Update: 2018-10-01 06:29:33 ชม:(151)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมวลชนพื้นที่อำเภอแม่แตง


 

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.  นายจิรชัย พัฒนาพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหางานด้านมวลชน (พื้นที่อำเภอแม่แตง) พร้อมทั้งรับฟังปัญหา วิเคราะห์ ติดตาม วางแนวทางการป้องกันและแก้ไขเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง

 โดยกรมชลประทาน ได้บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค การปรับปรุงขยายถนน การปรับปรุงสะพานและเส้นทางเดินประตูระบายน้ำ ความก้าวหน้างานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำฯ และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-1
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com