Update: 2018-09-20 07:00:31 ชม:(136)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.0๐ น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ในห้วงปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งการติดตามสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ และประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-9-20
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com