ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
สำนักงานชลประทานที่ 1

ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดตั้งเพื่อ

1.ให้งานประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1 บรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์


2.การปฏิบัติงานประจำศูนย์ประมวลผลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้กำหนดสถานการณ์ดังนี้
2.1 สถานการณ์ปกติ เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
2.2 สถานการณ์วิกฤตระดับที่ 1 ช่วงฤดูฝนร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือ มีฝนตกซุก และมีสถานการณ์น้ำท่วมเป็นแห่งๆ เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง เวลาทำการ 07.30 -18.30 น.
2.3 วิกฤตสถานการณ์ระดับที่ 2 ช่วงที่เกิดร่องหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะน้ำท่วมรุนแรงและยาวนาน หรือเกิดพายุจรในทะเลจีนใต้หรือทะเลอันดามันที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของภาคหนือและทำให้เกิดฝนตกหนัก  เวลาทำการ 07.00-20.30 น.
2.4 สถานการณ์วิกฤตระดับ 3 มีฝนตกหนักมาก เกิดภาวะน้ำท่วมหนักเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนได้ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม หรือมีพายุจรหรือหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ความรับรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเกิดปัญหาน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงขึ้น  เวลาทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง

3.ซึ่ง มีที่ทำการ ณ ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1  อาคารสำนักงาน ชั้น 1 เลขที่ 27  ถนนทุ่งโฮเต็ล  ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50000  โทรศัพท์ 0 5324 5081 E-mail address : om_rid1@hotmail.com