Update: 2019-07-03 03:27:32 ชม:(42)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


 

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30น. นายถนอมศักดิ์ แก้วดุลย์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล นายสุรพรรดิ์ รักชื่น หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่มีการประเมินในระบบการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเรื่องการลดพลังงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบและดำเนินการรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องเอื้องหลวง ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-7-3
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com