Update: 2017-11-09 07:38:58 ชม:(99)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 14/2560


 
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๑ เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่าน Web Conference โดยเชื่อมสัญญาณจากห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ในประเด็นของการดำเนินงานและแก้ไขปัญหายางพารา การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด แนวทางการดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงปีงบประมาณ 2561 และการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาพ.ศ. 2560 ร่วมกับคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จำนวน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-9
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com