Update: 2019-03-08 07:37:19 ชม:(57)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายเชื่อมต่อ ทล.1001-ทล.118 จังหวัดเชียงใหม่)


 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชัชชัย เพชรอักษร หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายเชื่อมต่อ ทล.1001-ทล.118 จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของโครงการ พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาด้านการจราจรอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากร ในเขตอำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง ทั้งนี้จึงต้องร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมหอคำทวี สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-3-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com