Update: 2018-11-09 03:49:39 ชม:(98)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ผ่านระบบ VDO Conference


 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา โดยมีคณะผู้บริหารกรมชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1-17  ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2561/2562 และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์  พร้อมกันนี้ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งสิ้น 5 เรื่องได้แก่ 1.)การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 ด้านบำรุงรักษา 2.)การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา 3.)แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4.)โครงการจัดหาแหล่งน้ำชุมชน ชนบท และ 5.) งานความปลอดภัยเขื่อน ตามนโยบาย RID No.1 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการนี้ นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference รับสัญญาณจาก ห้องประชุมธารทิพย์ และห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มายังศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-9
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com