Update: 2019-06-11 07:47:03 ชม:(47)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู พัฒนาและแกไขปัญหาลำน้ำแม่คาว


 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม โดยโครงการดังกล่าวได้เน้นการปรับภูมิทัศน์ การมีระบบกรองของเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันการปล่อยน้ำเสียลงคลอง อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของคลองแม่ข่าให้ขยายผลไปสู่การพัฒนาลำน้ำแม่คาวด้วย ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว เพื่อดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-6-11
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com