Update: 2018-10-29 07:39:39 ชม:(134)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561


 

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายจักรกฤษ ชมภูบาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักงานชลประทานที่ 1นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังรายงานสรุปการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  การจัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang mai Forum) และสรุปความก้าวหน้าการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ (ห้องประชุม ชั้น 3) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-29
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com