Update: 2019-01-08 07:58:15 ชม:(94)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


 

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การจัดทำร่างข้อเสนอฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้มีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-1-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com