หนังสือเวียน
 
72 การปรับเปลี่ยนโดเมนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail กรมชลประทาน [ 2017-02-01 ]อ่าน:[ 79 ]
71 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 80 ]
70 แนวทางการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 88 ]
69 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ GNSS: the forefront of thailand 4.0 and economic growth [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 71 ]
68 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 76 ]
67 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาด้าน GIS Health Workshop [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 79 ]
66 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการ [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 82 ]
65 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 8 [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 80 ]
64 รับสมัครหัวหน้าอุทกวิทยา Chief Hydrologist [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 96 ]
63 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English communication workshop รุ่นที่ 2-3 [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 91 ]
62 การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2 [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 84 ]
61 การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ 2017-01-31 ]อ่าน:[ 76 ]
60 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ [ 2017-01-30 ]อ่าน:[ 126 ]
59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 103 ]
58 สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 91 ]
57 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 94 ]
56 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 [ 2017-01-27 ]อ่าน:[ 84 ]
55 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ [ 2017-01-26 ]อ่าน:[ 92 ]
54 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-01-23 ]อ่าน:[ 121 ]
53 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเป็นครั้งที่ 2 เพื่อลงในวารสารวิชาการ ชลสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 [ 2017-01-23 ]อ่าน:[ 78 ]
52 แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน [ 2017-01-23 ]อ่าน:[ 101 ]
51 ความคืบหน้าการดำเนินการกำกับดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย [ 2017-01-23 ]อ่าน:[ 81 ]
50 หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า [ 2017-01-23 ]อ่าน:[ 84 ]
49 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3เดือน ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559 [ 2017-01-23 ]อ่าน:[ 83 ]
48 ขอเชิญร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ [ 2017-01-20 ]อ่าน:[ 85 ]
47 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 108 ]
46 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 88 ]
45 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 85 ]
44 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 84 ]
43 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 75 ]
42 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 108 ]
41 มารดาของนายภาณุกิจ ดิษพึ่ง อดีตผู้อำนวยการสำนันกงานชลประทานที่ 10 ถึงแก่กรรม [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 74 ]
40 คุณแม่วรรณา ดิษพิ่ง มารดาของ นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง อดีต ผส.ชป.10 ถึงแก่กรรม [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 89 ]
39 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 18 ปีที่ 2 [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 89 ]
38 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 2017-01-19 ]อ่าน:[ 76 ]
37 แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 78 ]
36 ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2559 [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 80 ]
35 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 3 [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 90 ]
34 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐ [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 81 ]
33 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร คอนกรีตสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 90 ]
32 ขอส่งมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 5/2559 [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 74 ]
31 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 79 ]
30 สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารเพื่อการบูรณาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 77 ]
29 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 76 ]
28 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลานานและต่อเนื่อง [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 91 ]
27 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนมกราคม 2560 [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 79 ]
26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2560 [ 2017-01-13 ]อ่าน:[ 121 ]
25 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 2017-01-13 ]อ่าน:[ 95 ]
24 ขอส่งสำเนาหนังสือ [ 2017-01-13 ]อ่าน:[ 77 ]
23 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา [ 2017-01-13 ]อ่าน:[ 85 ]
22 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2017-01-13 ]อ่าน:[ 93 ]
21 ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ 2017-01-13 ]อ่าน:[ 78 ]
20 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 88 ]
19 รับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ Advanced Public Management and Leadership) [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 80 ]
18 รับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชา ระดับชำนาญการพิเศษ) [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 75 ]
17 รับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชา ระดับชำนาญการ) [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 81 ]
16 รับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้ศักยภาพสูง Talent Network [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 85 ]
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาที ได้อย่างไร [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 65 ]
14 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 76 ]
13 ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานรวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 74 ]
12 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 73 ]
11 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางประจวบ สัจจะเวทะ มารดาของนายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ อดีตที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 91 ]
10 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 72 ]
9 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับกาประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 73 ]
8 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 21-22 [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 71 ]
7 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 72 ]
6 ขอเรียนเชิญร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 78 ]
5 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2560 ด.เด็กคิดดี thai pbs kids day [ 2017-01-06 ]อ่าน:[ 81 ]
4 แจ้งสำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ [ 2017-01-06 ]อ่าน:[ 119 ]
3 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัมนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน [ 2017-01-05 ]อ่าน:[ 81 ]
2 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4 [ 2017-01-05 ]อ่าน:[ 100 ]
1 ขอมอบหนังสือ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประจำปี 2558 [ 2017-01-05 ]อ่าน:[ 73 ]
จำนวนทั้งหมด 772 ข่าว
page: 1 2 3 4 5 6 7 [8]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com