Update: 2019-01-08 08:02:15 ชม:(107)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


 

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน พร้อมด้วยนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายศักตยา วรรณฤมล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน นายกิตติศักดิ์ ศรีวิชัย วิศวกรชลประทาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เป็นประธานการประชุม ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีมีแผนกำหนดตรวจราชการเพื่อติดตามแผนงานและโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีหัวหน้าและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-1-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com