ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2018-09-12 08:43:29)ดู(204)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ
update(2018-09-12 08:39:01)ดู(127)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
update(2018-09-12 08:31:57)ดู(112)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2 ครั้งที่ 1/2561
update(2018-09-12 08:25:29)ดู(63)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
update(2018-09-07 08:47:12)ดู(85)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-09-07 08:40:07)ดู(75)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
update(2018-09-05 07:42:28)ดู(96)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-09-05 07:36:27)ดู(123)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2018-09-05 07:29:23)ดู(49)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและผลกระทบจากการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) พื้นที่ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-08-29 08:56:03)ดู(145)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 213 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com