Update: 2018-12-06 07:50:58 ชม:(86)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)


 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายวิฑูรย์  ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในการจัดทำรายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-Dimensional Country Review : Thailand’s MDCR) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ศักยภาพและความท้าทายในการพัฒนาประเทศ โดยการจัดทำรายงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานระยะที่ 3 การแปลงข้อเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติ (From Analysis to Action Report) ซึ่งมีประเด็นการศึกษาเชิงลึก 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) แนวทางการเจริญเติบโตรูปแบบใหม่ : การเปิดศักยภาพของภูมิภาค (A New Growth Path : Unlocking the Potential on Regions) 2) โอกาสในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Opportunities to improve Water and Disaster Risk Management) และ 3) การบูรณาการภาครัฐเพื่อการพัฒนา (Making Multi-level Government Work for Development) ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อหารือกับภาคส่วนต่างๆ ในระดับภูมิภาค จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ และตาก รวมทั้งจัดทำ Workshop on Toward Better Management of water Security  ณ โรงแรม แคนทารี ฮิล์ เชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com