Update: 2019-06-06 07:03:43 ชม:(45)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562


 

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง นายสมคิด สะเภาคำ ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562  โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูฝน ปี 2562 และเริ่มมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะเขตภาคเหนือที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม ปี 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-6-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com