ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2561
update(2018-05-17 07:41:34)ดู(23)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ต้อนรับนักเรียนและครูผู้ดูแลจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใน “โครงการศึกษาดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ(ช่วงแม่แตง-แม่งัด)”โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร
update(2018-05-17 07:36:25)ดู(29)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดนำร่องภาคเหนือ
update(2018-05-11 07:51:27)ดู(31)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 4
update(2018-05-10 08:33:51)ดู(39)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)
update(2018-05-09 02:39:57)ดู(32)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่
update(2018-05-04 03:39:27)ดู(33)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า และการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 5
update(2018-05-04 03:11:50)ดู(19)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-05-04 03:07:20)ดู(22)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2561 ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2018-05-03 07:15:41)ดู(18)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมแนวทางการรายงานผล “โครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2018-05-03 07:08:06)ดู(16)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 89 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com