รายงานผลปฏิบัติราชการ
 

 

รายงานผลปฏิบัติราชการ 2560      แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มิถุนายน 2560)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2560)
      แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 กันยายน 2560)

 

รายงานผลปฏิบัติราชการ 2559      แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 เมษายน 2559)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน(1 ตุลาคม 2558 - 31 มิถุนายน 2559)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559)
      แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 กันยายน 2559)

 

รายงานผลปฏิบัติราชการ 2558      แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2558)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มิถุนายน 2558)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)
      แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2558)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

 

รายงานผลปฏิบัติราชการ 2557      แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 30 เมษายน 2557)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31 มิถุนายน 2557)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2557)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31 สิงหาคม 2557)
       แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

 

 

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com