Update: 2018-09-07 08:47:12 ชม:(106)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561


 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.20 น. นายปิยะพล  สงวนศรี  วิศวกรชลประทาน ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยมี นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องรับกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-9-7
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com