ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ำบาดาลแอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่-ลำพูน ครั้งที่ 2
update(2018-03-08 03:44:35)ดู(209)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-02-27 02:25:58)ดู(190)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่2) งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
update(2018-02-27 01:48:26)ดู(110)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2561 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน)
update(2018-02-26 03:37:11)ดู(241)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรับจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
update(2018-02-26 02:55:46)ดู(197)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ใน (น้ำตกวังครก) ตำบลแม่แรม อำเภอเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-02-21 05:03:54)ดู(246)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุม “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง”
update(2018-02-21 04:50:45)ดู(261)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2018-02-21 04:44:24)ดู(160)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ. ....
update(2018-02-16 07:47:42)ดู(207)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
update(2018-02-15 03:46:17)ดู(96)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 187 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com