พื้นที่ความรับผิดชอบ
 

โครงการชลประทานเชียงใหม่
ที่อยู่ 186/4 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-5311-200-3 ต่อ 103 และ 0-5311-2012
website : http://irrigation.rid.go.th/rid1/chgmai/index.html หรือ http://www.irricm.net/
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดจำนวน 25 อำเภอ 204 ตำบล
พื้นที่ประมาณ 14 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทานประมาณ 65,756 ไร่


โครงการชลประทานลำพูน
ที่อยู่ 102 ม.2 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์
0-5300-6262 ต่อ แฟกซ์ 0-5300-6264     8 อำเภอ 51 ตำบล 520 หมู่บ้าน

 
website : http://www.sivakornkennel.com/cp/

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดลำพูนทั้งหมด จำนวน  8 อำเภอ 51 ตำบล พื้นที่ประมาณ 2.8 ล้านไร่
พื้นที่ชลประทานประมาณ 96,655 ไร่ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาดใหญ่คือ
ฝายชลขันธ์พินิจ(ฝายแม่ปิงเก่า) พื้นที่ชลประทานประมาณ 49,000 ไร่


โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่  29 ม. 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์. 0-5361-1402 แฟกซ์ 0-5361-3478
 website : http://hongsonirri.e-webonline.com/

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหมด จำนวน 7 อำเภอ 45 ตำบล พื้นที่ประมาณ 8.27 ล้านไร่
พื้นที่ชลประทานประมาณ 10,995 ไร่


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ที่อยู่  152 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์. 0-5386-5929  แฟกซ์ 0-5386-5680

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 อำเภอ และจังหวัดลำพูน 1 อำเภอ
พื้นที่ชลประทานประมาณ 148,400 ไร่ ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาดใหญ่คือ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ขนาดความจุเก็บกัก 263 ล้านลูกบาศก์เมตร


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ที่อยู่  ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์. 0-5347-1396  แฟกซ์ 0-5347-0820-1

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 อำเภอ พื้นที่ชลประทานประมาณ 99,298 ไร่
ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาดใหญ่คือฝายแม่แตง


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
ที่อยู่  105 ม.6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์. 0-5304-7322 แฟกซ์ 0-5384-2366
website  : http://irrigation.rid.go.th/rid1/maefaek_maengat/index.html

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 อำเภอ พื้นที่ชลประทานประมาณ 71,170 ไร่
ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาดใหญ่คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ขนาดความจุเก็บกัก
265 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานประมาณ 188,000 ไร่ และฝายสินธุกิจปรีชา(ฝายแม่แฝก)
ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานประมาณ 82,000 ไร่


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่อยู่  237 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50220 
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-5338-9228-9

website : http://irrigation.rid.go.th/rid1/HongKhrai/index.htm

อยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 8,500 ไร่


โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 1
ที่อยู่ 9/30 ถ.โชตนา ช.12 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์  0-5322-4192

website  :
http://irrigation.rid.go.th/rid1/onfarm1/index.html

รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างระบบชลประทานในระดับไร่นา (On-Farm Irrigation System) ควบคุม
การบริหารงานและการก่อสร้างให้เป็นไปตามนโยบายกรมฯ งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับในแต่ละปี ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง เพื่อให้การแพร่ระบายน้ำจากคลองสายใหญ่ สายซอย ซึ่งสามารถ
ระบายไปทั่วถึงแปลงเพาะปลูกทุกพื้นที่


โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 1
ที่อยู่ 57 ม.7 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์.
0-5342-9983, 0-5332-5600 แฟกซ์ 0-5342-9983

รับผิดชอบวางแผนและพิจารณาจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (Rapid Appraisal) ของการ
พัฒนาแหล่งน้ำในด้านวิศวกรรมทั้งโครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ
รวมถึงวางแผนควบคุมบริหารงานด้านก่อสร้าง อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อาทิ เช่น ทำนบ ฝาย
เขื่อนกักเก็บน้ำ เขื่อนเหรือประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ระบบชลประทานในแปลงนา คันกั้นน้ำ
ถนนบนคันคลอง และดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และระบบชลประทานประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยรับผิดชอบการบริหารงานในลักษณะของโครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง
ทางชลประทาน รวมทั้งโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โดยดำเนินการ
เสร็จตามแผนงานงบประมาณที่กำหนดไว้

 


Power by : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 1

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com