ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านจัดการทรัพยากรน้ำ
update(2017-07-17 07:39:38)ดู(55)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ)
update(2017-07-12 04:45:56)ดู(71)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560
update(2017-07-11 08:02:24)ดู(61)ครั้ง
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมการประชุมติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่
update(2017-07-07 04:06:05)ดู(91)ครั้ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเปิดงาน “รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การปลูกหญ้าแฝก 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)”
update(2017-07-07 04:03:21)ดู(76)ครั้ง
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุม Web Conference ภายใต้ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
update(2017-07-05 08:35:54)ดู(138)ครั้ง
หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
update(2017-07-05 04:04:53)ดู(114)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ และบุคคลภายในจังหวัดเชียงใหม่
update(2017-07-05 04:03:17)ดู(81)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-07-03 09:12:34)ดู(85)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
update(2017-07-03 02:37:28)ดู(64)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com