หนังสือเวียน
 
100 ขอส่งหนังสือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข่าว [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 80 ]
99 ขอรับบริจาคของขวันวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2562 [ 2018-12-21 ]อ่าน:[ 68 ]
98 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-12-20 ]อ่าน:[ 119 ]
97 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2562 [ 2018-12-20 ]อ่าน:[ 173 ]
96 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ [ 2018-12-20 ]อ่าน:[ 78 ]
95 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ [ 2018-12-20 ]อ่าน:[ 81 ]
94 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-12-19 ]อ่าน:[ 126 ]
93 รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-12-19 ]อ่าน:[ 114 ]
92 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2018-12-19 ]อ่าน:[ 77 ]
91 แจ้งกำหนดการกีฬาสีกลุ่มชลนที (สีฟ้า) และรับเสื้อเชียร์ [ 2018-12-18 ]อ่าน:[ 126 ]
90 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 67 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 2018-12-18 ]อ่าน:[ 75 ]
89 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 93 ปีที่ 8 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-12-18 ]อ่าน:[ 67 ]
88 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-12-18 ]อ่าน:[ 72 ]
87 นำส่งประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลียนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข. [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 108 ]
86 ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2019 [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 91 ]
85 ขอให้กำชับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดวางตนเป็นกลางทางการเมืองและในการเลือกตั้ง [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 74 ]
84 ขอส่งจุลสารสารสนเทศประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 76 ]
83 ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 70 ]
82 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2561 [ 2018-12-14 ]อ่าน:[ 69 ]
81 ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร [ 2018-12-12 ]อ่าน:[ 81 ]
80 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก [ 2018-12-12 ]อ่าน:[ 76 ]
79 โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ 2018-12-11 ]อ่าน:[ 114 ]
78 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ [ 2018-12-11 ]อ่าน:[ 99 ]
77 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและนำสินค้ามาจำหน่ายในกิจกรรม วันส่งเสริมวิชาชีพกรมชลประทาน ประจำปี 2561 [ 2018-12-03 ]อ่าน:[ 148 ]
76 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ [ 2018-12-03 ]อ่าน:[ 114 ]
75 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ [ 2018-11-30 ]อ่าน:[ 116 ]
74 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 16 ประจำปี 2562 [ 2018-11-28 ]อ่าน:[ 118 ]
73 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 123 ]
72 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 02562 [ 2018-11-27 ]อ่าน:[ 98 ]
71 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562 [ 2018-11-26 ]อ่าน:[ 137 ]
70 กำนหดเลขรหัสประจำสำนัก/กอง/กลุ่ม ของกรมชลประทาน [ 2018-11-26 ]อ่าน:[ 129 ]
69 ส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Difa tes [ 2018-11-22 ]อ่าน:[ 104 ]
68 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2561 [ 2018-11-22 ]อ่าน:[ 104 ]
67 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based [ 2018-11-21 ]อ่าน:[ 130 ]
66 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธไหว้พระรับพร [ 2018-11-21 ]อ่าน:[ 124 ]
65 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 [ 2018-11-21 ]อ่าน:[ 96 ]
64 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 54 ปีที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-11-21 ]อ่าน:[ 95 ]
63 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นภาพ และสดับพระธรรมเทศนางานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก [ 2018-11-16 ]อ่าน:[ 98 ]
62 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 92 ปีที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-11-16 ]อ่าน:[ 96 ]
61 ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกนักกีฬาเปตอง กลุ่มชลนที (สีฟ้า) ประจำปี 2561 [ 2018-11-15 ]อ่าน:[ 139 ]
60 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-11-15 ]อ่าน:[ 93 ]
59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี พ.ศ.2561 [ 2018-11-13 ]อ่าน:[ 152 ]
58 รับสมัครนักกีฬามหาสนุก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน กลุ่มชลนที (สีฟ้า) [ 2018-11-13 ]อ่าน:[ 132 ]
57 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2018-11-12 ]อ่าน:[ 110 ]
56 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9 เพิ่มเติม [ 2018-11-12 ]อ่าน:[ 136 ]
55 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำและเปิดเผยราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการจัดทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [ 2018-11-09 ]อ่าน:[ 137 ]
54 ขอแจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 2018-11-08 ]อ่าน:[ 183 ]
53 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ 2018-11-08 ]อ่าน:[ 148 ]
52 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2018-11-08 ]อ่าน:[ 117 ]
51 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะ การผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 142 ]
50 วารสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับ 5/2561 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 106 ]
49 ขอส่งจุลสาร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 66 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 106 ]
48 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 40 ปีที่ 4 [ 2018-11-07 ]อ่าน:[ 98 ]
47 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ [ 2018-11-06 ]อ่าน:[ 124 ]
46 ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ การเลือกตั้ง [ 2018-11-06 ]อ่าน:[ 118 ]
45 ขอแจ้งหมายเลขโทรศพท์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงานของแต่ละสวน/กลุ่ม [ 2018-11-06 ]อ่าน:[ 105 ]
44 ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 [ 2018-11-06 ]อ่าน:[ 152 ]
43 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9 [ 2018-10-31 ]อ่าน:[ 163 ]
42 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 [ 2018-10-31 ]อ่าน:[ 118 ]
41 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 15 [ 2018-10-31 ]อ่าน:[ 117 ]
40 แนวทางดำเนินการในการนำภาพยนต์ Animation Blue Hero ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน [ 2018-10-31 ]อ่าน:[ 122 ]
39 พิจาราณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 1 [ 2018-10-29 ]อ่าน:[ 152 ]
38 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งเอกสาร [ 2018-10-29 ]อ่าน:[ 112 ]
37 ขอเชิญส่งข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าอบรมหลักสูตร English for Office workers [ 2018-10-26 ]อ่าน:[ 152 ]
36 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 [ 2018-10-26 ]อ่าน:[ 140 ]
35 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการทำงาน Para soil-Cement ตามมาตรฐานกรมทางหลวง รุ่นที่ 1 [ 2018-10-26 ]อ่าน:[ 160 ]
34 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสังซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกแก้วกัลยา [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 117 ]
33 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 263 ]
32 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 4 ปี [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 108 ]
31 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 113 ]
30 ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 120 ]
29 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 2018-10-25 ]อ่าน:[ 114 ]
28 ขอประชาสัมพัน์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยและโครงการฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2018-10-24 ]อ่าน:[ 139 ]
27 พิจรณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา ระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที่ 16-17 [ 2018-10-24 ]อ่าน:[ 140 ]
26 การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2018-10-18 ]อ่าน:[ 143 ]
25 ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานเป็นหมู่คณะในงาน เมทัลเล็กซ์ 2018 [ 2018-10-18 ]อ่าน:[ 121 ]
24 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2561 [ 2018-10-17 ]อ่าน:[ 117 ]
23 นายนิตย์ เกษชุมพล อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ถึงแก่รรม [ 2018-10-17 ]อ่าน:[ 150 ]
22 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสังของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 6 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 270 ]
21 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4-5 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 130 ]
20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for change รุ่นที่ 53 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 135 ]
19 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ Effective Communication รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 145 ]
18 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 91 ปีที่ 8 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2018-10-16 ]อ่าน:[ 277 ]
17 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ [ 2018-10-12 ]อ่าน:[ 127 ]
16 ่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษศาสตร์ [ 2018-10-12 ]อ่าน:[ 121 ]
15 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัมนจิตประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-10-12 ]อ่าน:[ 280 ]
14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากร กระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 11 [ 2018-10-11 ]อ่าน:[ 177 ]
13 ขอสำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์เข้าร่วม โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศ (จังหวัดราชบุรี) [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 161 ]
12 ส่งคู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 146 ]
11 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 116 ]
10 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 107 ]
9 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2018-10-09 ]อ่าน:[ 269 ]
8 การรับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies ณ กรุงโตเกียว [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 144 ]
7 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์การทำงานในเรื่องคนไร้รัฐ พัฒนาการและข้อท้าทายในการขจัดความไร้รัฐในประเทศไทย โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 2018-10-05 ]อ่าน:[ 148 ]
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ 2018-10-04 ]อ่าน:[ 108 ]
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ [ 2018-10-04 ]อ่าน:[ 268 ]
4 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 2018-10-04 ]อ่าน:[ 122 ]
3 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2018-10-03 ]อ่าน:[ 138 ]
2 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลข้าราชการในสังกัดเพื่อเตรียมการในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2018-10-03 ]อ่าน:[ 123 ]
1 ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน [ 2018-10-03 ]อ่าน:[ 111 ]
จำนวนทั้งหมด 500 ข่าว
page: 1 2 3 4 [5]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com