Update: 2019-07-08 03:46:28 ชม:(22)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 7 ในหัวข้อการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ปี 2562


 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 7 ในหัวข้อการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ปี 2562 โดยเปิดเผยว่าปัจจุบันปริมาณฝนสะสมที่ตกมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ระหว่างร้อยละ 50-65 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณน้ำสะสมที่ไหลในแม่น้ำปิงผ่านเมืองเชียงใหม่ เท่ากับ 124 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปี 2561 ที่ไหลผ่าน 242 ล้านลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าร้อยละ 49)  

ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูฝนและเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยได้จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนจะใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น โดยวางแผนการปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562 พื้นที่ 480,744 ไร่ (น้อยกว่าปี 2561 เท่ากับ 16,222 ไร่) และจะดำเนินการเก็บกักน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด ตามช่วงเวลา เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ โดยคาดหมายว่าจะมีปริมาณน้ำเก็บกักเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน ปี 2562 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เท่ากับ 220 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 83) และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เท่ากับ 117 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 45) พร้อมกันนี้ได้วางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยโดยการตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อน ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน และเตรียมความพร้อมด้านการกำจัดวัชพืช/สิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมถึงเครื่องสูบน้ำ 73 เครื่อง (เชียงใหม่ 64 เครื่อง ลำพูน 9 เครื่อง) และได้จัดทำแผนที่ปฏิบัติการในภาวะวิกฤติอุทกภัย (One Map) ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (พื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่  พื้นที่ลุ่มน้ำขาน พื้นที่อำเภอหางดง) ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 1 ขอความร่วมมือจากประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ในการงดทิ้งขยะ/สิ่งปฏิกูล ลงทางน้ำต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันและเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ รวมถึงการใช้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้เพียงพอสำหรับความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมและสามารถเก็บกักเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ตลอดฤดูแล้งที่จะมาถึงด้วย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-7-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com