ทำเนียบผู้บริหาร
 
   
 
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1
ชื่อ : นายจานุวัตร  เลิศศิลป์เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : สูง
โทรศัพท์ : 0-5324-3984, 0-5324-2822 ต่อ 179
โทรสาร : 0-5324-5421
มือถือ :  081-8856488
E-mail :  directorjanuwat@gmail.com
   
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
ชื่อ :  นายวิฑูรย์  ฐิติธนภัค
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5324-8618
โทรสาร :  0-5324-8618
มือถือ :  081-8858616
E-mail :  vitoonth@hotmail.com
   

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร

ชื่อ : นายอภิวัฒน์   ภูมิไธสง
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
ทรศัพท์ : 0-5324-2480
โทรสาร : 0-5324-6467
มือถือ : 08-1885-6488
E-mail : oe1@mail.rid.go.th
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
ชื่อ : นายอภิวัฒน์   ภูมิไธสง
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5324-5418, 0-5324-2822 ต่อ 156
โทรสาร : 0-5324-5418
มือถือ :
E-mail :  om1@mail.rid.go.th
   
     
 
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
ชื่อ : นายนิธิ  วรมงคล
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5326-2392, 0-5324-2822 ต่อ 160
โทรสาร : 0-5326-0977
มือถือ : -
E-mail : ex1@mail.rid.go.th
   
      
 
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
ชื่อ : นายวิชัย  ชัยเจริญชาติ
ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
ระดับ : อาวุโส
โทรศัพท์ : 0-5324-8953, 0-5324-2822 ต่อ 170
โทรสาร : 0-5324-8953
มือถือ :
E-mail :@mail.rid.go.th
   
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชื่อ : นางสมศรี   แก้วศรีงาม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-5324-8952 , 0-5324-2822 ต่อ 181
โทรสาร : 0-5324-8952
มือถือ : 08-1784-8558
E-mail : ma1@mail.rid.go.th
   
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
ชื่อ : นายเจนศักดิ์   ลิมปิติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรศัพท์ :-
โทรสาร : 0-5361-1841
มือถือ :  08-1881-8168
E-mail : chgmai@mail.rid.go.th
   
     
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน
ชื่อ : นายสิรวิชณ์  ก่ออิฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรสาร : 0-5332-1954
มือถือ : 08-1993-2929
E-mail : lampoon@mail.rid.go.th
   
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ชื่อ : นายกตัญญู    ใจชื้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรสาร : 0-5361-1841
มือถือ : -
E-mail : maesorn@mail.rid.go.th
   
 
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
ชื่อ : นายรังสิต  จันทร์ศิริปิติกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรสาร : 0-5347-1659
มือถือ : 08-1595-2827
E-mail :maetang@mail.rid.go.th
   
     
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด
ชื่อ :  นายประพนธ์ เครือปาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรศัพท์ : 0-5347-0151
โทรสาร : 0-5384-2366
มือถือ : 08-5618-7310
E-mail : maenug@mail.rid.go.th
   
      
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง อุดมธารา
ชื่อ : นายวุฒิชัย  รักษาสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรสาร : 0-5386-5929
มือถือ :
E-mail : maekwung@mail.rid.go.th
   
      

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อ : นายสุรัช   ธนูศิลป์
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรสาร : 0-5338-9163
มือถือ :
E-mail : center1@mail.rid.go.th
   
ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 1
ชื่อ : นายสมเดช   ภู่ทิม
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
ระดับ : อาวุโส
โทรศัพท์ : 0-5322-4192
โทรสาร : 0-5322-4192
มือถือ : -
E-mail : onfarm@mail.rid.go.th
   
   
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 1
ชื่อ :นายสุดชาย   พรหมมลมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรสาร : 0-5342-9983
มือถือ : 08-1882-2987
           08-4874-6115
E-mail : dr.sudchai@gmail.com
E-mail : const21@mail.rid.go.th
   
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 


 

 

 

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com