Update: 2018-09-07 08:40:07 ชม:(96)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่


 

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.20 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบาย เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 รวม 13 จังหวัด โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลักต่อไป  

เวลา 11.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการเกษตรอินทรีย์และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดต่างๆ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดเสวนาขับเคลื่อนงานบูรณาการโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล และสถานศึกษา ร่วมหนุนนำเกษตรอินทรีย์ ในการนี้
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และสื่อมวลชนร่วมงานดังกล่าว  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-9-7
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com