หนังสือเวียน
 
53 ขอชืนชมการทำงานของกรมชลประทาน [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 140 ]
52 ขอนำส่ง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส ที่ 4 ปี พ.ศ.2560 [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 91 ]
51 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้หัวข้อบริหารด้วยธรรมาภิบาลบริการอย่างมืออาชีพ [ 2018-02-07 ]อ่าน:[ 97 ]
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบแบบวัดคุณลักษณะทั่วไป ของบุคคล และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 2018-02-06 ]อ่าน:[ 117 ]
49 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-02-06 ]อ่าน:[ 108 ]
48 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ [ 2018-02-05 ]อ่าน:[ 114 ]
47 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร ข้อเสนอโครงการวิจัยเขียนอย่างไรให้ได้คุณภาพและโดนใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 143 ]
46 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างคามรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 127 ]
45 ขออนุมัติจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 114 ]
44 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 122 ]
43 รับโอนข้าราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 159 ]
42 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 132 ]
41 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 90 ]
40 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 146 ]
39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 [ 2018-01-30 ]อ่าน:[ 108 ]
38 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ [ 2018-01-29 ]อ่าน:[ 145 ]
37 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภายในประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเขาคิชฌกูฎ [ 2018-01-29 ]อ่าน:[ 102 ]
36 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 2018-01-24 ]อ่าน:[ 103 ]
35 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 103 ]
34 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 107 ]
33 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 112 ]
32 การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basic เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 122 ]
31 ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 110 ]
30 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 116 ]
29 ขอเชิญส่งข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 150 ]
28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 120 ]
27 หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 130 ]
26 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 97 ]
25 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 113 ]
24 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 115 ]
23 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมชลประทาน [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 130 ]
22 ส่งหนังสือรวมกฎหมายเกษตรมาเพื่อการใช้ประโยชน์ในราชการ [ 2018-01-17 ]อ่าน:[ 132 ]
21 ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2 [ 2018-01-17 ]อ่าน:[ 103 ]
20 เอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปี พ.ศ.2561 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 102 ]
19 การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 113 ]
18 ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับ 57 ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 157 ]
17 ขอส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 91 ]
16 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2561 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 163 ]
15 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 98 ]
14 นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2560 [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 94 ]
13 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2018-01-16 ]อ่าน:[ 109 ]
12 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail การร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล [ 2018-01-15 ]อ่าน:[ 95 ]
11 ขอเรียนเชิญร่วมรดน้ำศพ นายพิมาศ ดอกไม้เงิน อดีตหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 131 ]
10 หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2561 Annual international training course (AITC) 2018 [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 136 ]
9 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 100 ]
8 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 93 ]
7 ขอแจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 2018-01-09 ]อ่าน:[ 185 ]
6 การปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการของกรมชลประทาน ซึ่งใช้งบประมาณของทางราชการ [ 2018-01-09 ]อ่าน:[ 118 ]
5 ร.ต.สงบ โพธิสิทธิ์ บิดาของนางภัทราภรณ์ เมฆพฤษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ถึงแก่กรรม [ 2018-01-08 ]อ่าน:[ 130 ]
4 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างแและการบริหารพัสดุภาครัฐ certficate in public procurement - CPP [ 2018-01-04 ]อ่าน:[ 162 ]
3 นายยุทธ กิ่งเกตุ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 21 ถึงแก่กรรม [ 2018-01-04 ]อ่าน:[ 219 ]
2 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล [ 2018-01-03 ]อ่าน:[ 133 ]
1 ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมบ้านพาเพลิน [ 2018-01-03 ]อ่าน:[ 96 ]
จำนวนทั้งหมด 453 ข่าว
page: 1 2 3 4 [5]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com