ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ...... และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
update(2017-11-23 08:20:35)ดู(12)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรม Unit School และ KM ระดับสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 1 เรื่องการสร้างเครือข่ายชลประทานบริหารจัดการน้ำ
update(2017-11-22 03:59:07)ดู(19)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่ผู้บริหารควรรู้
update(2017-11-22 03:53:38)ดู(12)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1
update(2017-11-16 08:32:03)ดู(34)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560
update(2017-11-14 07:48:56)ดู(41)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-11-13 06:48:38)ดู(36)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ผ่านระบบ VDO Conference ของกระทรวงมหาดไทย
update(2017-11-13 06:38:15)ดู(24)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 14/2560
update(2017-11-09 07:38:58)ดู(110)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 14/2560
update(2017-11-09 07:32:06)ดู(103)ครั้ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง”หลังเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อปรับทัศนียภาพและระบบนิเวศในลำน้ำปิง
update(2017-11-07 06:08:52)ดู(40)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com