หนังสือเวียน
 
36 ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2559 [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 101 ]
35 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 3 [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 99 ]
34 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐ [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 88 ]
33 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร คอนกรีตสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 100 ]
32 ขอส่งมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 5/2559 [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 80 ]
31 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 98 ]
30 สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารเพื่อการบูรณาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 98 ]
29 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 85 ]
28 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลานานและต่อเนื่อง [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 100 ]
27 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนมกราคม 2560 [ 2017-01-17 ]อ่าน:[ 87 ]
26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2560 [ 2017-01-13 ]อ่าน:[ 131 ]
25 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 2017-01-13 ]อ่าน:[ 101 ]
24 ขอส่งสำเนาหนังสือ [ 2017-01-13 ]อ่าน:[ 82 ]
23 รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา [ 2017-01-13 ]อ่าน:[ 94 ]
22 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน [ 2017-01-13 ]อ่าน:[ 103 ]
21 ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ 2017-01-13 ]อ่าน:[ 84 ]
20 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 94 ]
19 รับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ Advanced Public Management and Leadership) [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 89 ]
18 รับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชา ระดับชำนาญการพิเศษ) [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 82 ]
17 รับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชา ระดับชำนาญการ) [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 87 ]
16 รับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้ศักยภาพสูง Talent Network [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 91 ]
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาที ได้อย่างไร [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 69 ]
14 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ [ 2017-01-12 ]อ่าน:[ 79 ]
13 ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานรวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 79 ]
12 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 80 ]
11 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางประจวบ สัจจะเวทะ มารดาของนายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ อดีตที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 106 ]
10 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 78 ]
9 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับกาประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 77 ]
8 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 21-22 [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 76 ]
7 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 77 ]
6 ขอเรียนเชิญร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 83 ]
5 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2560 ด.เด็กคิดดี thai pbs kids day [ 2017-01-06 ]อ่าน:[ 87 ]
4 แจ้งสำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ [ 2017-01-06 ]อ่าน:[ 125 ]
3 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัมนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน [ 2017-01-05 ]อ่าน:[ 88 ]
2 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4 [ 2017-01-05 ]อ่าน:[ 113 ]
1 ขอมอบหนังสือ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประจำปี 2558 [ 2017-01-05 ]อ่าน:[ 81 ]
จำนวนทั้งหมด 836 ข่าว
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com