ระบบติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน เชียงใหม่-ลำพูน...ประจำวันที่ 30 กันยายน 2559      

34.70
46.40
51.52
74.01
198.80
ปกติ
ปกต
ปกต
ปกต
ปกต
  P.20_15.88 cms.
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
(ปริมาณน้ำ132.59 ล้านลบ.ม.
คิดเป็น 50.03 %)
P.75_34.30 cms.
 P.4A_5.10 cms.
 P.67_34.70 cms.
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(ปริมาณน้ 132.59 ล้านลบ.ม.
คิดเป็น 50.03 %)
 P.21_4.21 cms.
 P.1_46.40 cms.
  แม่ปิงเก่า_51.52 cms.
  P.71_n/a cms.
P.5_30.80 cms.
 หนองสลีก_74.01 cms.
  P.85_10.70 cms.
  P.24_1.68 cms.
   P.73_198.8 cms.
  P.14A_12.5 cms.

 

 

0