Update: 2018-09-12 08:31:57 ชม:(159)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการ ครั้งที่ 1/2561


 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง สถานการณ์น้ำรายลุ่มน้ำสาขา ข้อมูลสถานีเตือนภัยและผลการเฝ้าระวังผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานสถานการณ์ผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฯ  เพื่อพิจารณาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิง ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-9-12
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com