Update: 2018-10-24 02:41:12 ชม:(105)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีในการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ


 

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เป็นวันที่ 2 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ“การป้องกันน้ำท่วมเชียงใหม่”

โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  จะส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในที่ราบเชิงเขาทั้งสองฝั่งของลำน้ำงัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ชลประทานรวมทั้งหมด 26,810 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่แน่นอนให้แก่พื้นที่ชลประทานเก่า โครงการแม่ปิงเก่า 49,000 ไร่ และพื้นที่ชลประทานของฝายราษฎรในลำน้ำปิง จำนวน 16 แห่ง มีพื้นที่ชลประทานรวม 62,000 ไร่ เขื่อนแม่งัดฯ จึงสามารถเป็นพื้นที่รองรับน้ำในเขตลุ่มน้ำปิง ช่วยบรรเทาอุทกภัยน้ำหลากเข้าท่วมเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นอาหารโปรตีนของชาวบ้าน สามารถสร้างอาชีพเสริมทางการประมงน้ำจืด เช่น การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นต้น หลังจากนั้น องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสวยงามของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล พร้อมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-24
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com