ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
update(2018-09-05 07:42:28)ดู(52)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-09-05 07:36:27)ดู(75)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2018-09-05 07:29:23)ดู(29)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและผลกระทบจากการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) พื้นที่ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-08-29 08:56:03)ดู(82)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริและงานโครงการหลวง
update(2018-08-29 08:51:28)ดู(74)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านระบบ Web Conference
update(2018-08-29 08:44:38)ดู(92)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานตามคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ปี พ.ศ. 2561-2568
update(2018-08-28 08:12:31)ดู(45)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2561
update(2018-08-27 08:49:18)ดู(43)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมถอดบทเรียน การรับมือพายุดีเปรสชั่น “เบบินคา”ที่เกิดขึ้นเมื่อ 18-19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
update(2018-08-24 02:49:38)ดู(72)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
update(2018-08-24 02:44:35)ดู(38)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 187 ข้อมูล
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com