Update: 2018-11-09 03:42:06 ชม:(109)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


 

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักงานชลประทานที่ 1 นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ เป็นผู้บรรยาย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือเป็นแนวทางดำเนินการ พร้อมทั้งพิจารณาการเพิ่มศักยภาพห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Critical Success Factor) ของผลิตภัณฑ์ศักยภาพ (Product Champion) ให้เป็นแนนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป ณ ห้องประชุมใหญ่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-9
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com