กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2020-03-19 10:23:40 ชม:(45)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2563


 

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม ๒๕๖3  เวลา 13.30 น. นายปฐม สุริยกานต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ VDO Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน ให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคลให้สามารถถ่ายทอดกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมาย ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-3-19
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com