Update: 2019-07-03 03:24:13 ชม:(35)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน


 

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานชลประทานที่ 1 นำโดยนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากหน่วยงานต่างๆเขตจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโครงการฝายวังปาน อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน พร้อมบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดลำพูน โดยจังหวัดลำพูนมีพื้นที่การเกษตรถึง 23 % คิดเป็น 6 แสนกว่าไร่ แต่ยังคงต้องรอน้ำฝนเป็นหลักเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้า อีกทั้งนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณโครงการฝายวังปาน พร้อมบรรยายประสิทธิภาพการทำงานที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2562 นี้

เวลา 13.00 น. คณะสื่อมวลชน เดินทางไปยังโครงการฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งและคันน้ำ โครงการฝายดอยน้อย สำหรับบรรเทาอุทกภัยและป้องกันตลิ่งฝั่งด้านเหนือน้ำของอาคาร อีกทั้งช่วยป้องกันความเสียหายของบ้านเรือนราษฎร จากการกัดเซาะตลิ่งของลำน้ำปิงที่ไหลเปลี่ยนเส้นทางทำให้ตลิ่งขาดความมั่นคงแข็งแรง ในการนี้ นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 บรรยายสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วคิดเป็น 30% ปริมาณน้ำปิงและลำน้ำสาขาคิดเป็น 20 % ของปีที่แล้ว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ในฤดูแล้งหน้า โดยมีผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ำอำเภอดอยหล่อเข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย

เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดแถลงข่าวเรื่องการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัย ณ ห้องประชุมโครงการประตูระบายน้ำฝายท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นผู้บรรยายสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน โดยมีปริมาณฝนสะสมที่ตกในปีนี้ มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ย ระหว่างร้อยละ 50-65 โดยมีปริมาณน้ำสะสมที่ไหลในแม่น้ำปิงผ่านเมืองเชียงใหม่ เท่ากับ 124 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปี 2561 ที่ไหลผ่าน 242 ล้านลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าร้อยละ 49)

สำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำฝน จะส่งเสริมให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วง ตามมาตรการของกรมชลประทาน โดยวางแผนการปลูกพืชฤดูฝน ปี2562 พื้นที่ 480,744 ไร่ และดำเนินการเก็บกักน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค-บริโภค สำหรับการวางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ รวม 73 เครื่อง แบ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 64 เครื่อง และลำพูน 9 เครื่อง อีกทั้งได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ปฏิบัติการในภาวะวิกฤติอุทกภัย (One Map) ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนงดการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงทางน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันและเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ รวมถึงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำและเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดฤดูแล้งที่จะมาถึงด้วย ในช่วงท้ายได้รับเกียรติจากนายมงคล สุกใส อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง กว่าจะมาเป็น ปตร. ท่าวังตาล ณ วันนี้

 เวลา 16.30 น. ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 แบ่งเป็นแชร์บอล และ ฟุตบอลชาย 7 คน  เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ และร่วมสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทานต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-7-3
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com