ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด
update(2018-05-30 08:43:39)ดู(80)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
update(2018-05-30 08:37:41)ดู(91)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมของหน่วยงานในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-05-25 05:08:50)ดู(151)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมบรรยายภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2561
update(2018-05-24 06:04:19)ดู(131)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2561
update(2018-05-17 07:41:34)ดู(81)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ต้อนรับนักเรียนและครูผู้ดูแลจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใน “โครงการศึกษาดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ(ช่วงแม่แตง-แม่งัด)”โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร
update(2018-05-17 07:36:25)ดู(99)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดนำร่องภาคเหนือ
update(2018-05-11 07:51:27)ดู(99)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 4
update(2018-05-10 08:33:51)ดู(108)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)
update(2018-05-09 02:39:57)ดู(87)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่
update(2018-05-04 03:39:27)ดู(138)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 213 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com