ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1/2561
update(2018-02-15 03:41:46)ดู(153)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรม KM Buddy การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการเรื่องฝายระบายตะกอน
update(2018-02-14 03:51:31)ดู(174)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ำบาดาลแอ่งเชียงใหม่ – ลำพูน ครั้งที่ 1/2561
update(2018-02-14 03:43:12)ดู(125)ครั้ง
กองพัสดุ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
update(2018-02-07 04:45:33)ดู(149)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2561
update(2018-02-07 04:39:17)ดู(165)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับและร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-01-30 03:43:29)ดู(237)ครั้ง
กรมชลประทาน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
update(2018-01-30 03:11:44)ดู(264)ครั้ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 14
update(2018-01-30 03:07:20)ดู(235)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
update(2018-01-30 02:59:33)ดู(168)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมและติดตามการตรวจเยี่ยมของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2018-01-22 07:17:26)ดู(194)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 187 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com