หนังสือเวียน
 
272 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 3 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 88 ]
271 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 56 ]
270 ประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 62 ]
269 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 56 ]
268 แนวทางและมาตรฐานการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 สงกรานต์แบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทุกชีวาปลอดภัย [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 59 ]
267 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 59 ]
266 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 57 ]
265 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย [ 2017-04-25 ]อ่าน:[ 58 ]
264 ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 73 ]
263 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand research symposium 2017 [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 66 ]
262 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 35 ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 65 ]
261 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 73 ปีที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 64 ]
260 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 95 ]
259 ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 65 ]
258 การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล สกสค. [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 64 ]
257 ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 65 ]
256 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 64 ]
255 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 62 ]
254 ขอส่งแผ่นพับการเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดทองคำขัดเงาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 62 ]
253 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 93 ]
252 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ (แก้ไขครั้งที่ 1/2560) [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 119 ]
251 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 63 ]
250 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 80 ]
249 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบ DPIS [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 77 ]
248 การย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ [ 2017-04-18 ]อ่าน:[ 125 ]
247 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 2017-04-18 ]อ่าน:[ 59 ]
246 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 2560-2564 [ 2017-04-18 ]อ่าน:[ 63 ]
245 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย [ 2017-04-18 ]อ่าน:[ 65 ]
244 ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 (เปลี่ยนแปลงกำหนดการ หน้า2) [ 2017-04-18 ]อ่าน:[ 116 ]
243 นายนิคม อินทร์ทุ่ง บิดานายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผอ.ปพ.ถึงแก่กรรม [ 2017-04-18 ]อ่าน:[ 77 ]
242 การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 2017-04-12 ]อ่าน:[ 57 ]
241 ่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโท [ 2017-04-12 ]อ่าน:[ 66 ]
240 ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 [ 2017-04-11 ]อ่าน:[ 59 ]
239 บุตรชาย นายสุภชัย หวันทอง เสียชีวิต [ 2017-04-11 ]อ่าน:[ 104 ]
238 ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.สัญจร) ครั้งที่ 1 [ 2017-04-11 ]อ่าน:[ 106 ]
237 ดาวน์โหลดเอกสารประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู ปากเกร็ด จ.นนทบุรี [ 2017-04-11 ]อ่าน:[ 110 ]
236 ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 [ 2017-04-11 ]อ่าน:[ 59 ]
235 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-04-11 ]อ่าน:[ 55 ]
234 นายวิทยา สมาหาร อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ถึงแก่กรรม [ 2017-04-11 ]อ่าน:[ 91 ]
233 ขอแจ้งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 2017-04-11 ]อ่าน:[ 65 ]
232 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 20 ปีที่ 31 [ 2017-04-11 ]อ่าน:[ 53 ]
231 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 2017-04-07 ]อ่าน:[ 55 ]
230 แจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย [ 2017-04-07 ]อ่าน:[ 56 ]
229 หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 2017-04-07 ]อ่าน:[ 123 ]
228 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์นาฬิกาตั้งโต๊ะ [ 2017-04-05 ]อ่าน:[ 64 ]
227 การประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 2017-04-05 ]อ่าน:[ 80 ]
226 กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าเรื่องของสำนักบูรณาการการศึกษา [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 70 ]
225 การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 61 ]
224 แนวปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 53 ]
223 โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 1 [ 2017-04-04 ]อ่าน:[ 81 ]
222 แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ [ 2017-04-03 ]อ่าน:[ 97 ]
221 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฯ [ 2017-04-03 ]อ่าน:[ 67 ]
220 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไล์ผ่าน เครือข่ายกรมชลประทาน network file service:NFS [ 2017-04-03 ]อ่าน:[ 78 ]
219 แจ้งเวียนเปิดอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-learning [ 2017-04-03 ]อ่าน:[ 73 ]
218 การเช่าเครื่องจักรกล [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 97 ]
217 การบริหารอัตรากำลัง ตำแหน่งนายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1-17 [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 90 ]
216 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 สำนักงานชลประทานที่ 12 [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 82 ]
215 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 57 ]
214 ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 และรัชการที่ 9 [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 59 ]
213 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 59 ]
212 นายศิลป์ชัย นิยมศิลป์ ผู้อำนวยการก่อสร้างโครงการกลาง (เดิม) ถึงแก่กรรม [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 90 ]
211 ขอแจ้งรายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 74 ]
210 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ [ 2017-03-28 ]อ่าน:[ 71 ]
209 ขอเชิญเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์งาน วิถีไทยชายแดนใต้ กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 63 ]
208 โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 1 [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 77 ]
207 แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.สัญจร) ครั้งที่ 1 [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 100 ]
206 ขอให้กำกับดูแลและถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด [ 2017-03-23 ]อ่าน:[ 85 ]
205 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 72 ปีที่ 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 72 ]
204 นายสุธน หมื่นรักษ์ อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ถึงแก่กรรม [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 78 ]
203 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ แนวคำวินิฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1 [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 62 ]
202 ขอเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 85 ]
201 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 87 ]
200 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำประกาศเจตจำนงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องคืการมหาชน) ว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 66 ]
199 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์) [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 71 ]
198 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจการใช้และความพึงพอใจผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือของทางราชการ [ 2017-03-22 ]อ่าน:[ 64 ]
197 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรม รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 2017-03-21 ]อ่าน:[ 72 ]
196 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 2017-03-21 ]อ่าน:[ 60 ]
195 นายเพิ่ม บุบผาชาติ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเคยดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ถึงแก่กรรม [ 2017-03-16 ]อ่าน:[ 103 ]
194 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 [ 2017-03-16 ]อ่าน:[ 70 ]
193 เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 [ 2017-03-16 ]อ่าน:[ 87 ]
192 ข้อมูลสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2560 [ 2017-03-16 ]อ่าน:[ 109 ]
191 ขอปิดบ้านพักรับรองชั่วคราว เพื่อปรับปรุงอาคารบ้านพักรับรอง [ 2017-03-16 ]อ่าน:[ 90 ]
190 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชันปริญญาโท [ 2017-03-14 ]อ่าน:[ 90 ]
189 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 2017-03-14 ]อ่าน:[ 64 ]
188 นายกำจร ศาศวัต อดีตวิศวกรโยธา 9 ถึงแก่กรรม [ 2017-03-14 ]อ่าน:[ 99 ]
187 การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 83 ]
186 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 79 ]
185 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 98 ]
184 ขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ในวันที่ 1 เมษายน 2560 [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 117 ]
183 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การจัดงาน มาตรฐานเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 73 ]
182 ประกาศสำนังานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 78 ]
181 สภาธรรมาภิบาลแห่งชาติ (สธช) [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 78 ]
180 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 63 ]
179 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 66 ]
178 บิดาของนายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา ด้านบำรุงรักษา ถึงแก่กรรม [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 79 ]
177 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 20 ปีที่ 3 [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 64 ]
176 การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560 [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 92 ]
175 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลระบบเครือข่ายกรมชลประทาน RID-Net Call Center [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 77 ]
174 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนมกราคม 2560 [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 74 ]
173 ขอมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 6 พร้อมแผ่น CD-ROM [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 66 ]
จำนวนทั้งหมด 772 ข่าว
page: 1 2 3 4 5 [6] 7 8
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com