Update: 2019-06-18 07:32:57 ชม:(35)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  โดยนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์ทุกระดับ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2562-2580) แผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ฉบับทบทวน ตลอดจนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และทิศทางนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-6-18
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com