Update: 2019-07-11 03:07:30 ชม:(17)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อ บริบทใหม่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561


 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการและข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อบริบทใหม่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อสร้างการรับรู้ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และกรอบแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำ รวมถึงร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการลุ่มน้ำและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีนายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องเจนีวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-7-11
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com