หนังสือเวียน
 
172 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ แนวคำวินิฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1 [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 61 ]
171 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานภายในกรมชลประทาน [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 82 ]
170 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-03-09 ]อ่าน:[ 69 ]
169 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-03-09 ]อ่าน:[ 93 ]
168 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ที่ไปช่วยราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ 2017-03-09 ]อ่าน:[ 66 ]
167 ขอเชิญประชุมชี้แจงการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ กรมชลประทาน [ 2017-03-09 ]อ่าน:[ 80 ]
166 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ ประจำปี 2560 [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 69 ]
165 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษาต่อ [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 66 ]
164 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 71 ]
163 การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560 [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 76 ]
162 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 2017-03-07 ]อ่าน:[ 69 ]
161 โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน [ 2017-03-07 ]อ่าน:[ 78 ]
160 ขอมอบวารสารวิชาการ Unisearch Jaurnal [ 2017-03-07 ]อ่าน:[ 61 ]
159 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2017-03-07 ]อ่าน:[ 64 ]
158 การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ [ 2017-03-07 ]อ่าน:[ 72 ]
157 ขอเรียนเชิญสมัครใช้บริการ กรุงไทยพร้อมเพย์ พร้อมรับโปรโมชั่น SMS Alert จ่าย 1 เดือน ใช้ได้ 4 เดือน [ 2017-03-07 ]อ่าน:[ 70 ]
156 สำรวจความคิดเห็นการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ career chart ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 สายงาน ของกรมชลประทาน [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 86 ]
155 สำรวจความต้องการที่จะขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 73 ]
154 การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 97 ]
153 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 83 ]
152 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 2 [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 70 ]
151 แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-03-06 ]อ่าน:[ 77 ]
150 ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี [ 2017-03-02 ]อ่าน:[ 88 ]
149 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2017-03-02 ]อ่าน:[ 71 ]
148 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การเปิดรับสมัคร Hipps ุรุ่นที่13 [ 2017-03-02 ]อ่าน:[ 106 ]
147 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี [ 2017-03-01 ]อ่าน:[ 107 ]
146 ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย [ 2017-02-28 ]อ่าน:[ 70 ]
145 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2017-02-28 ]อ่าน:[ 68 ]
144 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินเฉพาะราย [ 2017-02-28 ]อ่าน:[ 66 ]
143 ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ17-AG-03-GE-WSP-A: Workshop on Innovative Water Resource Management [ 2017-02-28 ]อ่าน:[ 84 ]
142 ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ งานกาชาด ประจำปี 2560 [ 2017-02-28 ]อ่าน:[ 66 ]
141 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career chart ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 สายงาน [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 101 ]
140 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 71 ปีที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2560 [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 71 ]
139 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้ายสูง พ.ศ.2559 [ 2017-02-27 ]อ่าน:[ 65 ]
138 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-02-24 ]อ่าน:[ 124 ]
137 ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) [ 2017-02-23 ]อ่าน:[ 149 ]
136 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม [ 2017-02-23 ]อ่าน:[ 86 ]
135 ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 79 ]
134 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 76 ]
133 การสั่งการในงานที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 58 ]
132 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 65 ]
131 ขอส่งประกาศเจตจำนงเกียรติภูมิกระทรวงพาณิชย์ [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 61 ]
130 อนุญาตการลาไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการระดับผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการโครงการ [ 2017-02-21 ]อ่าน:[ 66 ]
129 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 77 ]
128 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประมเินผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 76 ]
127 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 55 ]
126 แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท.(พ.ศ.2560-2562) [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 64 ]
125 นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 58 ]
124 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 2017-02-20 ]อ่าน:[ 65 ]
123 การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 71 ]
122 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 70 ]
121 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 67 ]
120 หนังสือกำหนดรหัสเลขที่หนังสือออกของสำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2559 [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 68 ]
119 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปรา่บปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 63 ]
118 ขอรายชื่่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 88 ]
117 ขอความอนุเคราะห์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 68 ]
116 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MAE รุ่นที่ 22และ MAB รุ่นที่ 16 [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 64 ]
115 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 57 ]
114 ขอส่งจุลสาร สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 19 ปีที่ 3 [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 65 ]
113 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-02-17 ]อ่าน:[ 79 ]
112 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ) [ 2017-02-14 ]อ่าน:[ 71 ]
111 ขอส่งหนังสือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ [ 2017-02-14 ]อ่าน:[ 64 ]
110 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [ 2017-02-14 ]อ่าน:[ 63 ]
109 ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร [ 2017-02-14 ]อ่าน:[ 72 ]
108 ขอความอนุเคราะห์ในกาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ) [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 87 ]
107 ขอความอนุเคราะห์นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 65 ]
106 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 93 ]
105 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 79 ]
104 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 79 ]
103 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 79 ]
102 การเปิดรับบุคลากรเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 [ 2017-02-10 ]อ่าน:[ 71 ]
101 ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตร-หลาน เข้ากิจกรรมค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน [ 2017-02-09 ]อ่าน:[ 75 ]
100 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Smart officer [ 2017-02-09 ]อ่าน:[ 85 ]
99 ขอข้อมูลบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่างๆ [ 2017-02-09 ]อ่าน:[ 72 ]
98 การประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2559 [ 2017-02-08 ]อ่าน:[ 84 ]
97 การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2520 [ 2017-02-08 ]อ่าน:[ 73 ]
96 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ 2017-02-08 ]อ่าน:[ 62 ]
95 FAO แจ้งวันครบกำหนดเสนอชื่อประธานสภามนตรีอิสระ ICC [ 2017-02-08 ]อ่าน:[ 61 ]
94 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 62 ]
93 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 55 ]
92 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 55 ]
91 หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 53 ]
90 ขอความเห็นชอบกำหนดรหัสเลขที่หนังสือใช้ในราชการของสำนักงานติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 52 ]
89 แผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 62 ]
88 ขอมอบหนังสือคู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC สำหรับหน่วยงานภาครัฐ [ 2017-02-07 ]อ่าน:[ 57 ]
87 คัดเลือกผู้เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน [ 2017-02-06 ]อ่าน:[ 78 ]
86 การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ [ 2017-02-06 ]อ่าน:[ 123 ]
85 ซักซ้อมความเข้าใจการขอรับเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [ 2017-02-06 ]อ่าน:[ 58 ]
84 แบบประเมินค่างานในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสำนัก ผู้อำนวยการกอง [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 69 ]
83 ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ส่วนราชการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 64 ]
82 รับโอนย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการหรือชำนาญการ [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 76 ]
81 ขอประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2560 [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 75 ]
80 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 70 ]
79 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 6-8 [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 72 ]
78 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 75 ]
77 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สิทธิให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเป็นครั้งที่ 2 เพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 76 ]
76 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 70 ปีที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 2017-02-02 ]อ่าน:[ 70 ]
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2017-02-01 ]อ่าน:[ 92 ]
74 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 [ 2017-02-01 ]อ่าน:[ 71 ]
73 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 2017-02-01 ]อ่าน:[ 77 ]
จำนวนทั้งหมด 772 ข่าว
page: 1 2 3 4 5 6 [7] 8
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com