Update: 2018-10-29 07:51:34 ชม:(153)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองข่า


 

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายคณิต สัตย์ซื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยมีพลตรี สาธิต ศรีสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยกรมชลประทาน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการขุดลอกคลองแม่ข่าช่วงปลายน้ำ ตั้งแต่สะพานมหิดลถึงสบแม่ข่า รวมถึงการปรับปรุงประตูน้ำเซ็นต์ปีเตอร์ ให้สามารถเพิ่มอัตราการไหลของน้ำเพื่อเข้าสู่คลองแม่ข่าด้านในเมืองเชียงใหม่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการร่วมหารือเพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าในครั้งต่อไป และการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ไหลเข้าสู่คลองแม่ข่าอีกด้วย ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-29
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com