Update: 2018-10-08 06:35:18 ชม:(167)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่


 

วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ โดยมีนายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อชี้แจงผลการศึกษาติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาในขั้นรายละเอียด ผลการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทีมีความเหมาะสม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างกลุ่มชุมชนเป้าหมาย กลุ่มผู้นำชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มประชาชนบุคคลทั่วไป และสื่อมวลชนตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง  ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com