Update: 2019-03-06 08:03:52 ชม:(58)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการมอบนโยบายด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน ของอธิบดีกรมชลประทาน


 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference สำหรับการมอบนโยบายด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน ของนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน  เพื่อมอบนโยบายด้านการเกษตรให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยรับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน มายังห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยอธิบดีกรมชลประทาน ได้ติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ รวมถึงแผนป้องกันการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562 ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้งนี้  ในการนี้ได้มีการติดตามเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืช ผักตบชวาและสิ่งกีดขวางต่างๆบริเวณอาคารชลประทานทั้งหมด และได้ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกพื้นที่ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-3-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com