02-08 ]อ่าน:[ 48 ]
178 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ [ 2019-02-06 ]อ่าน:[ 118 ]
177 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฟ้นหาแฟนพันธ์แท้ My GPF Application [ 2019-02-06 ]อ่าน:[ 67 ]
176 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ พุทธมฌฑล [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 75 ]
175 ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน สำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 69 ]
174 ขอความอนุเคราะห์ร่วมโหวดให้ประเทศไทย ได้รับรางวัล Wsis Prizes 2019 ของ UN กับโครงการ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 75 ]
173 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 66 ]
172 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 66 ]
171 การรักษาวินัยของข้าราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 71 ]
170 ขอแจ้งการอภิปรายนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรพัยากรน้ำ พ.ศ.2561 (กำหนดการใหม่) [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 73 ]
169 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษา งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 77 ]
168 แจ้งรหัสอักษรย่อและเลขที่หนังสือประจำ ศูนย์ประสานงานจิตอาสา 904 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 68 ]
167 ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 64 ]
166 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2561 [ 2019-02-04 ]อ่าน:[ 70 ]
165 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอภิปรายนโยบายขับเคลื่อนยุทศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 79 ]
164 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 63 ]
163 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า F.I.O FAIR 2019 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 67 ]
162 ขอรับจิตกุศลเมตตาบริจาคยางเก่า/แบตเตอรี่เก่า [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 85 ]
161 การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ DPIS และ ข้อมูลการได้รับรางวัลต่าง ๆ [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 69 ]
160 ขอเชิญร่วมสัมมนาผุ้บริหาร นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0 สร้างองค์กรแห่งความสุข ทุกคนสุขภาพดีและ การฝึกทึกษะภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ง่ายและได้ผลสำหรับคนไทยยุค 4.0 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 62 ]
159 แจ้งปิดระบบเครือข่ายในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 77 ]
158 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 42 ปีที่ 4 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 180 ]
157 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 85 ]
156 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2019 [ 2019-01-30 ]อ่าน:[ 76 ]
155 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(เอพีโอ) [ 2019-01-23 ]อ่าน:[ 93 ]
154 แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2019-01-23 ]อ่าน:[ 71 ]
153 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-01-23 ]อ่าน:[ 72 ]
152 ่ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 แบับที่ 94 ปีที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2019-01-23 ]อ่าน:[ 62 ]
151 เปลี่ยนกำหนดการสัมมนา หลักสูตร การเตรียมความพร้อม Smart Famer ด้านการบริหารจัดการน้ำ [ 2019-01-22 ]อ่าน:[ 78 ]
150 ขอแจ้งกำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ นางประทวนศรี กองจันทร์ มารดาของ นายทองเปลว กองจันทร์ [ 2019-01-22 ]อ่าน:[ 75 ]
149 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-01-22 ]อ่าน:[ 70 ]
148 นางจิรา สุขกล่ำ นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ได้ถึงแก่กรรม [ 2019-01-18 ]อ่าน:[ 105 ]
147 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 2019-01-18 ]อ่าน:[ 63 ]
146 ขอนำส่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) [ 2019-01-18 ]อ่าน:[ 65 ]
145 นางประทวนศรี กองจันทร์ มารดานายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 130 ]
144 ขอแจ้งการใช้ชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 63 ]
143 ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 67 ]
142 การสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาร 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 70 ]
141 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 5 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 62 ]
140 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 77 ]
139 ่ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 61 ]
138 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2561 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 58 ]
137 ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 65 ]
136 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัยรุ่นที่ 2-3 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 54 ]
135 แบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 63 ]
134 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ราย 3เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 [ 2019-01-17 ]อ่าน:[ 57 ]
133 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นฟูคืนชีพขึ้นพื้นฐาน [ 2019-01-15 ]อ่าน:[ 60 ]
132 การขอใช้บัตรผ่านเข้างานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ (วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562) [ 2019-01-15 ]อ่าน:[ 96 ]
131 การจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเสด็จฯ ของสำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำปี 2562 [ 2019-01-15 ]อ่าน:[ 87 ]
130 ขอแจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รุ่นที่ 8 [ 2019-01-14 ]อ่าน:[ 76 ]
129 การรักษาความปลอดภัยในกรมชลประทาน สามเสน [ 2019-01-14 ]อ่าน:[ 60 ]
128 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 23 [ 2019-01-14 ]อ่าน:[ 62 ]
127 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัมนาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยภาษา PHP [ 2019-01-14 ]อ่าน:[ 77 ]
126 Invitation to the workshop on Sharing best-practice organisation and coordination of water user groups in cambodia, lao pdr, myanmar and viet nam [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 72 ]
125 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 66 ]
124 ประกาศเจตนารมณ์ กรมชลประทาน ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว รวมทั้งกล่องโฟมบรรจุอาหาร [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 109 ]
123 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 4 ปี ของสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 59 ]
122 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง พ.ศ.2558 [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 60 ]
121 ขอแจ้งการใช้ชื่อภาษาอังกฤษ [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 65 ]
120 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2019-01-11 ]อ่าน:[ 55 ]
119 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน รุ่นที่3 [ 2019-01-08 ]อ่าน:[ 128 ]
118 ขอเชิญส่งผู้สมัครรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี 2562 [ 2019-01-08 ]อ่าน:[ 84 ]
117 นายทวี สว่างศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ถึงแก่กรรม [ 2019-01-08 ]อ่าน:[ 135 ]
116 เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมความพอเพียง [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 70 ]
115 ขอบิณฑบาตรับความอนุเคราะห์ของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 67 ]
114 ขอเชิญร่วมปฏิบัติจิตตภาวนา ปี 2562 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 68 ]
113 การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมมีปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่...) [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 74 ]
112 แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.62) [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 68 ]
111 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2562 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 69 ]
110 ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 68 ]
109 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 57 ]
108 การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการห้วงเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 59 ]
107 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ 2019-01-07 ]อ่าน:[ 66 ]
106 นโยบาย No Gift policy [ 2018-12-27 ]อ่าน:[ 90 ]
105 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 91 ]
104 ขอเชิญเข้าร่วมพิจารณา สวดมนต์ข้ามปี ถวานพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม พ.ศ.2562 [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 82 ]
103 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 71 ]
102 การย้ายที่ทำการจากที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 70 ]
101 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 41 ปีที่ 4 [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 68 ]
จำนวนทั้งหมด 500 ข่าว
page: 1 2 3 [4] 5
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com