Update: 2018-09-12 08:25:29 ชม:(85)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2 ครั้งที่ 1/2561


 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งพิจารณากรอบแผนงานโครงการของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-9-12
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com