Update: 2019-06-10 07:51:05 ชม:(39)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ


 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เวทีภาคีเครือข่ายภาคเหนือ โดยมีนายเอกชัย ภาระนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบาย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในระดับพื้นที่ ให้เกิดการขยายผลและเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-6-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com